Bakalárske štúdium

Filozofia a aplikovaná filozofia - bakalárske štúdiumRada pre študijný program:

predseda: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

členka RŠP: doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
študentka: Mgr. Sára Špirková (študentka 1. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia)
zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Peter Bujňák, PhD. (Senior Technical Education Specialist at ESET)
zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Peter Nittnaus (Vedúci odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. 

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – filozofia a aplikovaná filozofia

V bakalárskom stupni vzdelávania je identifikovaných niekoľko cieľov vzdelávania:

 1. Nadobudnúť základné vedomosti o vybraných oblastiach študijného odboru filozofia a ich aplikácia na riešenie teoretických i praktických problémov.
 2. Získať zručnosť analyzovať a interpretovať odborný text v domácom, ako aj v cudzom jazyku.
 3. Osvojiť si schopnosť uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť, diskutovať a prezentovať svoje postoje na základe argumentácie a kritického myslenia.
 4. Pripraviť pre pôsobenie v rozličných organizáciách a inštitúciách štátnej a verejnej správy, neziskového sektora či iných spoločenských a humanitných oblastiach.


Profil absolventa


Výstupy vzdelávania v kategóriách: 

 1. vedomosti: absolvent bude ovládať všeobecné teoretické vedomosti o hlavných oblastiach študijného odboru filozofia. Bude vedieť vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Bude rozumieť poznatkom a problémom v jednotlivých filozofických disciplínach. Bude disponovať poznatkami o hlavných myšlienkových prúdoch v dejinách filozofie a poznať ich hlavných predstaviteľov. 
 2. zručnosti: absolvent bude disponovať intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia. Dokáže transformovať konkrétne teoretické a praktické problémy do širších súvislostí, analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie preberaných autorov a myšlienkových smerov, kriticky ich vyhodnocovať a svoje zistenia prezentovať. 
 3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať a samostatne riešiť filozofické problémy, – interdisciplinárne prepájať poznatky z filozofie s inými vedeckými disciplínami, – efektívne a kriticky pracovať s textovými informačnými zdrojmi, – uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť a prezentovať svoje postoje na základe správnej argumentácie a kritického myslenia. 
 4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti v ústnom a písomnom prejave, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitívne schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie, jazykové kompetencie v materinskom, ako aj v cudzom jazyku.


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia

Absolvent špecifického študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia odboru filozofia má všeobecné teoretické vedomosti v základných oblastiach študijného odboru, ktoré klasifikuje, vyvodzuje z nich závery a nachádza súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém odboru. Vie vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Vie urobiť rozbor východísk a záverov jednotlivých problémov z uvedených oblastí odboru. Absolvent disponuje intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia a navrhuje riešenia odborných problémov. Používa metódy a techniky filozofie, filozofickej logiky, etiky a estetiky, špecifikuje, usporadúva, modifikuje a prepája všeobecný teoretický alebo praktický problém odboru s konkrétnym problémom a uvádza jeho typické základné argumenty. Vie analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a kriticky vyhodnocovať ich argumenty. Interdisciplinárne prepojenia tvoria súčasť týchto praktických aplikácií.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, metódy logickej a metodologickej analýzy, metódy základného empirického zisťovania a deskripcie pri riešení teoretických a praktických problémov študovaného programu v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých  dejinných predstaviteľov odboru. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) prejave. Má osvojené základné návyky samostatnej práce a rozširovania svojho odborného poznania. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym  aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou viacerých hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru.


Katedra filozofie a aplikovanej filozofie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa na rozdiel od iných slovenských katedier filozofie zameriava na praktický rozmer filozofie. Svojim študentom odovzdáva zručnosti, ktoré využívajú pri riešení konkrétnych etických, sociálnych či politických problémov. Samozrejme, nechýba ani odovzdanie vedomostí z dejín filozofie, logiky, ontológie či epistemológie, ako aj kurzy približujúce iné kultúry a iný spôsob myslenia, akými sú židovská a arabská filozofia či filozofia starej Indie a Číny. Fakultatívne, v rámci povinne voliteľných predmetov, ponúkame študentom možnosť oboznámiť sa aj so základmi iných humanitných disciplín – sociológie, ekonómie a religionistiky či antropológie.

Túto teoretickú výbavu však nechápeme ako cieľ o sebe, ale ako nevyhnutný nástroj na poctivú analýzu náročných otázok plynúcich z praxe a identifikáciu rôznych možností ich riešenia. Súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je preto aj jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku: Centrum pre bioetiku


Špecifikom nášho študijného programu je dôraz kladený na prácu s filozofickým textom. Preto je súčasťou každého z profilových povinných predmetov systematickej filozofie a dejín filozofie príslušný (textový) seminár. Študenti si vďaka nim zdokonalia svoju zručnosť porozumieť a kriticky posúdiť text, ktorú môžu využiť jednak vo svojom odbore, jednak v aplikačnej praxi, ale aj v bežnom živote, v ktorom texty rôzneho typu zohrávajú kľúčovú úlohu.

Ďalším špecifikom nášho študijného programu je dôraz na rozvoj kritického myslenia. Študenti sa preto počas štúdia oboznámia so základmi logiky, argumentácie, akademického písania a svoje praktické argumentačné zručnosti si preveria na predmete s názvom Oxfordská debata. Takýmto spôsobom sa snažíme u študentov rozvíjať tímovú prácu, diskusiu a argumentáciu v ústnom či písomnom prejave.

Okrem toho dbáme tiež na jazykovú vybavenosť študentov, preto v oboch semestroch prvého ročníka študenti absolvujú povinný predmet Angličtina pre filozofov a špeciálny seminár s názvom Filozofická terminológia v cudzom jazyku. Na viacerých povinných, ako aj povinne voliteľných predmetoch sa okrem toho používajú texty či študijná literatúra v cudzom jazyku.


Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia


Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú kultivovaný ústny a písomný prejav. Absolvent sa môže uplatniť ako: 

 - pracovník v organizáciách a inštitúciách „tretieho sektora“

 - pracovník/referent v kultúrnospoločenských zariadeniach 

 - referent v redakciách časopisov - referent vo vydavateľstvách 

 - pracovník v masmédiách - pracovník/odborný referent v štátnej a verejnej správe


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave

 • Podľa zverejneného prieskumu 42,9 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 21,4 % skôr súhlasilo s tým, že im štúdium v tomto odbore pomohlo v pripravenosti v zamestnaní.    
 • Podľa zverejneného prieskumu 64,3 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 14,3 % skôr súhlasilo s tým, že ich zamestnávateľ bol spokojný s kvalitou pripravenosti, ktorú dosiahli vysokoškolským štúdiom.
 • Podľa zverejneného prieskumu 50,0 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia si našlo prácu za menej ako 3. mesiace po ukončení štúdia a 28,6 % si ju našlo v rozmedzí 3. – 6. mesiacov po ukončení štúdia.


Súbory na stiahnutie:
Infolisty pre denné bakalárske štúdium
Infolisty pre externé bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium


Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je výchova k občianstvu – bakalárske štúdiumRada pre študijný program:

predseda: prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha 

člen RŠP: doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. 

študent: Ľubomír Haršány (3. ročník Bc. ANVO) 

zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Kristián Valachovič (absolvent študijného programu HIVO) 

zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Mgr. Marta Vozárová (Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava)  


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu výchova k občianstvu 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

za učiteľský základ 

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu výchova k občianstvu 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.– funkčné miesto profesora 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. - funkčné miesto docenta 

PhDr. Jozef Lenč, PhD.- funkčné miesto docenta 

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky 

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., funkčné miesto profesora 

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je výchova k občianstvu – bakalársky stupeň štúdia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia výchova k občianstvu

V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania: 

 1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
 2.  Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.


Profil absolventa

Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

 1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo  skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
 2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
 3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie -  identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka,  implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
 4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti,  organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom,  schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí. 


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)  

Absolvent učiteľských študijných programov disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.


Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).


Vedomostný profil absolventa 1. stupňa štúdia programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je integráciou poznatkov zo sociálno-vedného a pedagogicko-psychologického základu a teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva). Prioritnou úlohou  je pripraviť absolventa tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania.


Cieľom nášho bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je pripraviť absolventa tak, aby bol schopný 

- chápať predmetový kontext odboru, t. j. poznať jeho základné štrukturálne odvetvia a oblasti,
- orientovať sa vo vedeckých textoch, - rozumieť špecializovaným poznatkom v disciplíne predmetovej špecializácie,
- asistovať pri riešení odborných úloh v disciplíne svojej predmetovej špecializácie,
- uplatniť sa v rámci svojho odboru, alebo pokračovať v ďalšom stupni vzdelávania v svojom, alebo príbuznom študijnom odbore.


Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.

Absolventi sú dobre zorientovaní v odboroch svojich predmetových špecializácií (výchovy k občianstvu), poznajú pedagogicko-psychologické súvislosti výchovy a vzdelávania, informačnú gramotnosť, sociálno-filozofické súvislosti školstva a disponujú osobnostnými predpokladmi pre pedagogickú prácu.

Uplatnenie absolventov prvého stupňa štúdia študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) nie je možné, v zmysle zákona o verejnej službe, vo výchovno-vzdelávacom procese v pozícii učiteľov. Ich uplatnenie je možné v pozíciách asistentov učiteľov, pokiaľ škola má takúto možnosť, alebo vedúcich záujmových krúžkov v škole či mimo nej podľa špecializácie absolvovaného štúdia. Absolvent prvého stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), podľa špecializácie, môže takisto pokračovať v štúdiu v druhom stupni štúdia. V prípade výchovy k občianstvu ide buď o študijný program Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), alebo o programy odboru filozofia.


Zároveň môže absolvent tohto študijného programu pôsobiť v kultúrnej oblasti, verejnej správe alebo iných oblastiach spoločenských aktivít. Uplatnenie absolventov prvého stupňa je priamo viazané na vyučovacie predmety pedagogiky a psychológie, čo znamená získavané vedomosti pre prácu s deťmi a mládežou, prenikajúce do podstaty učiteľského povolania prostredníctvom dejín pedagogiky, dôslednej komunikácie výchovného pôsobenia i správneho metodického postupu prostredníctvom poznatkov z teórie výchovy, pedagogickej komunikácie a všeobecnej didaktiky. Pri využití psychologických disciplín sú absolventi schopní pracovať s deťmi, mládežou i dospelými s pripravenosťou práce s ľuďmi i mimo školy. Ak sa uplatní poznanie špecializácií, potom majú absolventi priestor uplatňovať sa aj v kultúre, vzdelávacích inštitúciách pre dospelých a ďalších oblastiach ako je bankový sektor, podnikanie, medzinárodné vzťahy či verejná správa.

Indikované povolania:

 • pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),  kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
 • pracovník/čka školského úradu,
 • pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: 
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave


Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách: 

 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM  v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%  skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále  skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%  v inom ako študovanom odbore. 
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -  v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,  53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium. 
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -  v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.            


Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.

Súbory na stiahnutie:
Infolisty pre denné bakalárske štúdium
Infolisty pre externé bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium


Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221