Publikácie katedry

Sýkora, P. (ed.): Promises and perils of emerging technologies for human conditions. Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang, 2019.  

The aim of this volume is to present the view of ten authors from four postcommunists Central and East European countries (Czech Republic, Slovakia, Poland and Latvia) on emerging technologies and humanenhancement. They analyse the topis from various perspectives: anthropological, ethical, philosophical, ontological, empirical and legal. A variety of views will contribute to a development of the discourse on technology assessment in their countries, help to make the process of national policy and law formation more active and less "mimetic", and open the national discourses to international discussion and critical analysis.


Tomašovičová, J. (ed.): The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2021. 

New technologies have revealed previously unknown and invisible parts of the human body and made it visible at the molecular level, revealing in turn more detailed structures and arrangements than those which were previously available. In doing so, in many ways they refine, expand, and even completely overturn forms of contemporary knowledge. 

 This book maps the shifts and blurring of boundaries in contemporary bioscientific discourse. The authors of its chapters trace the shifts of boundaries in terms of the gradual blurring of the validity of established concepts, interpretive frameworks, and standards of judgment, which are analysed from ontological, gnoseological, ethical, and social perspectives. At the same time, they also map the blurring of boundaries in terms of the interdisciplinary crossing of boundaries between various scientific and artistic disciplines. The shifting of boundaries ultimately forms a part of these boundaries’ definition; upon the basis of a rationally guided discussion, these shifts can be guided and corrected so as to avoid any irreversible damage. 

Jana Tomašovičová is a philosopher with a special interest in contemporary philosophy and bioethics. She analyses the impact of biotechnology on traditional social, ethical, and anthropological concepts and their relevance in new conditions. She is an associate professor at the Faculty of Arts, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia. During her bioethics research, she conducted short research stays at the universities of Bonn, Heidelberg, Tübingen, and Zürich.

Link na stiahnutie publikácie


Tomašovičová, J., Suwara, B. (eds.).: Transhumanism and Posthumanism in the Perspective of Biotechnologies. Berlin: Peter Lang.

The dynamic development of biotechnologies and the deepening knowledge of natural and information sciences expand the possibilities of human modification. In this book, the ideas of transhumanism and posthumanism are analyzed from several philosophical perspectives, examining their overlap with artistic expression. The possible ontological, ethical, and social implications associated with the fulfillment of transhumanist and posthumanist visions are explored, as well as the validity of traditional philosophical concepts under these new conditions. Additionally, the influence of transhumanist and posthumanist ideas on literary, visual, cinematic, and digital art is analyzed, and interpretative possibilities are explored.
Steinmann, M., Sýkora, P., Wiesing, U. (eds.): Altruism Reconsidered: Exploring New Approaches to Property in Human Tissue. Routledge, 2016.

As the use of human body parts has become increasingly commercialized, a need has arisen for new approaches to regulation that moves beyond the paradigm of altruism. During the course of this discussion, the notion of property has become a key concept. Focusing on practical and conceptual perspectives, the multidisciplinary group of authors, which includes specialists in philosophy, law, sociology, biology and medicine, have come together with practicing lawyers to consider both legal provisions and patterns of regulation in countries across Europe. Identifying divergences between different legal traditions, the authors explore various conceptual models which could be used to improve and to guide policy making. With this twin focus on practical and conceptual perspectives, this volume sets the standard for a detailed and innovative discussion of issues surrounding the regulation of research on human tissue.Porubjak, M.: Vôľa (k) celku. Človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2010.

Naozaj zniesol Sókratés filozofiu z neba na zem? Boli Platón a Aristotelés vždy najväčšími filozofmi? Prečo majú homérovskí bohovia hlavu a srdce, ale nemajú dušu? Prečo Achilleus nehýbe svojimi nohami, zatiaľ čo Achilleove nohy hýbu Achilleom? Ako súvisí vojenská taktika s ostychom? Vynašiel básnik Theognis copyright? Čo majú spoločné básnici a zákonodarcovia? Prečo Theognis skladá verše pre Bastarda? Nájdeme Sókrata pred Sókratom?


Tomašovičová, J.: O človeku, myslení a technike. Štúdie k dielu Martina Heideggera. Trnava: UCM, 2019. 

Kniha je analýzou troch vybraných motívov z Heideggerovej filozofie. Prvý motív sa týka chápania človeka v Heideggerovom diele. Tejto téme sa autorka venuje od raných Heideggerových prác až po jeho neskoršiu tvorbu. Druhý motív sa spája s Heideggerovou reflexiou doby a snahou porozumieť jej aktuálnym tendenciám i zdrojom znepokojenia. Tretím motívom sú presahy niektorých vybraných Heideggerových ideí do súčasnosti, teda využitie určitých jeho nahliadnutí pri rozbore aktuálnych problémov. Autorka zohľadňuje predovšetkým analýzu modernej techniky a kalkulujúceho myslenia, ako aj analýzu človeka a jeho humanity a využíva ich pri súčasných diskusiách o vylepšovaní človeka nad rámec terapie a taktiež pri úvahách o syntetickom konštruovaní najjednoduchších foriem života. Tieto impulzy z Heideggerovho uvažovania umožňujú porozumieť súčasným problémom v širšom dejinnom kontexte a skúmať ich kontinuitu či diskontinuitu s dejinným vývojom.


Tomašovičová, J.: Posuny hraníc v biovedeckom diskurze. Trnava: UCM, 2020.

Kniha skúma prekračovanie a stieranie hraníc na pozadí rozsiahlych zmien, ktoré vyvolal rozvoj moderných biotechnológií a biovedeckého poznania. Jednou zo sledovaných perspektív je transdisciplinárne prekračovanie hraníc vo sfére konvergentných technológií, označovaných aj termínom NBIC technológie. Sú to technológie, ktoré zvyšujú svoju efektívnosť na základe prepájania a kombinovania poznatkov a výskumných metód z viacerých vedných oblastí. Príkladom je v súčasnosti syntetická biológia. Druhou, filozoficky zásadnejšou skúmanou perspektívou je postupné stieranie platnosti tradičných filozofických konceptov, identifikačných kritérií, výkladových schém a noriem posudzovania v dôsledku aktuálnych výskumných trendov. Cieľom práce je overovanie ich platnosti a relevantnosti v novovzniknutých podmienkach, ktoré autorka realizuje v štyroch filozofických oblastiach – v ontologickej, etickej, antropologickej a sociálnej rovine. V každej z nich identifikuje koncepty, ktoré v dôsledku napredovania biovedeckého poznania vyžadujú opätovnú filozofickú reflexiu.


ČANA, T.: O pôvode pravidiel. Wittgenstein a jeho kritici. Trnava: UCM, 2020.

Kniha sa pokúša o adekvátnu interpretáciu Wittgensteinovho názoru na genealógiu našich pravidiel. To znamená, že rekapituluje jeho intenzívny – celoživotný – záujem o korene, z ktorých vyrastajú normy, predpisy a prikázania, ktoré na nás naozaj vplývajú. Napríklad sa pýta: O čo sa opierajú pravidlá, ktoré na nás v živote pôsobia? Ako je možné, že majú schopnosť pôsobiť na nás? Čo to umožňuje? Čo mi, na druhej strane, umožňuje ich za určitých okolností ignorovať alebo odmietnuť? A dá sa to vôbec racionálne vysvetliť? Kniha sa pokúša o adekvátnu interpretáciu Wittgensteinovho názoru na pôvod našich pravidiel s tým, že taká interpretácia by nám zasa mala umožniť vidieť náš vzťah k pravidlám správne. Následne by sme mali – vďaka tomu – začať lepšie chápať aj vlastné miesto vo svete.


Fraňo, P.: (Bez)mocný osud. Ciceronova interpretácia problematiky osudu v spise De fato. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2013.

Autor sa v publikácii zaoberá Ciceronovou interpretáciou náuky o osude v spise De fato. Prostredníctvom kritickej analýzy poukazuje na problematické stránky autorovho postoja k rôznym helenistickým koncepciám osudovosti. Súčasť publikácie tvorí aj prvý kompletný preklad spisu O osude do slovenského jazyka.


Ježík, P., Kamhal, D., Sedlár, I., Sýkora, P.: Saul Kripke a oživenie metafyziky. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2010.

Keď sa autori tejto publikácie začali pred niekoľkými rokmi pravidelne stretávať na seminári, kde čítali a analyzovali text Kripkeho prednášok Pomenovanie a nevyhnutnosť, netušili, že ich aktivity raz vyústia do textov v podobe kolektívnej monografie. Ako to už býva – a to je práve na takýchto seminároch najpríťažlivejšie – živé, chvíľami doslova vášnivé diskusie sa postupne ustaľovali do viac-menej jasných názorov. A takisto, ako to už býva, nešlo vždy o spoločne zastávané postoje. Napokon, dôkazom odlišných postojov sú aj texty jednotlivých kapitol, z ktorých vidieť, ako ich autori kriticky prijímajú, modifikujú či odmietajú názory alebo koncepcie, ktoré priamo alebo sprostredkovane ponúka Saul Kripke a ďalší filozofi.Sýkora, P.: Ontológia šera. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2008.

Filozofická esej o spore realizmu s antirealizmom.
Čana, T.: Logomachia. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2008.

Kniha súčasného slovenského filozofa, ktorý sa zaoberá myslením neskorého Wittgensteina, teóriou významu, filozofiou logiky a teóriou poznania.
Lenč, J., Štefančík, R.: Mladí migranti v slovenskej spoločnosti. Brno: Tribun EU, 2012.

Autori predstavujú výsledky kvalitatívneho výskumu pohľadov mladých ľudí na imigrantov.      Lenč, J.: Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán. Trnava: UCM, 2015.


Politika a náboženstvo sú sťa olej a voda. Môžu síce byť v jednom pohári, ale nikdy sa nespoja. Nemali by sa. Nesmú sa. Názorov na to, ako by sme mali, či nemali koexistovať v politickom systéme, sa líšia historicky, ale aj konfesionálne. Táto publikácia chce čitateľom predstaviť pohľad na politiku prizmou židovstva, kresťanstva a islamu. Jej cieľom je analyticky predstaviť relevantnú teóriu, definíciu a klasifikáciu náboženskej politickej strany. Strany, ktorá vzniká na konfesionálnej báze a v politickom systéme reprezentuje praktickú a živú vieru. Balák, R., Sýkora, P. (eds.): Bioetické výzvy pre filozofiu. Trnava: UCM, 2008.Sýkora, P. (ed.): Altruizmus, reciprocita, solidarita. Trnava: UCM, 2011.


V súčasnosti sa pojem altruizmu stretáva s novými a nečakanými výzvami. V postkomunistických krajinách oficiálnu propagandu kolektivistického altruizmu vystriedal neoliberálny kult egoistického individualizmu. Aj v biomedicínskom darcovstve altruizmus naráža na svoje hranice. Vyvstáva potreba nanovo premyslieť tradičný význam altruizmu.Sýkora, P.: Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne. Trnava: UCM, 2010.

Embryonálne kmeňové bunky a predimplantačná genetická diagnostika predstavujú revolučný zlom v dejinách medicíny, no súčasne stavajú spoločnosť pred neľahké (bio)etické dilemy. Ich spoločným menovateľom je otázka ontologického a morálneho statusu raných ľudských embryí.


Sýkora, P.: Problematika interrupcií z filozoficko-etickej perspektívy (kapitoly z aplikovanej etiky). Prešov: Michal Vaško, 2012.
Porubjak, M.: Najstaršie podoby európskej etiky v antickom období (kapitoly z aplikovanej etiky II). Prešov: Michal Vaško, 2012.

Učebnica ukazuje grécke antické myslenie v jeho najstaršej známej podobe. Čitateľ v nej absolvuje cestu štyrmi storočiami archaického obdobia Grékov – od epiky Homéra a Hésioda, cez lyriku Tyrtaia, Solóna a Theognida, až po nové motívy, ktoré do antickej etiky priniesli prví filozofi, takzvaní predsokratici.


Odkaz na stiahnutie publikácie


Porubjak, M.: Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida. Trnava: UCM, 2018.

Kniha upriamuje pozornosť na niektoré kľúčové témy a metódy archaickej lyriky, ktoré unikali pozornosti väčšiny novovekých akademikov, no výrazne prispeli k formovaniu neskoršieho filozofického myslenia. Autor skúma, ako archaickí lyrici uchopili a rozvinuli témy ako zdatnosť, spravodlivosť, umiernenosť, výchova, recipročné správanie či spôsob argumentácie. Snaží sa tak preukázať, že archaickí lyrici ako Tyrtaios, Solón či Theognis boli pre praktickú vetvu antickej filozofie (etiku a politiku) rovnako dôležití, ako boli Anaximandros, Parmenidés či Hérakleitos pre jej vetvu teoretickú (kozmológiu, ontológiu, epistemológiu).


Fraňo, P.: Čítanka vybraných textov z rímskej filozofie. Trnava: UCM, 2021.

Čítanka vybraných textov z rímskej filozofie je určená pre študentov výchovy k občianstvu a filozofie a aplikovanej filozofie v rámci výučby predmetov Vybrané kapitoly z dejín rímskej filozofie a Špeciálny textový seminár k dejinám filozofie 2. Jej cieľom je predstaviť študentom niektoré primárne texty rímskej filozofickej tradície. Zvládnutie analýzy a interpretácie pôvodných prameňov je totiž jednou zo základných kompetencií, ktoré by mal ovládať každý absolvent učiteľstva výchovy k občianstvu a filozofie.
Seneca: O pokoji mysle. Bratislava: Perfekt, 2022.

V polovici 1. storočia nášho letopočtu napísal stoický filozof Lucius Annaeus Seneca spis O pokoji mysle. V tejto jedinečnej svojpomocnej príručke sa štylizuje do pozície lekára poskytujúceho praktické liečebné rady, ako sa vyrovnať s duševným nepokojom. Obsahuje konkrétne odporúčania, ako môže človek zvládnuť negatívny stav mysle, ako osud ovplyvňuje náš psychický život a prečo je pri liečbe dôležitá racionálna zložka ľudskej duše. Táto publikácia z limitovanej edície kroník dozaista poteší každého milovníka antickej literatúry a vtiahne ho do myšlienkového sveta rímskej spoločnosti a filozofie. Dielo preložil Peter Fraňo.
Porubjak, M.: Vybrané kapitoly z dejín helenistickej a stredovekej filozofie. Trnava: UCM, 2023.

Táto vysokoškolská učebnica, venujúca sa vybraným kapitolám z dejín helenistickej a stredovekej filozofie je primárne určená pre potreby výučby študentov učiteľstva výchovy k občianstvu vo všetkých jej formách – dennej, externej a rozširujúcej. Rovnako tiež môže poslúžiť ako doplnkový materiál pre učiteľov predmetov štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacích oblastiach človek a hodnoty, alebo človek a spoločnosť, predovšetkým pre gymnáziá, prípadne pre 2. stupeň ZŠ. Vzhľadom na svoj obsah môže poslúžiť aj študentom filozofických fakúlt, predovšetkým z odborov filozofie či histórie, ako aj širšej čitateľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o európske myslenie. Učebnica sa venuje relatívne dlhému a významnému obdobiu západného filozofického myslenia – od helenizmu, cez novoplatonizmus sklonku antiky, počiatky a hlavné témy stredovekej filozofie, až po scholastiku. Toto obdobie ponúka množstvo filozofických hnutí, škôl, názorov a osobností. Cieľom učebnice nie je spomenúť každú z nich, koniec koncov, čitateľ či čitateľka sa vždy môže zahĺbiť do podrobností a obrátiť sa či už na knihy a stránky, z ktorých som čerpal a ktoré uvádzam v zozname literatúry, alebo na obrovské množstvo ďalších kvalitných textov, ktoré sa danému obdobiu venujú.

Odkaz na stiahnutie publikácie


Porubjak, M.: Učebné texty k počiatkom sociálno-politického, právneho a etického myslenia v antickom Grécku. Trnava: UCM, 2019.

Vysokoškolská učebnica venovaná počiatkom sociálno-politického, právneho a etického myslenia v antickom Grécku, primárne určená pre potreby výučby študentov náuky o spoločnosti. Svojim obsahom spája témy historické, filozofické, etické, politologické, právne a sociálne. Môže preto slúžiť aj ako doplnkové čítanie pre študentov v odboroch histórie, filozofie, etiky, politológie, práva, prípadne sociológie a psychológie. Rovnako tiež môže poslúžiť ako podkladový materiál pre učiteľov predmetov štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacích oblastiach človek a hodnoty, alebo človek a spoločnosť, predovšetkým pre gymnáziá, prípadne pre 2. stupeň ZŠ. Učebnica obsahuje tri hlavné kapitoly venované archaickej epike (Homér, Hésiodos), archaickej lyrike (Sparta a Tyrtaios, Atény a Solón) a archaickej filozofii (predsókratovci). Každá kapitola predstavuje hlavné míľniky daného obdobia reprezentované kľúčovými autormi, fenoménmi a vybranými ukážkami slovenských prekladov pôvodných textov. Kapitoly sú didakticky jednotne členené na časť „výučbový materiál“ a „textová ukážka“. Fraňo, P., Habaj, M. (zost.): ANTICA SLAVICA. Trnava: UCM, 2018.

K dejinám staroveku patria mnohé slávne ríše, Babylonská, Asýrska, Perzská, Rímska, veľké osobnosti, Chammurapi, Kýros, Alexander či Caesar, v staroveku vznikla literatúra, peňažníctvo, vedy a kresťanstvo, je to obdobie s toľkými rozdielnymi tvárami, že písať všeobecne o staroveku nedáva hlbší zmysel, možno písať o menších čiastkových témach, a tak je to i prípade predloženej knihy, ktorá svojim názvom vypovedá o téme a čiastočne i o prostredí, v ktorom vzniká. Keďže starovek so sebou nesie toľkú rozmanitosť, kniha prináša rôznorodé témy a každej z nich sa venuje iný autor, odborník alebo odborníci na danú oblasť. Okrem slovenských autorov knihu napísali zahraniční historici, archeológovia či filológovia, hlavne z Českej republiky. Symbolicky ju otvárajú a uzatvárajú dve pozoruhodné kapitoly. Prvú, o výskume sumerského mesta Umma, možno považovať za počiatok slovenského výskumu v Mezopotámii. Posledná kapitola o Janovi Burianovi čitateľa zasa oboznámi s jednou z najdôležitejších postáv československej historiografie, Burian prispel a posunul bádanie o staroveku v Československu, a tak i na Slovensku, jeho knihy a preklady sprevádzajú dodnes našich čitateľov a myslím, že ešte dlho ho sprevádzať budú

Rozemberg, A.: Astronautka Astrid a jej úbohá mačka. Trnava: UCM, 2016.

Ak vás zaujíma, čo majú spoločné praskliny na panelákoch s vyklepávaním rezňov, prečo Stan Marsh zo South Parku ochorel na „vaginitídu“ a prečo väčšina filozofov záhadne mlčí, keď príde reč na jedenie mäsa, určite siahnite po najnovšej knižke A. Rozemberga, filozofa z našej Katedry filozofie a aplikovanej filozofie. Astronautka Astrid je kniha s nevážnym názvom o vážnych veciach a hoci jej názvompripomína skôr 3D fantasy od Dreamworks Animation než filozofickú knihu, nájdete v nej všetko, čo filozofická kritika vzťahu človeka k mimoľudským bytostiam obnáša. Na cca 150 stranách autor zrozumiteľným a pútavým jazykom vysvetľuje, prečo by sme mali brať ohľad aj na záujmy našich štvornohých (príp. dvojonohých či beznohých) blížnych a prečo by slušné zaobchádzanie s nimi nemalo byť iba vecou sentimentu.Fraňo, P., Ivanovič, D. (eds.): LOQUERE. Trnava: UCM, 2016.

Recenzovaný vedecký zborník
Fraňo, P.: Ciceronove Stoické paradoxy. Trnava: UCM, 2017.

Autor sa v publikácii zaoberá prekladom a interpretáciou Ciceronovho spisu Paradoxa stoicorum. Fraňo, P., Jakúbeková, M., Takáč, P. (eds.): LOQUERE II. Trnava: UCM, 2018. 

Recenzovaný vedecký zborník..


Rozemberg, A.: Oceán štedrosti. Učenie o dare v klasickej indickej literatúre a filozofii.
Tomašovičová, J., Suwara, B. (eds.).: Transhumanism and Posthumanism in the Perspective of Biotechnologies. Berlin: Peter Lang.

The dynamic development of biotechnologies and the deepening knowledge of natural and information sciences expand the possibilities of human modification. In this book, the ideas of transhumanism and posthumanism are analyzed from several philosophical perspectives, examining their overlap with artistic expression. The possible ontological, ethical, and social implications associated with the fulfillment of transhumanist and posthumanist visions are explored, as well as the validity of traditional philosophical concepts under these new conditions. Additionally, the influence of transhumanist and posthumanist ideas on literary, visual, cinematic, and digital art is analyzed, and interpretative possibilities are explored.
Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221