Publikácie katedry

M. Steinmann, P. Sýkora, U. Wiesing: Altruism Reconsidered: Exploring New Approaches to Property in Human Tissue

As the use of human body parts has become increasingly commercialized, a need has arisen for new approaches to regulation that moves beyond the paradigm of altruism. During the course of this discussion, the notion of property has become a key concept. Focusing on practical and conceptual perspectives, the multidisciplinary group of authors, which includes specialists in philosophy, law, sociology, biology and medicine, have come together with practicing lawyers to consider both legal provisions and patterns of regulation in countries across Europe. Identifying divergences between different legal traditions, the authors explore various conceptual models which could be used to improve and to guide policy making. With this twin focus on practical and conceptual perspectives, this volume sets the standard for a detailed and innovative discussion of issues surrounding the regulation of research on human tissue.
M. Porubjak: Vôľa (k) celku


Naozaj zniesol Sókratés filozofiu z neba na zem?
Boli Platón a Aristotelés vždy najväčšími filozofmi?
Prečo majú homérovskí bohovia hlavu a srdce, ale nemajú dušu?
Prečo Achilleus nehýbe svojimi nohami, zatiaľ čo Achilleove nohy hýbu Achilleom?
Ako súvisí vojenská taktika s ostychom?
Vynašiel básnik Theognis copyright?
Čo majú spoločné básnici a zákonodarcovia?
Prečo Theognis skladá verše pre Bastarda?
Nájdeme Sókrata pred Sókratom?Milan Petkanič: Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda


Autor knihy si k výkladu diela dánskeho filozofa a náboženského mysliteľa 19. st. Sørena Kierkegaarda zvolil zaujímavé a originálne interpretačné hľadisko: vášeň; pričom si zaumienil preukázať jej kľúčový význam v celku jeho tvorby. V knihe spolu s Kierkegaardom poukazuje na dôležitosť vášne pre to, čo znamená byť ľudskou bytosťou, resp. pre to, čo znamená autenticky existovať, „byť v pravde“ a rovnako pre to, čo značí existenciálne myslieť. Tým predstavuje Kierkegaarda ako explicitného zakladateľa existenciálnej filozofie. S rovakým dôrazom autor upozorňuje aj na rozhodujúci význam vášne ako zapálenosti a citovej vrúcnosti vo sfére náboženskej viery. Autor týmto akcentovaním vášne ako ústredného bodu Kierkegaardovho myšlienkového odkazu zároveň prezentuje Kierkegaarda ako polemického autora, keď podčiarkuje jeho kritiku racionalizmu a moderného myslenia, ako aj modernej spoločnosti a súdobého oficiálneho kresťanstva. V závere, ktorý je písaný vo forme voľnej eseje, sa autor zamýšľa nad aktuálnosťou Kierkegaardovho pozdvihnutia pojmu vášeň a nad duchovnou situáciou našej vlastnej súčasnosti.
P. Ježík, D. Kamhal, I. Sedlár, P. Sýkora: Saul Kripke a oživenie metafyziky


Keď sa autori tejto publikácie začali pred niekoľkými rokmi pravidelne stretávať na seminári, kde čítali a analyzovali text Kripkeho prednášok Pomenovanie a nevyhnutnosť, netušili, že ich aktivity raz vyústia do textov v podobe kolektívnej monografie. Ako to už býva – a to je práve na takýchto seminároch najpríťažlivejšie – živé, chvíľami doslova vášnivé diskusie sa postupne ustaľovali do viac-menej jasných názorov. A takisto, ako to už býva, nešlo vždy o spoločne zastávané postoje. Napokon, dôkazom odlišných postojov sú aj texty jednotlivých kapitol, z ktorých vidieť, ako ich autori kriticky prijímajú, modifikujú či odmietajú názory alebo koncepcie, ktoré priamo alebo sprostredkovane ponúka Saul Kripke a ďalší filozofi.P. Fraňo: (Bez)mocný osud


Autor sa v publikácii zaoberá Ciceronovou interpretáciou náuky o osude v spise De fato. Prostredníctvom kritickej analýzy poukazuje na problematické stránky autorovho postoja k rôznym helenistickým koncepciám osudovosti. Súčasť publikácie tvorí aj prvý kompletný preklad spisu O osude do slovenského jazyka.René Balák: Mysterium vitae - Život človeka v rukách človeka 1.


Publikácia prezentuje bioetiku ako interdisciplinárny fenomén vedy, pričom ponúka jej schematický historický vývoj. Definovanie a špecifickosť bioetiky v kontexte koncepcií a modelov bioetiky, spolu s prezentovaním bioetických princípov prechádza reflexii vzťahu medzi ethos a legislatio. Ontologicko-antropologický zorný uhol nazerania na ľudský život sa prejavuje v kategóriách imago hominis, natura humana a dignitas humanae. Teologický rozmer bioetickej reflexie ukazuje na hodnotu a zmysel ľudského života, na ktorých bázuje status ľudského života a jeho afirmácia.René Balák: Mysterium vitae - Život človeka v rukách človeka 2.


Druhý diel publikácie reflektuje vzťah medzi etikou a vedeckým výskumom zacielený na osobu vedca v kontexte jeho svedomia. Reflexia o rešpektovaní genetického patrimónia človeka v kontexte nových túžob a možností poukazuje na zodpovednosť človeka. Paradigmatický spor o úcte voči daru života na jeho počiatku, ako aj fenomén povinného očkovania, je reflektovaný v kontexte (bio)etických princípov, ako aj v ľudskoprávnej perspektíve. Transplantácie sú prezentované v kontexte perspektívy nezištného daru, ktorý je prejavom lásky, ktorá sa prejavuje aj na konci ľudského života, kde eutanázia nie je považovaná za prejav lásky trpiacemu a umierajúcemu človekovi. Širokospektrálny jav kultúry smrti je reflektovaný ako civilizačný problém, na ktorý je potrebné pravdivo odpovedať promóciou života i v mediálnej sfére.René Balák: Kresťan – morálnosť – poslanie


Vychádzajúc zo situácie cirkvi na Slovensku pred rokom 1989 sa v publikácii prezentuje interpretácia zmien po roku 1989, pričom sa upozorňuje na ideológie ako prekážku integrálneho rozvoja človeka. Fundamentálne princípy poslania kresťanov v živote spoločnosti vychádzajú z antropologicky chápanej ľudskej osoby a spoločného dobra, s cieľom realizovať morálnu obnovu spoločnosti. Za primárne sféry zaangažovnia kresťanov je považovaná ľudská osoba v perspektíve slobody a najmä rodina ako fundament spoločnosti, čo možno realizovať aktívnou účasťou na kreácii politického a právneho systému, ktorý umožní ponúknuť kresťanské hodnoty v oblasti kultúry a hospodárstva, s cieľom vybudovať autentickú ľudskú civilizáciu.

e.A. Rozemberg: Oceán štedrosti


Analýza pojmu čistého, nezištného daru v indických dharmašástrach a vo vybraných budhistických textoch. Počas návštev troch významných indických miest (Vrndávan, Májápur, Purí) a na pozadí filozofie činu v indických upanišádach a Bhagavad-gíte, skúma autor základné východiská dánadharmy a objasňuje špecifiká čistého daru v porovnaní s "recipročným darom" v rámci systému výmeny a ekonómie zásluh.P. Sýkora: Ontológia šera


Filozofická esej o spore realizmu s antirealizmom.T. Čana: Logomachia


Kniha súčasného slovenského filozofa, ktorý sa zaoberá myslením neskorého Wittgensteina, teóriou významu, filozofiou logiky a teóriou poznania.
J. Lenč, R. Štefančík: Mladí migranti v slovenskej spoločnosti


Autori predstavujú výsledky kvalitatívneho výskumu pohľadov mladých ľudí na imigrantov.       Jozef Lenč: Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán


Politika a náboženstvo sú sťa olej a voda. Môžu síce byť v jednom pohári, ale nikdy sa nespoja. Nemali by sa. Nesmú sa. Názorov na to, ako by sme mali, či nemali koexistovať v politickom systéme, sa líšia historicky, ale aj konfesionálne. Táto publikácia chce čitateľom predstaviť pohľad na politiku prizmou židovstva, kresťanstva a islamu. Jej cieľom je analyticky predstaviť relevantnú teóriu, definíciu a klasifikáciu náboženskej politickej strany. Strany, ktorá vzniká na konfesionálnej báze a v politickom systéme reprezentuje praktickú a živú vieru. 


Kolektív autorov (editori R. Balák a P. Sýkora): Bioetické výzvy pre filozofiu


Kolektív autorov (ed. P. Sýkora): Altruizmus, reciprocita, solidarita


V súčasnosti sa pojem altruizmu stretáva s novými a nečakanými výzvami. V postkomunistických krajinách oficiálnu propagandu kolektivistického altruizmu vystriedal neoliberálny kult egoistického individualizmu. Aj v biomedicínskom darcovstve altruizmus naráža na svoje hranice. Vyvstáva potreba nanovo premyslieť tradičný význam altruizmu.P. Sýkora: Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne


Embryonálne kmeňové bunky a predimplantačná genetická diagnostika predstavujú revolučný zlom v dejinách medicíny, no súčasne stavajú spoločnosť pred neľahké (bio)etické dilemy. Ich spoločným menovateľom je otázka ontologického a morálneho statusu raných ľudských embryí.
P. Sýkora: Problematika interrupcií z filozoficko-etickej perspektívy (kapitoly z aplikovanej etiky)


M. Porubjak: Najstaršie podoby európskej etiky v antickom období (kapitoly z aplikovanej etiky II)


Učebnica ukazuje grécke antické myslenie v jeho najstaršej známej podobe. Čitateľ v nej absolvuje cestu štyrmi storočiami archaického obdobia Grékov – od epiky Homéra a Hésioda, cez lyriku Tyrtaia, Solóna a Theognida, až po nové motívy, ktoré do antickej etiky priniesli prví filozofi, takzvaní predsokratici.P. Jemelka: Úvod do bioetiky (kapitoly z aplikovanej etiky III)


Vysokoškolská učebnica bioetiky. Podáva základný prehľad bioetickej problematiky – zaradenie bioetiky do celku etickej teórie, analýza ústrednej kategórie bioetiky – života, bioetické otázky ľudského života. Zaoberá sa aj etickými aspektmi vzťahu k zvieratám. Reflektuje miesto bioetiky v etickej výchove a vzdelávaniu.Z. Palovičová: Úvod do environmentálnej etiky (kapitoly z aplikovanej etiky IV)


Práca inšpirovaná súčasnými teoretickými trendmi osvetľuje kľúčové teoretické problémy environmentálnej etiky. Zároveň sa zamýšľa nad otázkou, akú nádej na presadenie sa majú disciplíny zdôvodňujúce starosť o morálne hodnoty v praktických ľudských záležitostiach; vo sférach, kde sa individuálne a spoločenské dobro či súkromné a verejné záujmy nezriedka dostávajú do konfliktu. Z rozsiahlej argumentácie vyplýva, že integrálnou súčasťou úvah o súčasnej etike musí byť aj otázka starostlivosti o environmentálne hodnoty.
P. Jemelka: Úvod do enviromentální problematiky


Skriptá pre rovnomenný kurz. Ponúkajú základný prehľad environmentálnych tém. Základom je stručné oboznámenie s ekologickou terminológiou. Odtiaľ výklad pokračuje k filozofickým a etickým otázkam vzťahu človeka a prírody, reflektuje globálne problémy a otázku ochrany prírody. Zaoberá sa tiež možnosťami ekologickej výchovy v príprave budúcich učiteľov spoločenskovedných predmetov.Z. Palovičová: Spravodlivosť ako problém sociálnej filozofie

Učebný textP. Jemelka: Úvod do axiológie


Skriptá pre kurz axiológie. Oboznamuje so základným vymedzením axiologickej problematiky v rámci filozofického systému. Načrtáva problém hodnôt a hodnotenia. Poskytuje stručný prehľad dejín axiológie. V prílohe sú zaradené vybrané texty, vhodné na prácu na seminári.P. Jemelka, S. Lesňák, A. Rozemberg: Environmentalizmus a slovenská filozofia


Sonda do histórie a súčasnosti slovenskej environmentálnej filozofie. Traja autori, ktorí sa aktívne venujú environmentálnej problematike, sledujú a hodnotia reflexiu základných tém eko-filozofie v prácach slovenských autorov (civilizačná kríza, technika a príroda, vzťah k zvieratám a i.), stávajúc sa súčasne jednými z nich.
Z. Palovičová: Morálne dilemy v sociálnych službách

Monografia ukazuje, ako sa aj v takej zdanlivo výlučne praktickej oblasti ako sú sociálne služby prelína jednak politická, morálna teória a aj prax, a jednak ekonomicko-pragmatický aspekt politična.D. Ivanovič a kol.: Filozofia v sociálnom priestore

Kolektívna monografia


D. Ivanovič (ed.): Filozofia-človek-spoločnosť

Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie


Rozemberg, Andrej: Astronautka Astrid a jej úbohá mačka

Ak vás zaujíma, čo majú spoločné praskliny na panelákoch s vyklepávaním rezňov, prečo Stan Marsh zo South Parku ochorel na „vaginitídu“ a prečo väčšina filozofov záhadne mlčí, keď príde reč na jedenie mäsa, určite siahnite po najnovšej knižke A. Rozemberga, filozofa z našej Katedry filozofie a aplikovanej filozofie. Astronautka Astrid je kniha s nevážnym názvom o vážnych veciach a hoci jej názvompripomína skôr 3D fantasy od Dreamworks Animation než filozofickú knihu, nájdete v nej všetko, čo filozofická kritika vzťahu človeka k mimoľudským bytostiam obnáša. Na cca 150 stranách autor zrozumiteľným a pútavým jazykom vysvetľuje, prečo by sme mali brať ohľad aj na záujmy našich štvornohých (príp. dvojonohých či beznohých) blížnych a prečo by slušné zaobchádzanie s nimi nemalo byť iba vecou sentimentu.
Jemelka, Petr: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie

Tato kniha je završením autorova dlouhodobého zájmu o vznik a vývoj české a slovenské environmentálně zaměřené filosofie. Dané téma dosud nebylo v historiografii naší filosofické tvorby souhrnněji zpracováno, přitom se jedná o problematiku bytostně filosofickou (vztah člověka a světa), navíc nabývající na naléhavosti v kontextu globální krize životního prostředí. Kniha je pokusem tuto mezeru zaplnit. Představuje českou a slovenskou environmentální filosofii v dobových i systematických souvislostech s důrazem na autory, kteří svým myšlením i volbou tématu dokázali překročit obvyklý dobový rámec. Je tak doplněním obrazu dějin autentického českého a slovenského filosofického myšlení.
Fraňo, Peter - Ivanovič, David (eds.): LOQUERE

Recenzovaný vedecký zborník

Jakúbeková, M.: Vybrané prvky filozofie Friedricha Nietzscheho v románe Hráčsky inštinkt od Juli Zehovej

Monografia je zavŕšením autorkinho záujmu o Nietzscheho filozofiu a o spoločensko-ideologický dopad jeho radikálnych myšlienok v dobe, ktorú Juli Zehová nazýva "epochou pravnukov Nietzscheho nihilistov". Jedná sa o vôbec prvé zmapovanie prvkov Nietzscheho filozofie moci v románe Hráčsky inštinkt. Jednotlivé prvky voluntarizmu, ktoré Jakúbeková nachádza v románe o strate morálky a nihilizovaní hodnôt nemeckej postmodernej spisovateľky a sudkyne, považuje za nadčasovo nebezpečné a ich škodlivosť ilustruje na konaní hlavných protagonistov. Predmetný myšlienkový experiment považuje za "ideologicky zásadne relevantný manifest" a ako taký ho predkladá do povedomia filozofickej i nefilozofickej verejnosti. Dielo preto ašpiruje na status akéhosi doplnkového obrazu negatívnych dôsledkov Nietzscheho reflexií z oblasti etiky.
Labuda, L.: Sultán Saladin očami latinských a arabských kronikárov

Predmetom publikácie je problematika rôznorodosti pohľadov súdobých autorov na osobu sultána Saladina. Cieľom je na základe komparácie vybraných latinských a orientálnych prameňov prezentovať pohľady kresťanských a arabských autorov na túto osobnosť. Na pohľady jednotlivých autorov publikácia poukazuje prostredníctvom najkontroverznejších a najzaujímavejších momentov Saladinovej vlády, na ktorých je možné najzreteľnejšie pozorovať názorové tendencie jednotlivých autorov.  

Z. Palovičová: Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie

Z posudku prof. PhDr. T. Sedovej, CSc.: Autorka rieši aj problém, či existujú absolútne práva, ktoré a priori nemožno nikdy porušiť, a k akým dôsledkom v praxi to vedie. V práci sa preukázalo, že katalógy ľudských práv závisia od rozličných filozofických zdôvodnení a zároveň sa naznačili pochybnosti o univerzálnosti pojmu ľudských práv tak z pozícií relativizmu, ako aj zmluvných liberálnych koncepcií spoločnosti a štátu. Celkovo možno konštatovať, že autorke sa podarilo vyhnúť krajnostiam jednak ideologizmu v duchu "humanrightizmu", jednak radikálnemu relativizmu, pričom pripomína, že "najväčším problémom nie je ani tak otázka teoretického zdôvodnenia ľudských práv, ale spôsob ich presadenia".P. Fraňo: Ciceronove Stoické paradoxy

Autor sa v publikácii zaoberá prekladom a interpretáciou Ciceronovho spisu Paradoxa stoicorum. 

Fraňo, Peter - Jakúbeková, Mária - Takáč, Peter (eds.): LOQUERE II 

Recenzovaný vedecký zborníkFraňo, Peter - Habaj, Michal (zost.): ANTICA SLAVICA

K dejinám staroveku patria mnohé slávne ríše, Babylonská, Asýrska, Perzská, Rímska, veľké osobnosti, Chammurapi, Kýros, Alexander či Caesar, v staroveku vznikla literatúra, peňažníctvo, vedy a kresťanstvo, je to obdobie s toľkými rozdielnymi tvárami, že písať všeobecne o staroveku nedáva hlbší zmysel, možno písať o menších čiastkových témach, a tak je to i prípade predloženej knihy, ktorá svojim názvom vypovedá o téme a čiastočne i o prostredí, v ktorom vzniká. Keďže starovek so sebou nesie toľkú rozmanitosť, kniha prináša rôznorodé témy a každej z nich sa venuje iný autor, odborník alebo odborníci na danú oblasť. Okrem slovenských autorov knihu napísali zahraniční historici, archeológovia či filológovia, hlavne z Českej republiky. Symbolicky ju otvárajú a uzatvárajú dve pozoruhodné kapitoly. Prvú, o výskume sumerského mesta Umma, možno považovať za počiatok slovenského výskumu v Mezopotámii. Prináša unikátne správy o prvej a druhej sezóne slovenskej výpravy z výskumu jedného z najdôležitejších sumerských miest, miest, ktorými začínajú dejiny Mezopotámie i západnej civilizácie. Ide o veľký úspech slovenskej vedy a kapitola i výprava ako taká dokumentujú, že historická veda o staroveku sa na Slovensku pohla ďalej. Posledná kapitola o Janovi Burianovi čitateľa zasa oboznámi s jednou z najdôležitejších postáv československej historiografie, Burian prispel a posunul bádanie o staroveku v Československu, a tak i na Slovensku, jeho knihy a preklady sprevádzajú dodnes našich čitateľov a myslím, že ešte dlho ho sprevádzať budú. Zvyšné kapitoly uvádzajú ďalšie dôležité témy bádania a jeho výsledky. Druhá kapitola privádza čitateľa do Grécka a k dielu slávneho historika Thukydida, v tretej kapitole sa pozrieme na otázku historicity Ježiša Nazaretského, a to konkrétne v diele Jozefa Flávia. Štvrtá kapitola patrí už do oblasti rímskych dejín, prináša pohľad na počiatky pontifikátu v Ríme, od náboženských dejín posúva piata kapitola knihu k filozofickému bádaniu, k Fulgentiovej interpretácii prvého spevu Vergíliovej Aeneidy. Šiesta kapitola rozoberá alimentačný fond v Ríme a siedma vzťahy Byzantie a Ríma v stredoveku.


Aktuality
Výzva pre študentov na zaslanie prihlášky na Erasmus+ mobility uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 
Všetkých študentov, pedagógov a priaznivcov filozofie a života srdečne pozývame na tradičné podujatie Oštiepok a víno. Podujatie sa uskutoční 5.12.2018 od 17:30 v miestnosti...
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106