Jednoodborové štúdium

Filozofia a aplikovaná filozofia - bakalárske štúdiumRada pre študijný program:

predseda: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

členovia RŠP: prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
študenti: Mgr. Sára Špirková (študentka 4. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia); Mgr. Tomáš Gašpar (študent 3. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia)
zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Peter Bujňák, PhD. (Senior Technical Education Specialist at ESET)
zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Peter Nittnaus (Vedúci odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. 

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – filozofia a aplikovaná filozofia

V bakalárskom stupni vzdelávania je identifikovaných niekoľko cieľov vzdelávania:

 1. Nadobudnúť základné vedomosti o vybraných oblastiach študijného odboru filozofia a ich aplikácia na riešenie teoretických i praktických problémov.
 2. Získať zručnosť analyzovať a interpretovať odborný text v domácom, ako aj v cudzom jazyku.
 3. Osvojiť si schopnosť uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť, diskutovať a prezentovať svoje postoje na základe argumentácie a kritického myslenia.
 4. Pripraviť pre pôsobenie v rozličných organizáciách a inštitúciách štátnej a verejnej správy, neziskového sektora či iných spoločenských a humanitných oblastiach.


Profil absolventa


Výstupy vzdelávania v kategóriách: 

 1. vedomosti: absolvent bude ovládať všeobecné teoretické vedomosti o hlavných oblastiach študijného odboru filozofia. Bude vedieť vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Bude rozumieť poznatkom a problémom v jednotlivých filozofických disciplínach. Bude disponovať poznatkami o hlavných myšlienkových prúdoch v dejinách filozofie a poznať ich hlavných predstaviteľov. 
 2. zručnosti: absolvent bude disponovať intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia. Dokáže transformovať konkrétne teoretické a praktické problémy do širších súvislostí, analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie preberaných autorov a myšlienkových smerov, kriticky ich vyhodnocovať a svoje zistenia prezentovať. 
 3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať a samostatne riešiť filozofické problémy, – interdisciplinárne prepájať poznatky z filozofie s inými vedeckými disciplínami, – efektívne a kriticky pracovať s textovými informačnými zdrojmi, – uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť a prezentovať svoje postoje na základe správnej argumentácie a kritického myslenia. 
 4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti v ústnom a písomnom prejave, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitívne schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie, jazykové kompetencie v materinskom, ako aj v cudzom jazyku.


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia

Absolvent špecifického študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia odboru filozofia má všeobecné teoretické vedomosti v základných oblastiach študijného odboru, ktoré klasifikuje, vyvodzuje z nich závery a nachádza súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém odboru. Vie vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Vie urobiť rozbor východísk a záverov jednotlivých problémov z uvedených oblastí odboru. Absolvent disponuje intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia a navrhuje riešenia odborných problémov. Používa metódy a techniky filozofie, filozofickej logiky, etiky a estetiky, špecifikuje, usporadúva, modifikuje a prepája všeobecný teoretický alebo praktický problém odboru s konkrétnym problémom a uvádza jeho typické základné argumenty. Vie analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a kriticky vyhodnocovať ich argumenty. Interdisciplinárne prepojenia tvoria súčasť týchto praktických aplikácií.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, metódy logickej a metodologickej analýzy, metódy základného empirického zisťovania a deskripcie pri riešení teoretických a praktických problémov študovaného programu v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých  dejinných predstaviteľov odboru. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) prejave. Má osvojené základné návyky samostatnej práce a rozširovania svojho odborného poznania. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym  aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou viacerých hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru.


Katedra filozofie a aplikovanej filozofie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa na rozdiel od iných slovenských katedier filozofie zameriava na praktický rozmer filozofie. Svojim študentom odovzdáva zručnosti, ktoré využívajú pri riešení konkrétnych etických, sociálnych či politických problémov. Samozrejme, nechýba ani odovzdanie vedomostí z dejín filozofie, logiky, ontológie či epistemológie, ako aj kurzy približujúce iné kultúry a iný spôsob myslenia, akými sú židovská a arabská filozofia či filozofia starej Indie a Číny. Fakultatívne, v rámci povinne voliteľných predmetov, ponúkame študentom možnosť oboznámiť sa aj so základmi iných humanitných disciplín – sociológie, ekonómie a religionistiky či antropológie.

Túto teoretickú výbavu však nechápeme ako cieľ o sebe, ale ako nevyhnutný nástroj na poctivú analýzu náročných otázok plynúcich z praxe a identifikáciu rôznych možností ich riešenia. Súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je preto aj jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku: Centrum pre bioetiku


Špecifikom nášho študijného programu je dôraz kladený na prácu s filozofickým textom. Preto je súčasťou každého z profilových povinných predmetov systematickej filozofie a dejín filozofie príslušný (textový) seminár. Študenti si vďaka nim zdokonalia svoju zručnosť porozumieť a kriticky posúdiť text, ktorú môžu využiť jednak vo svojom odbore, jednak v aplikačnej praxi, ale aj v bežnom živote, v ktorom texty rôzneho typu zohrávajú kľúčovú úlohu.

Ďalším špecifikom nášho študijného programu je dôraz na rozvoj kritického myslenia. Študenti sa preto počas štúdia oboznámia so základmi logiky, argumentácie, akademického písania a svoje praktické argumentačné zručnosti si preveria na predmete s názvom Oxfordská debata. Takýmto spôsobom sa snažíme u študentov rozvíjať tímovú prácu, diskusiu a argumentáciu v ústnom či písomnom prejave.

Okrem toho dbáme tiež na jazykovú vybavenosť študentov, preto v oboch semestroch prvého ročníka študenti absolvujú povinný predmet Angličtina pre filozofov a špeciálny seminár s názvom Filozofická terminológia v cudzom jazyku. Na viacerých povinných, ako aj povinne voliteľných predmetoch sa okrem toho používajú texty či študijná literatúra v cudzom jazyku.


Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia


Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú kultivovaný ústny a písomný prejav. Absolvent sa môže uplatniť ako: 

 - pracovník v organizáciách a inštitúciách „tretieho sektora“

 - pracovník/referent v kultúrnospoločenských zariadeniach 

 - referent v redakciách časopisov - referent vo vydavateľstvách 

 - pracovník v masmédiách - pracovník/odborný referent v štátnej a verejnej správe


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave

 • Podľa zverejneného prieskumu 42,9 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 21,4 % skôr súhlasilo s tým, že im štúdium v tomto odbore pomohlo v pripravenosti v zamestnaní.    
 • Podľa zverejneného prieskumu 64,3 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 14,3 % skôr súhlasilo s tým, že ich zamestnávateľ bol spokojný s kvalitou pripravenosti, ktorú dosiahli vysokoškolským štúdiom.
 • Podľa zverejneného prieskumu 50,0 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia si našlo prácu za menej ako 3. mesiace po ukončení štúdia a 28,6 % si ju našlo v rozmedzí 3. – 6. mesiacov po ukončení štúdia.


Súbory na stiahnutie:
Interný materiál FF UCM, prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.
Infolisty pre denné bakalárske štúdium
Infolisty pre externé bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium 

Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221