Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia

a Výchova k občianstvu


Podmienky prijatia na bakalárske štúdium: 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca. 

- Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, - celkový výsledok maturitnej skúšky. 

- Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. 

- Prijímacia skúška: prijímacia skúška sa nevyžaduje. 

- Podmienkou prijatia na zvolený študijný program budú zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej škole v profilových predmetoch požadovaných pre jednotlivé programy a výsledky maturitnej skúšky, za ktoré môže uchádzač dosiahnuť max počet bodov 100. 


Profilové predmety

- filozofia a aplikovaná filozofia: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1),

- učiteľstvo výchovy k občianstvu: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, (v kombinácii): cudzí jazyk, predmet danej kombinácie, napr.: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) – v kombinácii s históriou – pridá sa predmet DEJEPIS... Magisterské štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia 

Výchova k občianstvu


Podmienky prijatia na magisterské štúdium: 

- Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 

- Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. 

- Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené) 

- Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. 

- V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe.


Bližšie informácie o prijímacom konaní: Aktuálne informácie o prijímacom konaní na FF UCM

Aktuality
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej katedre na Deň otvorených dverí FF UCM. DOD sa uskutoční 8.2.2023 od 9:00 do 12:00 v hlavnej budove UCM na Námestí J. Herdu 2...
Poď študovať filozofiu a aplikovanú filozofiu alebo učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii. Podaj si prihlášku na vysokú školu do 30. 4. 2023Všetky informácie, ktoré pot...
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221