Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia, Výchova k občianstvu


Podmienky prijatia na bakalárske štúdium: 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca. 

- Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, - celkový výsledok maturitnej skúšky. 

- Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. 

- Prijímacia skúška: prijímacia skúška sa nevyžaduje. 

- Podmienkou prijatia na zvolený študijný program budú zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej škole v profilových predmetoch požadovaných pre jednotlivé programy a výsledky maturitnej skúšky, za ktoré môže uchádzač dosiahnuť max počet bodov 100. 


Profilové predmety

- filozofia a aplikovaná filozofia: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1),

- učiteľstvo výchovy k občianstvu: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, (v kombinácii): cudzí jazyk, predmet danej kombinácie, napr.: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) – v kombinácii s históriou – pridá sa predmet DEJEPIS... Magisterské štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia


Podmienky prijatia na magisterské štúdium: 

- Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 

- Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis. 

- Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené) 

- Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. 

- V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe.


Bližšie informácie o prijímacom konaní: Aktuálne informácie o prijímacom konaní na FF UCM

Aktuality
Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie počas letného semestra nájdete na tomto odkaze 
Všetkých študentov, pedagógov a priaznivcov filozofie pozývame na dve zaujímavé prednášky našich kolegýň z MU v Brně, ktoré sa uskutočnia v utorok 14. 1. 2020 od 9:30 v katedrove...
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221