Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia, Výchova k občianstvu

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok.

- pre prijatie sú rozhodujúce výsledky v profilových predmetoch: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

- uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia

(Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2013/2014, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 13. júna 2014.)


Magisterské štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok

- podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

- uchádzač môže mať bakalársky titul aj z iných programov ako filozofia, najmä (no nielen): etika, estetika, učiteľstvo akademických predmetov – filozofia / náuka o spoločnosti / výchova k občianstvu

- prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia – vykonanie jednotlivých predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A – D. (V inom prípade môže dekan FF UCM rozhodnúť o vykonaní prijímacej skúšky, prípadne pohovoru.)

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky)


Bližšie informácie o prijímacom konaní: Aktuálne informácie o prijímacom konaní na FF UCM

Aktuality
Filozofická fakulta UCM a Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Vás pozývajú na sériu prednášok a diskusií SCI-FI FILOZOFIA o výzvach budúcnosti. Prvá z nich sa pozrie na te...
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na prednášku prof. Rida Zekrist s názvom Prepojenie Koránu a Sunny s filozofickými a vedeckými koncepciami v...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106