Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia, Výchova k občianstvu

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok.

- pre prijatie sú rozhodujúce výsledky v profilových predmetoch: náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

- uchádzač musí ovládať minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia

(Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2013/2014, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 13. júna 2014.)


Magisterské štúdium v odbore Filozofia a Aplikovaná filozofia, Výchova k občianstvu

Podmienky prijatia:

- prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok

- podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

- uchádzač môže mať bakalársky titul aj z iných programov ako filozofia, najmä (no nielen): etika, estetika, učiteľstvo akademických predmetov – filozofia / náuka o spoločnosti / výchova k občianstvu

- prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia – vykonanie jednotlivých predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A – D. (V inom prípade môže dekan FF UCM rozhodnúť o vykonaní prijímacej skúšky, prípadne pohovoru.)

Prihláška musí obsahovať:

- životopis,

- potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na VŠ,

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky)


Bližšie informácie o prijímacom konaní: Aktuálne informácie o prijímacom konaní na FF UCM

Aktuality
Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie počas letného semestra nájdete na tomto odkaze 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete