Učiteľstvo VkO Bc.
Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je výchova k občianstvu – bakalárske štúdium


Rada pre študijný program:

predsedadoc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

členovia RŠP: doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD., PhDr. Jozef Lenč, PhD.

študenti: Bc. Ľubomír Haršány (2. ročník Mgr. ANVO); Bc. Kristína Hradňanská (1. ročník Mgr. HIVO)

zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Kristián Valachovič (absolvent študijného programu HIVO) 

zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Mgr. Marta Vozárová (Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava)  


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu výchova k občianstvu 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

za učiteľský základ 

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu výchova k občianstvu 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.– funkčné miesto profesora 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. - funkčné miesto docenta 

PhDr. Jozef Lenč, PhD.- funkčné miesto docenta 

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky 

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., funkčné miesto docenta

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je výchova k občianstvu – bakalársky stupeň štúdia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia výchova k občianstvu

V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania: 

 1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
 2.  Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.


Profil absolventa

Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

 1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo  skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
 2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
 3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie -  identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka,  implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
 4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti,  organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom,  schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí. 


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)  

Absolvent učiteľských študijných programov disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.


Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).


Vedomostný profil absolventa 1. stupňa štúdia programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je integráciou poznatkov zo sociálno-vedného a pedagogicko-psychologického základu a teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva). Prioritnou úlohou  je pripraviť absolventa tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania.


Cieľom nášho bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je pripraviť absolventa tak, aby bol schopný 

- chápať predmetový kontext odboru, t. j. poznať jeho základné štrukturálne odvetvia a oblasti,
- orientovať sa vo vedeckých textoch, - rozumieť špecializovaným poznatkom v disciplíne predmetovej špecializácie,
- asistovať pri riešení odborných úloh v disciplíne svojej predmetovej špecializácie,
- uplatniť sa v rámci svojho odboru, alebo pokračovať v ďalšom stupni vzdelávania v svojom, alebo príbuznom študijnom odbore.


Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.

Absolventi sú dobre zorientovaní v odboroch svojich predmetových špecializácií (výchovy k občianstvu), poznajú pedagogicko-psychologické súvislosti výchovy a vzdelávania, informačnú gramotnosť, sociálno-filozofické súvislosti školstva a disponujú osobnostnými predpokladmi pre pedagogickú prácu.

Uplatnenie absolventov prvého stupňa štúdia študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) nie je možné, v zmysle zákona o verejnej službe, vo výchovno-vzdelávacom procese v pozícii učiteľov. Ich uplatnenie je možné v pozíciách asistentov učiteľov, pokiaľ škola má takúto možnosť, alebo vedúcich záujmových krúžkov v škole či mimo nej podľa špecializácie absolvovaného štúdia. Absolvent prvého stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), podľa špecializácie, môže takisto pokračovať v štúdiu v druhom stupni štúdia. V prípade výchovy k občianstvu ide buď o študijný program Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), alebo o programy odboru filozofia.


Zároveň môže absolvent tohto študijného programu pôsobiť v kultúrnej oblasti, verejnej správe alebo iných oblastiach spoločenských aktivít. Uplatnenie absolventov prvého stupňa je priamo viazané na vyučovacie predmety pedagogiky a psychológie, čo znamená získavané vedomosti pre prácu s deťmi a mládežou, prenikajúce do podstaty učiteľského povolania prostredníctvom dejín pedagogiky, dôslednej komunikácie výchovného pôsobenia i správneho metodického postupu prostredníctvom poznatkov z teórie výchovy, pedagogickej komunikácie a všeobecnej didaktiky. Pri využití psychologických disciplín sú absolventi schopní pracovať s deťmi, mládežou i dospelými s pripravenosťou práce s ľuďmi i mimo školy. Ak sa uplatní poznanie špecializácií, potom majú absolventi priestor uplatňovať sa aj v kultúre, vzdelávacích inštitúciách pre dospelých a ďalších oblastiach ako je bankový sektor, podnikanie, medzinárodné vzťahy či verejná správa.

Indikované povolania:

 • pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),  kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
 • pracovník/čka školského úradu,
 • pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: 
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave


Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách: 

 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM  v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%  skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále  skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%  v inom ako študovanom odbore. 
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -  v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,  53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium. 
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -  v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.            


Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.

Súbory na stiahnutie:
Interný materiál FF UCM, prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.
Infolisty pre denné bakalárske štúdium
Infolisty pre externé bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium


Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221