Granty


AKTUÁLNE PROJEKTY KATEDRY V ROKU 2019 

Medzinárodné projekty

Názov projektu: Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování

Číslo projektu: 304011C840

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Peter Fraňo, PhD., PhDr. Jozef Lenč, PhD., Silvia Haladová, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr.Sc., PhDr. Martina Bocánová, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD., Mgr. Ivan Albert Petranský, PhD.

Vedúci partner: Masarykova univerzita

Časové rozpätie projektu:02/2018 – 01/2020

Opis projektu: Projekt vytvorí podmienky pre zlepšenie uplatniteľnosti absolventov učiteľstva Masarykovej univerzity v Brne a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Bude vytvorený, testovaný a realizovaný Spoločný vzdelávací program exkurzného vyučovania v cezhraničnom regióne Hodonína, Břeclavi, Skalice, Senice a Trnavy. Nepretržitá spolupráca partnerských univerzít pri vzdelávaní budúcich učiteľov občianskej výchovy, občianskej náuky, základov spoločenských vied a výuky týchto predmetov v regionálnom školstve ČR a SR prispeje k prekonávaniu sociálnych a kultúrnych bariér medzi prihraničnými oblasťami. Projekt má dve cieľové skupiny – študentov v prezenčnom i celoživotnom vzdelávaní a učiteľov. Výstupy projektu budú využiteľné i pre verejnosť v oblasti kultúry a cestovného ruchu v regióne.

Ciele projektu: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Výsledky projektu: budú priebežne dopĺňané
Nenávratný finančný príspevok: 229 342,60 €Názov projektu: APVV-17-0064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu

Agentúra/grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Charakter výskumu: Základný výskum

Odbor vedy a techniky: 60301 - Systematická filozofia

Suma získaných prostriedkov: 210 923,- Eur

Rok schválenia projektu: 2018

Časové rozpätie projektu: 01.08.2018 - 30.07.2022

Riešiteľské organizácie: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (KFaF FF UCM, riešiteľ), Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (ÚSL SAV, spoluriešiteľ), Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KAA FF UK, spoluriešiteľ)  

Zodpovedný riešiteľ:  prof., RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Riešiteľský kolektív: Mgr. Juraj Odorčák (KFaF), PhD., Mgr. Jana Tomašovičová (KFaF), PhD., Mgr. Jozef Lenč, PhD. (KFaF), Mgr. Peter Takáč (KFaF), Mgr. Bogumila Suwara (ÚSL), PhD., Mgr. Krištof Anetta (ÚSL), Mgr. Ivan Lacko, PhD. (KAA).

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je viacrozmerný transdisciplinárny výskum vzájomných dynamických vzťahov týkajúcich sa problematiky editovania ľudských génov a posthumanizmu v piatich výskumných doménach: biológia-biotechnológia, filozofická reflexia, (bio)etická reflexia, biopolitická analýza a demokratizácia vedy, umenie a kultúra. Konkrétne sa projekt zameriava na filozofickú reflexiu koncepcie trans-a posthumanizmu s dôrazom na editovanie ľudského genómu v línii zárodočných buniek vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti, genetickému determinizmu a estetickej transformácii ľudského tela. Problematiku transformácie ľudského biologického druhu H. sapiens projekt analyzuje v kontexte sporov medzi realistickým vs sociálnokonštruktivistickým chápaním biologickej kategorizácie. Na úrovni bioetickej a biopolitickej reflexie projekt analyzuje dopady trans- a posthumanistickej modifikácie ľudského genómu na spoločnosť, na jej politické inštitúcie a regulačné schopnosti, na proces demokratizácie vedy a fenomén biohackingu. V kultúrnej a umeleckej rovine sa projekt zameriava na analýzu umeleckého stvárnenia trans- a posthumanizmu v antiutopických literárnych, novomediálnych, filmových a televíznych science-fiction dielach. Súčasťou je aj analýza metaforického jazyka molekulárnych genetikov najnovšie reprezentovaná termínom "editovania génov".

Názov projektu: VEGA 1/0563/18  Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze
Suma prostriedkov: 8.573 € (za r. 2018)
Zodp. riešiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)
Zástupcovia projektu: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (FF UCM); Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (ÚSL SAV)
Riešiteľský kolektív: Mgr. Tomáš Čana, PhD.; Mgr. Juraj Odorčák, PhD.; Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.; PhD.; Mgr. Mária Halašková
Trvanie: 2018-2021Názov Projektu: KEGA 002UCM-4/2017 Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, právneho a etického myslenia.
Suma prostriedkov:
3.652 € (za r. 2018)
Zodp. riešiteľ: Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Zástupca projektu: 
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Michal Habaj, PhD.; Paedr. Eva Frýdková, PhD.
Trvanie: 2017-2019Názov projektu: VEGA 1/0132/17 Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie.
Suma prostriedkov: iná forma – úhrada nákladov
Zodp. riešiteľ: Prof.PhDr. Sedová Tatiana, CSc.; zástupkyňa za rezort MŠVVaŠ SR: Doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc.;
Spoluriešitelia za UCM: Mgr. Andrea Baranovská, PhD.; Mgr. Lukáš Siegel (doktorand) 
Zástupkyňa za SAV:
Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Trvanie: 2017-2019Názov projektu: VEGA 1/0864/18 Ad Fontes Cynicorum Socraticorum – pramene a interpretácia sokratovského kynizmu
Suma prostriedkov:
iná forma - úhrada nákladov
Zodp. riešiteľ: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (UK v Bratislave)
Spoluriešitelia za UCM: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.; Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Trvanie: 2018-2020Úspešne ukončené v priebehu posledných 10 rokov:


Názov projektu: VEGA č. 1/0416/15 Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Peter Fraňo, PhD. (zástupca, UCM), doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. (UMB), Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. (UMB), Mgr. Michal Zvarík, PhD. (TU), Mgr. Branislav Motýľ, PhD. (UCM), Mgr. Beata Urblíková (UCM), Mgr. Michaela Rušinová (TU), Mgr. Anežka Chovanková (UMB)Názov projektu: APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Jana Tomašovičová, PhD, doktorandi: PhD., Mgr. Peter Hutta, Mgr. Jana Raganová 
Spoluriešiteľská organizácia: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave
Časové rozpätie projektu: 2013 – 2017
Charakteristika projektu: Predmetom projektu je skúmanie filozoficko – etických dimenzií vplyvu NBIC-technológií a ich konkrétnych aplikácií na vylepšovanie človeka (human enhancement). NBIC-technológie ( „nano-bio-info-cogno technologies“) sú výsledkom najmodernejších vedecko-výskumných trendov snažiacich sa previesť revolučné poznatky do aplikačnej praxe, pričom už dnes je jasné, že zásadným spôsobom ovplyvnia život ľudí už v najbližšej budúcnosti. 
Finančná dotácia projektu: 146 955 EurNázov projektu: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 313011W276 Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca

Kód projektu: 313011W276

Miesto realizácie projektu: UCM Trnava, Nám. J. Herdu 2, Filozofická fakulta

Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Výška poskytnutého NFP: 294 926,63 €Názov projektu: VEGA č. 2/0050/14 Existencia, socialita a étos konania: fenomenologické výzvy a existenciálne súvislosti

Agentúra/grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Suma získaných prostriedkov: 8 953 € (za rezort školstva)
Rok schválenia projektu: 2013
Časové rozpätie projektu: 2014 – 2017 
Zodpovedný riešiteľ (vedúci): doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. (FÚ SAV)
Zástupkyňa za rezort MŠVVaŠ SR: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)
Zástupca za SAV: Mgr. Róbert Karul, PhD. (FÚ SAV)
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. et Mgr. Peter Šajda, PhD. (SAV); Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. (SAV); Mgr. Martin Kompiš (SAV); Mgr. Pavol Sucharek, PhD. (PU); doc. Mgr. Anton Vydra, PhD. (TU); Mgr. Jana Muránska, PhD. (Bisla); Mgr. Peter Máčaj (PU); Mgr. Norbert Lacko (VŠVU); Mgr. Michal Bizoň, PhD. (UK)Názov projektu: VEGA č. 2/0107/14 Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe
Agentúra/grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Suma získaných prostriedkov: 18 128 € (za rezort školstva pridelených na UCM v r. 2016 – 2017)
Rok schválenia projektu: 2013
Časové rozpätie projektu: 2014 – 2017 (s členmi z UCM: 2016 – 2017) 
Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (ÚSL SAV)
Zástupkyňa za rezort MŠVVaŠ SR od roku 2016: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)
Riešiteľský kolektív: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (UCM); doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. (UK); Mgr. Zuzana Husárová, PhD. (UK); Mgr. Martin Solotruk, PhD. (UK); Mgr. Ivan Lacko, PhD. (UK); Mgr. Marek Debnár, PhD. (UKF); Mgr. Andrej Gogora, PhD. (UKF); Mgr. Alexandra Debnárová, PhD. (SAV); Mgr. Krištof Anetta (SAV); Mgr. Alexandra Popovičová (UPJŠ)Názov projektu: EU projekt COST Action IS1201 

Číslo projektu: IS1201 
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – člen medzinárodného riadiaceho výboru (management committee) za Slovensko. 
Riešiteľský tím: Chair of the Action: Dr. Donal O'MATHUNA (Dublin, City University, Ireland); Vice Chair: Prof. Heather DRAPER (UK); DC Rapporteurs: Dr. Kristiina TONNISSON (EE); Science officer: Dr. Andreas OBERMAIER 
Časové rozpätie projektu: 2012 – 2016
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je zlepšiť rozhodovanie v etických otázkach, ktoré vyvstávajú v súvislosti s prírodnými alebo človekom zavinenými katastrofami. Do projektu je zapojených 26 európskych krajín (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1201).
Finančná dotácia projektu: 135 000 EUR (pre 1. etapu celého COST projektu) Cieľom COST projektov (European Cooperation in Science and Technology) je vytvárať rámec pre spoluprácu európskych vedeckých kolektívov, finančne podporovať mobility a networking, ale nie financovať samotný výskum.)Názov projektu: KEGA č. 004UCM-4/2013 Inovácia výučby bioetiky s využitím e-learningu.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., Mgr. Lucia Gráfová - interný doktorand
Časové rozpätie projektu: 2013 – 2015
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je vytvoriť inovovaný predmet „Bioetika“, ktorý v sebe bude integrovať teórie a princípy ako biomedicínskej, tak aj environmentálnej etiky a bude pripravený v didakticky atraktívnej e-learninovej podobe.
Finančná dotácia projektu: 4 423 EurNázov projektu: VEGA č. 1/0644/13 Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Tomáš Čana, PhD., Mgr. Miroslav Mandzela, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2013 – 2015
Charakteristika projektu: Výskumný projekt má tri hlavné ciele: 1. Posúdiť plauzibilitu rôznych pragmatických prístupov k analýze jazyka 2. Analyzovať a následne podať charakteristiku druhov výpovedí, ktoré sa vyskytujú vo filozofických textoch a diskusiách, predovšetkým ako súčasť argumentácie. 3. Aplikovať získané výsledky na špecifické okruhy problémov - výpovede logiky a o logike, etické a metaetické výpovede, implicitné definície a gramatické vety a pripomienky. Výsledky projektu môžu viesť k adekvátnejšiemu chápaniu filozofických textov a diskusií a môžu vrhnúť nové
svetlo na problém povahy filozofie.
Finančná dotácia projektu: 2 365 Eur (za r. 2013)Názov projektu: VEGA č. 2/0201/11 Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD. (hlavný riešiteľ grantu, FiÚ SAV), Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (zástupkyňa za rezort školstva)
Riešiteľský tím: Mgr Tomáš Piskáček (doktorand KF FF UCM), Mgr. Róbert Karul, PhD., Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., Mgr. Peter Šajda, PhD., Mgr. Anton Vydra, PhD., Mgr. Pavol Suchárek, PhD.
Časové rozpätie projektu: 01.01.2011 – 31.12.2013
Charakteristika projektu: Projekt nadväzuje na tradíciu Bratislavských filozofických dní a vytvára priestor pre diskusiu odbornej domácej i zahraničnej verejnosti na témy týkajúce sa problémov subjektivity a intersubjektivity.
Finančná dotácia projektu: 5 899 Eur (pre rezort školstva)Názov projektu: Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť
Číslo projektu: ESF – NFP26110230002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľský tím:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc., doc. PhDr. Mária Tokárová, CSc., doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD., Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., Mgr, Mgr. Tomáš Čana, PhD., Mgr. Milan Petkanič, PhD., Mgr. Miroslav Mandzela, PhD., Mgr. Andrej Rozemberg, PhD., Mgr. Branislav Motýľ, PhDr. Dezider Kamhal, PhD., Mgr. Peter Bujňák, Mgr. Jana Zvaríková, PhD. Mgr. Eva Bednáriková PhD., Mgr. Andrea Hudecová PhD., Mgr. Elena Matějková PhD., Mgr. Jana Raganová
Časové rozpätie projektu: 01. 11. 2010 – 30. 08. 2013
Charakteristika projektu: Pr
ojekt reaguje na zanedbávanie etickej dimenzie rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom je vytvoriť nový vzdelávací program s využitím najnovších didaktických metód e-learningového vzdelávania a najnovších vedeckých poznatkov. 
Finančná dotácia projektu: 351 878,10 EurNázov projektu: Kierkegaardova etika lásky 

Číslo projektu: Fond na podporu vedy FF UCM (FPVP) 2015/6 

Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Mgr. Milan Petkanič, PhD. 

Pridelené prostriedky na r. 2016: 635 €
Názov projektu: VEGA č. 1/0132/10 Rekonceptualizácia pojmu altruizmus v súčasnej filozofii a jej dôsledky pre spoločenskú prax.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľský tím: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., doc. PhDr. Mária Tokárová, CSc.,Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., Mgr. Andrej Rozemberg, PhD., Mgr. Jana Rončáková; prof. Emil Višňovský, CSc.
Časové rozpätie projektu: 1.1.2010 – 31.12.2011
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je filozofická rekonštrukcia pojmu altruizmus na základe princípu reciprocity a solidarity. Za týmto účelom bude pojem altruizmu najprv analyzovaný z viacerých perspektív: eticko-filozofickej, historicko-filozofickej, historicko-kulturologickej, religionistickej, pragmatistickej a evolučnej. Následne bude pristúpené k syntéze výsledkov analýz z jednotlivých perspektív do podoby rekonštruovaného pojmu altruizmu, ktorý bude v sebe integrovať princíp reciprocity.
Finančná dotácia projektu: 2 116 Eur

Názov projektu: PROPEUR – Regulácia vlastníctva v európskej vede, etike a legislatíve
Zodpovedný riešiteľ:
mim. prof. doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Koordinátor: Dr. Heather Widdows – Centre for the Study of Global Ethics, University of Birmingham, UK
Spoluriešitelia: (Prof. Ruth Chadwick, Centre for Economic and Social Aspects of Genomics (CESAGen), Lancaster University, UK, Dr. Aitziber Emaldi Cirion – Centre for Law and the Human Genome, Universidad de Deusto, Spain, Dr. Itziar Alkorta Idiakez – Department of Private Law, University of the Basque Country, Spain, Professor Claudia Wiesemann-Department of Medical Ethics and History of Medicine, University of Góettingen, Dr. Krassimir Petkov, Saint Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria, Prof. Goran Hermeren, Lund University, Sweden, Prof. Urban Wiesing, Institute of Ethics and History of Medicine, Tübingen University, Germany.
Číslo projektu: 6RP/SAS6-CT-2003-510239
Trvanie projektu: 2005 – 2007
Nositeľ grantu za SK: UCMNázov projektu: PROPEUR – Regulácia vlastníctva v európskej vede, etike a legislatíve: Problematika ľudských tkanív Zodpovedný riešiteľ: mim. prof. doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Číslo projektu: MVTS – 6RP/SAS6-CT-2003-510239
Trvanie projektu: 2006 – 2007
Nositeľ grantu: UCMNázov projektu: Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek.
Zodpovedný riešiteľ:
mim. prof. doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Spoluriešiteľ: doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD., Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
Číslo projektu: APVV LPP-0017-06
Trvanie projektu: 2006 – 2009
Nositeľ grantu: UCMNázov projektu: VEGA č. 1/0814/08 Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality.
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Trvanie projektu: 2008 – 2010
Nositeľ grantu: UCMNázov projektu: VEGA č. 1/0290/08 Environmentalizmus a slovenská filozofia.
Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Spoluriešitelia: Mgr. Andrej Rozemberg, PhD., Mgr. Slavomír Lesňák
Trvanie projektu: 2008 – 2010
Nositeľ grantu: UCMNázov projektu: VEGA č. 1/3603/0 Bioetické dilemy ako výzvy a inšpirácie k novému premysleniu vybraných fundamentálnych filozofických otázok.
Zodpovedný riešiteľ:
Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Spoluriešitelia: ThD.; prof. Emil Višňovský, CSc.; Mgr. Miroslav Mandzela, PhD.; Mgr. Matúš Porubjak, PhD.; doc. PhDr. Mária Tokárová, CSc.; Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
Trvanie projektu: 2006 – 2008
Nositeľ grantu: UCMNázov projektu: VEGA č. 2/3148/23 Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita
Zodpovedný riešiteľ:
 prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Spoluriešiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, ThD., Mgr. Milan Petkanič, Mgr. Andrej Rozemberg, PhD. prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., doc. PhDr. Mária Tokárová, CSc.
Trvanie projektu: 2003 – 2005
Nositeľ grantu: UCMAktuality
Oznam pre študentov 
Výučba počas letného semestra bude prebiehať výlučne online formou cez aplikáciu MS Teams. Pre účasť na vyučovaní je potrebné sa prihlásiť do svojej školsk...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221