Granty


AKTUÁLNE PROJEKTY KATEDRY V ROKU 2023

Projekt COVID-19

V rámci Operačného programu 311000 - Integrovaná infraštruktúra získala UCM v Trnave finančnú podporu na projekt s názvom Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Názov projektu: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Názov prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sídlo prijímateľa: Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava
Kód projektu: 313011ASN4
Doba riešenia: marec 2020 - jún 2023
Miesto realizácie: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Financovanie projektu: Celkové oprávnené výdavky: 3 201 735,18 €
Nenávratný finančný príspevok: 3 050 198,42 €
Viac o projekte sa môžete dozvedieť na tomto odkazeNázov: Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

Číslo: VEGA 2/0163/22
Anotácia/abstrakt: Projekt Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre je inšpirovaný koncepciou interdiskurzívnych vzťahov, ktorej autorom je popredný francúzsky lingvista D. Maingueneau (2004) a koncepciou naratívnej bioetiky (H. Dubiel 2011). Predmetom skúmania v rámci predloženého projektu je analýza vzťahov medzi literárnym (mediálnym) a bioetickým (filozofickým) diskurzom. Cieľom projektu je posunúť hranice analýzy interdiskurzívnej komunikácie medzi literatúrou (v širšom ponímaní) a bioetikou od tradičnej analýzy zobrazenia vzťahu lekára a pacienta v literatúre smerom k tzv. humanistickému obratu (humanistic turn) v bioetike. Z metodologického hľadiska to znamená, že literatúra a umenie vytvárajú priestor pre obohatenie úzko racionalistického etického diskurzu o humanistické a filozoficko-psychologické aspekty, vrátane fenomenologického a hermeneutického prístupu k aplikovanej etike, obzvlášť k bioetike.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (SAV); doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (zástupkyňa za rezort MŠVVaŠ SR)
Riešiteľský kolektív: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (FF UCM); Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.; Mgr. Mariusz Pisarski, PhD. (FF UCM); Mgr. Sára Špirková (FF UCM); Mgr. Ondrej Hriadel (FF UCM); Mgr. Kristián Valachovič (FF UCM); Mgr. Tomáš Gašpar (FF UCM); doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. (FF UK); doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD. (FF UK); Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD. (VŠVU) / PhDr. Tomáš Károly, PhD. (FF UCM) a doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. (FF UCM)Názov projektu: Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy

Číslo projektu: VEGA 2/0043/20 Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Bystrický, PhD. (HÚ SAV)
Riešiteľský kolektív: Mgr. Peter Fraňo, PhD. (za KFaAF UCM)
Anotácia: Projekt chce zhrnúť všetky antické pramene, ktoré sa dotýkajú územia Slovenska, alebo sa viažu k historickým populáciám, či geografickým pojmom, ktoré sú s ním spájané. Nejde pritom iba o výťahy vybraných textov, ktoré už boli viackrát publikované, ale o ich kritické zhodnotenie. V rímskom období vznikali práce na základe správ, ktorých úloha nebola iba informačná, ale mali často politické alebo vojenské posolstvo. Na základe takto deformovaných správ vznikali diela, ktoré boli zostavované na základe tradičných stereotypov, antických mentálnych vzorcov a cieľov autora. Udalosti, reálie a pojmy, ktoré sa tak v súvislosti s územím Slovenska v antických prameňoch objavujú, nie sú historickými, etnografickými či geografickými faktami, ale nosičmi správ, ideológie a propagandy pre poslucháča, či čitateľa, ktorý mal byť v čase ich vzniku ich recipientom. Cieľom projektu je vysvetliť najstaršie správy o území Slovenska v ich kontexte a s ohliadnutím na ich funkcie a stereotypy prehodnotiť ich historický význam.
Obdobie riešenia projektu: 2020 – 2023Názov projektu:
Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie
Číslo projektu: VEGA 1/0020/21 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD (Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici) 

Riešiteľský kolektív: prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., Mgr. Peter Fraňo, PhD. (za UCM) 

Anotácia: Kategória „hanba“ bola v antickom období jednou z najdôležitejších v praktickom filozofickom diskurze. V dvadsiatom storočí sa táto kategória, hoc nie dominantne, stáva predmetom úvah psychoanalýzy, fenomenológie a existencializmu. Projekt si kladie za cieľ preskúmať transformácie podôb a funkcií pojmu hanba v antickej a súčasnej morálnej filozofii. Sústredíme sa na rôzne významy starogréckych pojmov „aidós“ a „aischyné“, ktoré možno preložiť ako hanba. Koncentrujeme sa na to, aké obsahy uvedené pojmy (a ich latinské ekvivalenty) nadobúdali od Homéra až po Senecu. V súčasnom morálno-filozofickom uvažovaní traktujúcom kategóriu hanby budeme sledovať dve základné línie: 1) návrat k jej antickým východiskám; 2) skúmanie z hľadiska jej morálne transformačného potenciálu. Preskúmanie problematiky transformácií chápania významov pojmu hanba a reflexiu jej morálnych dôsledkov a asociácií považujeme za prínosné predovšetkým vzhľadom na nedostatočné zastúpenie takéhoto výskumu v domácom filozofickom diskurze. 

Obdobie riešenia projektu: 2021 – 2024Názov projektu: Modely na predikovanie udalostí a ontologický charakter zákonov prírody

Číslo projektu:FPPV-03- 2023

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Tomáš Károly, PhD.

Obdobie riešenia projektu:2023

Anotácia:Hlavným cieľom projektu je publikácia filozoficko-vedeckej štúdie v zahraničnom časopise zaradeného do kategórie A. Publikácia bude napísaná v anglickom jazyku. Jej filozoficko-vedný charakter spočíva v prepojení ontologickej teórie dispozičných vlastností s vedeckými modelmi na predpovedanie budúcnosti a explanáciu javov. Publikačný výstup by mal na filozofickej úrovni zodpovedať otázku, čo je to zákon prírody a odkiaľ sa vo svete berie. Takisto sa bude uvažovať o nevyhnutnej platnosti zákonov prírody. Táto nevyhnutnosť by mala mať aj modálny rozmer, čiže platiť by mala aj v možných svetoch (či už v realistických alebo posibilistických). Zodpovedanie ontologického statusu zákonov prírody by malo zabezpečiť skonštruovanie stabilného logického modelu na vedecké predikcie a explanácie. Názov: Analýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií

Číslo: APVV 19-0166
Anotácia/abstrakt: Cieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych a interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermenautických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností. Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave – Právnická fakulta)
Riešiteľský kolektív: Mgr. Yasin Keçeli (externý doktorand na KFaAF)
Obdobie riešenia: 2019 – 2023 


Úspešne ukončené projekty v priebehu posledných 10 rokov

Názov projektu: APVV-17-0064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu
Agentúra/grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Charakter výskumu: Základný výskum
Odbor vedy a techniky: 60301 - Systematická filozofia
Suma získaných prostriedkov: 210 923,- Eur
Rok schválenia projektu: 2018
Časové rozpätie projektu: 01.08.2018 - 30.07.2022
Riešiteľské organizácie: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (KFaF FF UCM, riešiteľ), Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (ÚSL SAV, spoluriešiteľ), Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KAA FF UK, spoluriešiteľ)  
Zodpovedný riešiteľ:  prof., RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľský kolektív: Mgr. Juraj Odorčák (KFaF), PhD., Mgr. Jana Tomašovičová (KFaF), PhD., Mgr. Jozef Lenč, PhD. (KFaF), Mgr. Peter Takáč (KFaF), Mgr. Bogumila Suwara (ÚSL), PhD., Mgr. Krištof Anetta (ÚSL), Mgr. Ivan Lacko, PhD. (KAA).
Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je viacrozmerný transdisciplinárny výskum vzájomných dynamických vzťahov týkajúcich sa problematiky editovania ľudských génov a posthumanizmu v piatich výskumných doménach: biológia-biotechnológia, filozofická reflexia, (bio)etická reflexia, biopolitická analýza a demokratizácia vedy, umenie a kultúra. Konkrétne sa projekt zameriava na filozofickú reflexiu koncepcie trans-a posthumanizmu s dôrazom na editovanie ľudského genómu v línii zárodočných buniek vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti, genetickému determinizmu a estetickej transformácii ľudského tela. Problematiku transformácie ľudského biologického druhu H. sapiens projekt analyzuje v kontexte sporov medzi realistickým vs sociálnokonštruktivistickým chápaním biologickej kategorizácie. Na úrovni bioetickej a biopolitickej reflexie projekt analyzuje dopady trans- a posthumanistickej modifikácie ľudského genómu na spoločnosť, na jej politické inštitúcie a regulačné schopnosti, na proces demokratizácie vedy a fenomén biohackingu. V kultúrnej a umeleckej rovine sa projekt zameriava na analýzu umeleckého stvárnenia trans- a posthumanizmu v antiutopických literárnych, novomediálnych, filmových a televíznych science-fiction dielach. Súčasťou je aj analýza metaforického jazyka molekulárnych genetikov najnovšie reprezentovaná termínom "editovania génov".Názov projektu: VEGA 1/0563/18  Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze

Zodp. riešiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)
Zástupcovia projektu: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (FF UCM); Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (ÚSL SAV)
Riešiteľský kolektív: Mgr. Tomáš Čana, PhD.; Mgr. Juraj Odorčák, PhD.; Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.; PhD.; Mgr. Mária Halašková
Anotácia: Základným cieľom projektu je ontologická, epistemologická a etická analýza zmien a viacúrovňového stierania hraníc v modernom biodiskurze. Na jednej strane ide o stieranie ostrých hraníc medzi rôznymi vedeckými oblasťami na základe efektívneho prepájania poznatkov, metodologických postupov a výskumných zámerov viacerých vedeckých i technologických disciplín (converging science), na druhej strane sa stiera platnosť doterajších identifikačných kritérií, výkladových rámcov a noriem posudzovania. Cieľom projektu je práve na pozadí zmien spojených s moderným biovedeckým výskumom: 1.) analyzovať posuny a stierania hraníc z troch filozofických perspektív – z ontologickej, epistemologickej a etickej perspektívy, 2.) identifikovať nové kritériá relevantné na posúdenie nových výsledkov biovedeckého poznania, 3.) preskúmať podmienky (dočasnej) koexistencie starých a novovznikajúcich hodnotiacich kritérií v obdobiach prechodu.
Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021
Trvanie: 2018-2021


Názov projektu: Islamophobia in the East of the European Union
Číslo projektu: 435-2017-0061 Social Scineces and Humanities Resaearch Council of Canada
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ivan Kalmar, PhD. University of Toronto Riešiteľský kolektív: za FF UCM PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Anotácia: A worrying degree of Islamophobia in the eastern, formerly communist-ruled parts of the European Union has been reported in the scholarly press and especially in the media. The region has displayed consistent opposition by political parties and citizen groups to Muslim migrants, including refugees to the European Union, though few have settled there as opposed to western Europe. The target of our study are the so-called "Visegrád Four" (V4) countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, and Hungary) and eastern Germany. In the V4 countries, disagreement with EU directives on immigration has been voiced by the ruling parties and the government, employing rhetoric that sometimes resembles that of the far-right fringe both in the East and the West. This opposition is threatening cohesion within the EU on its eastern flank, at a time when it is already damaged by the exit of Great Britain and the threat of exit by Greece. Thus Islamophobia in the region may have important consequences for the future of Europe. Studying Islamophobia in a region where daily experience with Muslims is rare provides an opportunity to reveal, more sharply than elsewhere, how anti-Muslim prejudice may arise independently of local experience, masking local concerns by a racist and xenophobic rhetoric. Identifying those concerns is the main aim of the proposed study.
Obdobie riešenia projektu: 2017 – 2022


Názov projektu: Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika – texty – diskurzy
Číslo projektu: APVV-17-0128
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
Riešiteľský kolektív: (za KFaAF) PhDr. Jozef Lenč, PhD., Mgr. Peter Fraňo, PhD.


Názov projektu: Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování
Číslo projektu: Číslo projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Peter Fraňo, PhD., PhDr. Jozef Lenč, PhD., Silvia Haladová, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr.Sc., PhDr. Martina Bocánová, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD., Mgr. Ivan Albert Petranský, PhD.
Vedúci partner: Masarykova univerzita
Časové rozpätie projektu:02/2018 – 01/2020
Opis projektu: Projekt vytvorí podmienky pre zlepšenie uplatniteľnosti absolventov učiteľstva Masarykovej univerzity v Brne a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Bude vytvorený, testovaný a realizovaný Spoločný vzdelávací program exkurzného vyučovania v cezhraničnom regióne Hodonína, Břeclavi, Skalice, Senice a Trnavy. Nepretržitá spolupráca partnerských univerzít pri vzdelávaní budúcich učiteľov občianskej výchovy, občianskej náuky, základov spoločenských vied a výuky týchto predmetov v regionálnom školstve ČR a SR prispeje k prekonávaniu sociálnych a kultúrnych bariér medzi prihraničnými oblasťami. Projekt má dve cieľové skupiny – študentov v prezenčnom i celoživotnom vzdelávaní a učiteľov. Výstupy projektu budú využiteľné i pre verejnosť v oblasti kultúry a cestovného ruchu v regióne.
Ciele projektu: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práceNázov projektu: Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca
Číslo projektu:
 313011W276; OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

Miesto realizácie projektu: UCM Trnava, Nám. J. Herdu 2, Filozofická fakulta 

Prijímateľ: UCM Trnava, Nám. J. Herdu 2, Filozofická fakulta 

Pracovisko: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Filozofická fakulta UCM

Výška poskytnutého NFP: 294 926,63 €
Názov projektu: Realizmus a antirealizmus v súčasnej filozofii vedy
Číslo projektu: VEGA 1/0258/2019
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Róbert Maco, PhD. 

Riešiteľský kolektív: (za UCM) doc. Mgr. Tomás Čana, PhD. 

Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2020 

Anotácia: Projekt je zameraný na preskúmanie a zhodnotenie aktuálnych realistických a antirealistických filozofických stratégií, ktoré sa uplatňujú v súčasnej filozofii vedy a v iných úzko súvisiacich filozofických disciplínach (epistemológia, metafyzika). Cieľom projektu je ukázať kompetencie filozofie a legitimitu filozofického prístupu v konfrontácii s problémami, ktoré vznikajú na pomedzí filozofie a takých špeciálnych vedeckých disciplín, ako sú matematika, logika, fyzika, lingvistika, biológia, kognitívna veda. Vo všetkých týchto oblastiach sa v súčasnosti v rôznych podobách vynárajú problémy, ktoré sa vo filozofii tradične charakterizujú ako spor medzi realizmom a antirealizmom. Výsledky projektu by mali preukázať, že filozofia môže v komunikácii s vedou prispieť k riešeniu alebo aspoň k ostrejšiemu formulovaniu a pojmovému vyjasneniu daných problémov.

 Názov projektu: Štúdie k počiatkom dejín rímskej filozofie 

Číslo projektu: FPPV-15-2020 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Fraňo, PhD. 

Obdobie riešenia projektu: 2020

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je realizácia výskumu rímskeho filozofického myslenia s dôrazom na skúmanie počiatočných štádií vývoja rímskej filozofie. Výsledkom bude realizácia  minimálne jedného vedeckého výstupu spadajúceho do kategórie A (špičková medzinárodná kvalita) a minimálne dvoch výstupov spadajúcich do kategórie B (medzinárodne uznávaná kvalita).Názov projektu: VEGA č. 1/0416/15 Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Peter Fraňo, PhD. (zástupca, UCM), doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. (UMB), Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. (UMB), Mgr. Michal Zvarík, PhD. (TU), Mgr. Branislav Motýľ, PhD. (UCM), Mgr. Beata Urblíková (UCM), Mgr. Michaela Rušinová (TU), Mgr. Anežka Chovanková (UMB)Názov Projektu: KEGA 002UCM-4/2017 Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, právneho a etického myslenia

Zodp. riešiteľ: Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Zástupca projektu: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Michal Habaj, PhD.; Paedr. Eva Frýdková, PhD.
Trvanie: 2017-2019Názov projektu: VEGA 1/0132/17 Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie

Suma prostriedkov: iná forma – úhrada nákladov
Zodp. riešiteľ: Prof.PhDr. Sedová Tatiana, CSc.; zástupkyňa za rezort MŠVVaŠ SR: Doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc.;
Spoluriešitelia za UCM: Mgr. Andrea Baranovská, PhD.; Mgr. Lukáš Siegel (doktorand) 
Zástupkyňa za SAV:
 Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Trvanie: 2017-2019Názov projektu: VEGA 1/0864/18 Ad Fontes Cynicorum Socraticorum – pramene a interpretácia sokratovského kynizmu
Zodp. riešiteľ: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (UK v Bratislave)
Spoluriešitelia za UCM: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.; Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Trvanie: 2018-2020Názov projektu: APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Jana Tomašovičová, PhD, doktorandi: PhD., Mgr. Peter Hutta, Mgr. Jana Raganová 
Spoluriešiteľská organizácia: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave
Časové rozpätie projektu: 2013 – 2017
Charakteristika projektu: Predmetom projektu je skúmanie filozoficko – etických dimenzií vplyvu NBIC-technológií a ich konkrétnych aplikácií na vylepšovanie človeka (human enhancement). NBIC-technológie ( „nano-bio-info-cogno technologies“) sú výsledkom najmodernejších vedecko-výskumných trendov snažiacich sa previesť revolučné poznatky do aplikačnej praxe, pričom už dnes je jasné, že zásadným spôsobom ovplyvnia život ľudí už v najbližšej budúcnosti. 
Finančná dotácia projektu: 146 955 EurNázov projektu: VEGA č. 2/0050/14 Existencia, socialita a étos konania: fenomenologické výzvy a existenciálne súvislosti

Agentúra/grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Suma získaných prostriedkov: 8 953 € (za rezort školstva)
Rok schválenia projektu: 2013
Časové rozpätie projektu: 2014 – 2017 
Zodpovedný riešiteľ (vedúci): doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. (FÚ SAV)
Zástupkyňa za rezort MŠVVaŠ SR: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)
Zástupca za SAV: Mgr. Róbert Karul, PhD. (FÚ SAV)
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. et Mgr. Peter Šajda, PhD. (SAV); Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. (SAV); Mgr. Martin Kompiš (SAV); Mgr. Pavol Sucharek, PhD. (PU); doc. Mgr. Anton Vydra, PhD. (TU); Mgr. Jana Muránska, PhD. (Bisla); Mgr. Peter Máčaj (PU); Mgr. Norbert Lacko (VŠVU); Mgr. Michal Bizoň, PhD. (UK)Názov projektu: VEGA č. 2/0107/14 Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe
Agentúra/grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Suma získaných prostriedkov: 18 128 € (za rezort školstva pridelených na UCM v r. 2016 – 2017)
Rok schválenia projektu: 2013
Časové rozpätie projektu: 2014 – 2017 (s členmi z UCM: 2016 – 2017) 
Zodpovedný riešiteľ (vedúci): Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. (ÚSL SAV)
Zástupkyňa za rezort MŠVVaŠ SR od roku 2016: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (FF UCM)
Riešiteľský kolektív: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (UCM); doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. (UK); Mgr. Zuzana Husárová, PhD. (UK); Mgr. Martin Solotruk, PhD. (UK); Mgr. Ivan Lacko, PhD. (UK); Mgr. Marek Debnár, PhD. (UKF); Mgr. Andrej Gogora, PhD. (UKF); Mgr. Alexandra Debnárová, PhD. (SAV); Mgr. Krištof Anetta (SAV); Mgr. Alexandra Popovičová (UPJŠ)Názov projektu: EU projekt COST Action IS1201 

Číslo projektu: IS1201 
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – člen medzinárodného riadiaceho výboru (management committee) za Slovensko. 
Riešiteľský tím: Chair of the Action: Dr. Donal O'MATHUNA (Dublin, City University, Ireland); Vice Chair: Prof. Heather DRAPER (UK); DC Rapporteurs: Dr. Kristiina TONNISSON (EE); Science officer: Dr. Andreas OBERMAIER 
Časové rozpätie projektu: 2012 – 2016
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je zlepšiť rozhodovanie v etických otázkach, ktoré vyvstávajú v súvislosti s prírodnými alebo človekom zavinenými katastrofami. Do projektu je zapojených 26 európskych krajín (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1201).
Finančná dotácia projektu: 135 000 EUR (pre 1. etapu celého COST projektu) Cieľom COST projektov (European Cooperation in Science and Technology) je vytvárať rámec pre spoluprácu európskych vedeckých kolektívov, finančne podporovať mobility a networking, ale nie financovať samotný výskum.)Názov projektu: KEGA č. 004UCM-4/2013 Inovácia výučby bioetiky s využitím e-learningu.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., Mgr. Lucia Gráfová - interný doktorand
Časové rozpätie projektu: 2013 – 2015
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je vytvoriť inovovaný predmet „Bioetika“, ktorý v sebe bude integrovať teórie a princípy ako biomedicínskej, tak aj environmentálnej etiky a bude pripravený v didakticky atraktívnej e-learninovej podobe.
Finančná dotácia projektu: 4 423 EurNázov projektu: VEGA č. 1/0644/13 Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Tomáš Čana, PhD., Mgr. Miroslav Mandzela, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2013 – 2015
Charakteristika projektu: Výskumný projekt má tri hlavné ciele: 1. Posúdiť plauzibilitu rôznych pragmatických prístupov k analýze jazyka 2. Analyzovať a následne podať charakteristiku druhov výpovedí, ktoré sa vyskytujú vo filozofických textoch a diskusiách, predovšetkým ako súčasť argumentácie. 3. Aplikovať získané výsledky na špecifické okruhy problémov - výpovede logiky a o logike, etické a metaetické výpovede, implicitné definície a gramatické vety a pripomienky. Výsledky projektu môžu viesť k adekvátnejšiemu chápaniu filozofických textov a diskusií a môžu vrhnúť nové
svetlo na problém povahy filozofie.
Finančná dotácia projektu: 2 365 Eur (za r. 2013)Názov projektu: VEGA č. 2/0201/11 Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD. (hlavný riešiteľ grantu, FiÚ SAV), Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (zástupkyňa za rezort školstva)
Riešiteľský tím: Mgr Tomáš Piskáček (doktorand KF FF UCM), Mgr. Róbert Karul, PhD., Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., Mgr. Peter Šajda, PhD., Mgr. Anton Vydra, PhD., Mgr. Pavol Suchárek, PhD.
Časové rozpätie projektu: 01.01.2011 – 31.12.2013
Charakteristika projektu: Projekt nadväzuje na tradíciu Bratislavských filozofických dní a vytvára priestor pre diskusiu odbornej domácej i zahraničnej verejnosti na témy týkajúce sa problémov subjektivity a intersubjektivity.
Finančná dotácia projektu: 5 899 Eur (pre rezort školstva)Názov projektu: Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť
Číslo projektu: ESF – NFP26110230002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľský tím:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc., doc. PhDr. Mária Tokárová, CSc., doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD., Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., Mgr, Mgr. Tomáš Čana, PhD., Mgr. Milan Petkanič, PhD., Mgr. Miroslav Mandzela, PhD., Mgr. Andrej Rozemberg, PhD., Mgr. Branislav Motýľ, PhDr. Dezider Kamhal, PhD., Mgr. Peter Bujňák, Mgr. Jana Zvaríková, PhD. Mgr. Eva Bednáriková PhD., Mgr. Andrea Hudecová PhD., Mgr. Elena Matějková PhD., Mgr. Jana Raganová
Časové rozpätie projektu: 01. 11. 2010 – 30. 08. 2013
Charakteristika projektu: Pr
ojekt reaguje na zanedbávanie etickej dimenzie rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom je vytvoriť nový vzdelávací program s využitím najnovších didaktických metód e-learningového vzdelávania a najnovších vedeckých poznatkov. 
Finančná dotácia projektu: 351 878,10 Eur


Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221