Jednoodborové štúdium Mgr.

Filozofia a aplikovaná filozofia - magisterské štúdiumRada pre študijný program:

predseda: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

členovia RŠP: prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
študenti: Mgr. Sára Špirková (študentka 4. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia); Mgr. Tomáš Gašpar (študent 3. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia)
zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Peter Bujňák, PhD. (Senior Technical Education Specialist at ESET)
zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Peter Nittnaus (Vedúci odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. 

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – filozofia a aplikovaná filozofia


V magisterskom stupni vzdelávania je identifikovaných niekoľko cieľov vzdelávania: 

 1. Nadobudnúť pokročilé vedomosti o vybraných oblastiach študijného odboru filozofia a ich aplikácia na riešenie teoretických i praktických problémov. 
 2. Upevniť a rozšíriť zručnosť analyzovať a interpretovať odborný text v domácom, ako aj v cudzom jazyku. 
 3.  Prehĺbiť schopnosť uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť, diskutovať a prezentovať svoje postoje na základe argumentácie a kritického myslenia. 
 4. Nadobudnúť praktické zručnosti a kompetencie súvisiace s pôsobením v rozličných organizáciách a inštitúciách štátnej a verejnej správy, neziskového sektora či iných spoločenských a humanitných oblastiach.  


Profil absolventa


Výstupy vzdelávania v kategóriách: 

 1. vedomosti: absolvent má rozsiahle a podrobné teoretické vedomosti o hlavných oblastiach študijného odboru filozofia. Vie podrobne vysvetliť pojmový, kategoriálny a metodologický aparát odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Rozumie poznatkom a problémom v jednotlivých filozofických disciplínach. Disponuje poznatkami o hlavných myšlienkových prúdoch v dejinách filozofie a pozná ich hlavných predstaviteľov. 
 2. zručnosti: absolvent disponuje širokými intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia. Dokáže detailne transformovať konkrétne teoretické a praktické problémy do širších súvislostí, analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie preberaných autorov a myšlienkových smerov, kriticky ich vyhodnocovať a svoje zistenia prezentovať. 
 3. profesijné kompetencie: absolvent má na pokročilej úrovni rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať a samostatne riešiť filozofické problémy, – interdisciplinárne prepájať poznatky z filozofie s inými vedeckými disciplínami, – efektívne a kriticky pracovať s textovými informačnými zdrojmi, – uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť a prezentovať svoje postoje na základe správnej argumentácie a kritického myslenia. 
 4. prenositeľné kompetencie: absolvent má na pokročilej úrovni rozvinuté komunikačné schopnosti v ústnom a písomnom prejave, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitívne schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie, jazykové kompetencie v materinskom, ako aj v cudzom jazyku


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia

Absolvent  má rozsiahle a prehĺbené odborné a metodologické vedomosti o rozpracovanosti problémov z jednotlivých oblastí odboru, predovšetkým z oblasti, na ktorú je zameraný jeho študijný program, ako aj prehľad o relevantných postupoch a riešeniach teoretických, praktických a výskumných problémov. Vysvetľuje, usporadúva a inak formuluje vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre inovácie a originalitu vo vedeckom výskume a v reflexii umenia.

Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia teoretických, praktických a výskumných problémov z viacerých oblastí odboru, formuluje odporúčania pre rozvoj danej vednej oblasti. Kategorizuje filozofické, etické, logické a estetické javy. Stanovuje rôzne štandardy rozpracovania problémov z jednotlivých oblastí súčasného filozofického, estetického, etického a logického myslenia, vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov v týchto oblastiach. Na základe svojich analytických schopnosti a intelektuálnych zručností identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne odborné problémy a nachádza možnosti ich riešenia. Vie formulovať nové hypotézy a argumenty, navrhovať a aplikovať vlastné zistenia na rozvoj odboru. Zostavuje svoj ústny a písomný prejav kultivovane, na základe analýzy, interpretácie a komparácie a tvorby textov s dôrazom na kultúrne, sociálne a politické projekty.  Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení komplexných vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia z humánneho hľadiska.

Absolvent sa vyznačuje kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením, preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení známych i doposiaľ nepreskúmaných problémov v meniacich sa podmienkach  odborného výskumu a spoločenského života. Preukazuje schopnosť zodpovedne pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného tímu. Je schopný samostatne pracovať s filozofickými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy, štúdia a praxe pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Je schopný tieto vedomosti uplatňovať v jednotlivých oblastiach praxe s dôrazom na ich presadzovanie v živote organizácie alebo ich odovzdávať v pedagogickom procese.
Špecifikom nášho magisterského študijného programu je tesné skĺbenie teoretickej a praktickej dimenzie v odbore filozofia, s možnosťou špecializovania sa buď viac smerom k teórii alebo praxi. Povinné predmety zabezpečujú fundament pre obe alternatívy. Pomocou vhodného výberu z ponuky povinne voliteľných predmetov sa môžu študenti orientovať buď smerom k teoretickej filozofii, alebo k filozofii praktickej (aplikovanej). Našim programom tak reagujeme na nové výzvy XXI. storočia, ktoré do oblasti humanitných vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, vrátane génových manipulácií a biotechnológií.

Súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je preto aj jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku: Centrum pre bioetiku

Špecifikom nášho študijného programu je dôraz na rozvoj kritického myslenia. Študenti sa na viacerých povinných predmetoch (biomedicínska etika 1; biomedicínska etika 2; ľudská prirodzenosť; filozofia mysle) oboznamujú s rôznymi formami argumentácie a učia sa kriticky vyhodnocovať jednotlivé argumentačné prístupy. Študenti sa tak naučia argumentovať a diskutovať v ústnej či písomnej komunikácii.

Okrem toho dbáme tiež na jazykovú vybavenosť študentov, preto je množstvo odporúčanej literatúry k povinným, ako aj povinne voliteľným predmetom najmä anglickej či nemeckej jazykovej proveniencie.


Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia


Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatné analytické myslenie. Absolvent môže pôsobiť ako: 

 - pracovník/vedúci pracovník v širokom spektre spoločenských inštitúcií 
 - pracovník/projektový manažér v spoločenskovedne a projektovo orientovaných výskumných organizáciách a inštitúciách domáceho a medzinárodného charakteru 
 - pracovník/vedúci pracovník v organizáciách a inštitúciách „tretieho sektora“ 
 - pracovník/vedúci pracovník v kultúrnospoločenských zariadeniach 
 - pracovník v redakciách časopisov - pracovník vo vydavateľstvách 
 - pracovník v masmédiách 
 - pracovník/vedúci pracovník v štátnej a verejnej správe


Náš magisterský študijný program filozofie a aplikovanej filozofie je zostavený tak, aby študentom umožnil čo najlepšiu prípravu na výkon vyššie zadefinovaných povolaní. Z tohto dôvodu kladieme zvýšený dôraz na rozvoj analytického a kritického myslenia a na rozvoj schopnosti aktívneho porozumenia textu a rozvoj pisateľských zručností študentov.

Sme presvedčení, že štruktúrou nášho študijného programu ponúkame trhu práce rozhľadených a kriticky mysliacich mladých ľudí, ktorí sa dokážu orientovať v základných i špecifickejších spoločenských problémoch, sú schopní adekvátne vyjadrovať svoje postoje tak v ústnej ako aj písomnej forme, dokážu flexibilne reagovať na meniace sa potreby spoločenskej praxe a rozumejú nielen teoretickej stránke svojho odboru, ale chápu aj jeho praktický rozmer a dokážu ho aplikovať.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave

 • Podľa zverejneného prieskumu 42,9 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 21,4 % skôr súhlasilo s tým, že im štúdium v tomto odbore pomohlo v pripravenosti v zamestnaní.  
 • Podľa zverejneného prieskumu 64,3 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 14,3 % skôr súhlasilo s tým, že ich zamestnávateľ bol spokojný s kvalitou pripravenosti, ktorú dosiahli vysokoškolským štúdiom.   
 • Podľa zverejneného prieskumu 50,0 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia si našlo prácu za menej ako 3. mesiace po ukončení štúdia a 28,6 % si ju našlo v rozmedzí 3. – 6. mesiacov po ukončení štúdia. 


Súbory na stiahnutie:
Interný materiál FF UCM, prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.
Infolisty pre denné magisterské štúdium
Infolisty pre externé magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium 

Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221