Zameranie katedry
Pracovníci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie sa v oblasti vedeckého výskumu orientujú predovšetkým na oblasti:

A.) bioetiky,
B.) environmentálnej etiky, antropológie a didaktiky, 
C.) sociálnej etiky a sociálnej a politickej filozofie,
D.) vybrané problémy dejín filozofie a etiky,
E.) aktuálne otázky systematickej filozofie, problematiku modernej ontológie, epistemológie a filozofie jazyka.


A.) Bioetika

– stručná charakteristika: výskum sa sústreďuje predovšetkým na bioetické problémy raných ľudských embryí, problematiku altruizmu, genetického vylepšovania človeka, embryonálnych buniek, porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky.

– kľúčoví pracovníci: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.

– najvýznamnejšie granty:

APVV 037-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka; EU projekt COST Action IS1201; KEGA č. 004UCM-4/2013 – Inovácia výučby bioetiky s využitím e-learningu; VEGA č. 1/0132/10 – Rekonceptualizácia pojmu altruizmus v súčasnej filozofii a jej dôsledky pre spoločenskú prax; VEGA č. 1/3603/06 – Bioetické dilemy ako výzvy a inšpirácie k novému premysleniu vybraných fundamentálnych filozofických otázok; APVV LPP-0017-06 – Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek.

V roku 2010 katedra filozofie získala a začala úspešne riešiť projekt ESF – NFP26110230002 s názvom Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť (celková suma pridelená na projekt je 351 878,10 Eur). Zodpovedným riešiteľom je prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. Do projektu sú zapojení všetci interní členovia Katedry filozofie, niektorí doktorandi a skončení doktorandi, ako aj odborníci z iných pracovísk. Projekt reaguje na zanedbávanie etickej dimenzie rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom je vytvoriť nový vzdelávací program s využitím najnovších didaktických metód e-learningového vzdelávania a najnovších vedeckých poznatkov. Súčasťou je aj príprava a vydanie 4 pôvodných vysokoškolských učebníc z aplikovanej etiky (prof. Sýkora, prof. Jemelka, prof. Porubjak, doc. Palovičová). Výsledky tohto projektu budú použité pri výučbe programu etika a aplikovaná etika, ako aj pri výučbe filozofie a výchovy k občianstvu.

– najvýznamnejšie výstupy: AAB Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne. Peter Sýkora, Jana Tomašovičová. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 264 s. ISBN 978-80-8105-156-2. ABC A Tale of Two Countries: Czech and Slovak Stem Cell Biopolicies. Peter Sýkora, 2010. In: Contested Cells : Global Perspectives on the Stem Cell Debate / edited by Benjamin J. Capps, Alastair V. Campbell. London : Imperial College Press, 2010. ISBN 978-1-84816-437-6, s. 441-477 [2,25 AH]. ABC Altruism in Medical Donations Reconsidered: the Reciprocity Approach. Peter Sýkora, 2009. In: Altruism Reconsidered : Exploring New Approaches to Property in Human Tissue / edited by Michael Steinmann, Peter Sýkora, Urban Wiesing. - Farnham : Ashgate Publishing Limited, 2009. ISBN 978-0-7546-7270-8, s. 13-61 [2,64 AH]. ABC Kognitívne vylepšovanie človeka, evolúcia a etika. Peter Sýkora, Elena Matějková, 2011. In: Kognice a umělý život XI / sestavili Jozef Keleman, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-644-1, s. 255-267 [1,72 AH]. ADD Transplantácia orgánov z pohľadu fenomenológie telesnosti. Jana Tomašovičová, 2012 In: Filozofia. ISSN 0046-385X, Roč. 67, č. 1 (2012), s. 15-25. 

B.) Environmentálna etika, antropológia a didaktika

– stručná charakteristika: výskum sa sústreďuje na environmentálnu etiku, slovenskú a českú environmentálnu filozofiu, problém práv zvierat, vybrané aspekty bioetiky a antropológie.

– kľúčoví pracovníci: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (bývalý zamestnanec), doc. PhDr. Mária Tokárová, CSc. (bývalá zamestnankyňa), Mgr. Andrej Rozemberg, PhD. (bývalý zamestnanec)

– najvýznamnejšie granty: VEGA č. 1/0290/08 – Environmentalizmus a slovenská filozofia

– najvýznamnejšie výstupy: AAB Environmentalizmus a slovenská filozofia Petr Jemelka, Slavomír Lesňák, Andrej Rozemberg. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 203 s. ISBN 978-80-8105-185-2. ADD Astronautka Astrid a jej úbohá mačka (Niekoľko poznámok k teórii nepriamych záväzkov voči zvieratám). Andrej Rozemberg, 2013. In: Filozofia Roč. 68, 2013, č. 4, s. 332-342. ISSN 0046-385X. ACA Bioetika, Petr Jemelka. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 68 s. ISBN 978-80-210-4626-9. ACB Úvod do environmentální problematiky. Petr Jemelka. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. 95 s. ISBN 978-80-8105-049-7.

C.) Sociálna etika a sociálna a politická filozofia

– stručná charakteristika: na Katedre filozofie ide o relatívne novo sa rozbiehajúci výskum. Kľúčovými oblasťami sú dejiny sociálneho a politického myslenia, etické kódexy, etické poradenstvo, problém menšín.

– kľúčoví pracovníci: doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc., prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., PhDr. Jozef Lenč, PhD., Mgr. Branislav Motýľ, PhD. (bývalý zamestnanec)

– najvýznamnejšie granty: doposiaľ žiadne, viacerí členovia katedry (doc. Palovičová, prof. Porubjak, Dr. Petkanič, doc. Tomašovičová však spolupracovali ako autori kapitol monografie vydanej v r. 2013 v rámci grantu a pod editorstvom prof. Novosada (SAV) s názvom Dejiny sociálneho a politického myslenia.

– najvýznamnejšie výstupy: FAI Etika & Poradenstvo & Prax / editori: Pavel Fobel, Zuzana Palovičová [et al.] ; Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 198 s. ISBN 978-80-557-0385-5. AAA Mladí migranti v slovenskej spoločnosti. Radoslav Štefančík, Jozef Lenč ; Brno : Tribun EU, 2012. - 244 s. ISBN 978-80-263-0311-4. AAA Oceán štedrosti. Andrej Rozemberg ; Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012. 115 s. [6 AH]. ISBN 978-83-7490-529-9. ABC Existential analytics and the social sciences Jana Tomašovičová, 2012. In: Affectivity, agency and intersubjectivity / Peter Šajda et al. Budapest : L´Harmattan, 2012. - ISBN 978-963-236-587-9, s. 96-110 [1 AH]. ADD Tyrtaios a sociálno-politická funkcia reciprocity. Matúš Porubjak, 2012. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 67, č. 1 (2012), s. 35-46. 

D.) Vybrané problémy dejín filozofie a etiky

– stručná charakteristika: Výskum sa sústreďuje predovšetkým na dejiny antickej filozofie a kultúry, existencialistickú filozofiu a etiku, fenomenológiu a hermeneutiku.

– kľúčoví pracovníci: prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., Mgr. Milan Petkanič, PhD. (bývalý zamestnanec), doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD., prof. PhDr. Milan Zigo, CSc. (bývalý zamestnanec), Mgr. Anton Vydra, PhD. (bývalý zamestnanec), doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD. (bývalý zamestananec)

– najvýznamnejšie granty: VEGA č. 2/0201/11Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii; VEGA č. 2/0168/08 – Intersubjektivita – metodické aspekty a štruktúry v globálnej situácii.

– najvýznamnejšie výstupy: AAA Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda. Milan Petkanič. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2010. 200 s. ISBN 978-83-7490-303-5. AAB Vôľa (k) celku : človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida. Matúš Porubjak. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2010. 168 s. [7 AH]. ISBN 978-80-969823-9-4. ABD Problematika dejín filozofie. Milan Zigo, 2009. In: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského / Vladimír Bakoš et al. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009. ISBN 978-80-969770-3-1, s. 152-168 [1 AH]. ABD K Heideggerovej hermeneutike fakticity. Jana Tomašovičová, 2011. In: Cestami Heideggerovho myslenia / Jana Tomašovičová et al. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2011. ISBN 978-80-89488-02-5, s. 119-132 [1AH]. ADD Miesto Antológie vo vývinových súvislostiach slovenskej filozofie. Milan Zigo, 2008. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 63, č. 10 (2008), s. 863-873.

E.) Aktuálne otázky systematickej filozofie, problematika modernej ontológie, epistemológie a filozofie jazyka

– stručná charakteristika: Výskum sa sústreďujem predovšetkým na modernú ontológiu a metafyziku, modernú epistemológiu a logiku, metaetiku a filozofiu jazyka.

– kľúčoví pracovníci: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD., PhDr. Tomáš Károly, PhD., Mgr. Miroslav Mandzela, PhD. (bývalý zamestatnec), PhDr. Dezider Kamhal, PhD. (bývalý zamestnanec), prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (bývalý zamestnanec)

– najvýznamnejšie granty: VEGA č. 1/0644/13 – Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí; VEGA č. 1/0814/08 – Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality.

– najvýznamnejšie výstupy: AAB Saul Kripke a oživenie metafyziky / Ježík Peter, Kamhal Dezider, Sedlár Igor, Sýkora Peter Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2010. 168 s. ISBN 978-80-89488-03-2. AAB Logomachia Tomáš Čana, Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2008. 127 s. ISBN 978-80-969823-4-9. AAB Ontológia šera : filozofická esej o spore realizmu s antirealizmom. Peter Sýkora ; Trnava : Schola Philosophica, 2008. 281 s. ISBN 978-80-969823-2-5. ADD Neskorý Wittgenstein o logických pravidlách. Tomáš Čana, 2011. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 66, č. 2 (2011), s. 109-121. ADE The later Wittgenstein on logical rules. Tomáš Čana, 2010. In: Filosofický časopis : studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina. ISBN 978-80-7007-339-1. ISSN 0015-1831, mimoriadne č. 2 (2010/8), s. 63-83.

Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221