Magisterské štúdium

Filozofia a aplikovaná filozofia - magisterské štúdiumRada pre študijný programu

predseda: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

členka RŠP: doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
študentka: Mgr. Sára Špirková (študentka 1. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia)
zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Peter Bujňák, PhD. (Senior Technical Education Specialist at ESET)
zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Peter Nittnaus (Vedúci odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. 

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – filozofia a aplikovaná filozofia


V magisterskom stupni vzdelávania je identifikovaných niekoľko cieľov vzdelávania: 

 1. Nadobudnúť pokročilé vedomosti o vybraných oblastiach študijného odboru filozofia a ich aplikácia na riešenie teoretických i praktických problémov. 
 2. Upevniť a rozšíriť zručnosť analyzovať a interpretovať odborný text v domácom, ako aj v cudzom jazyku. 
 3.  Prehĺbiť schopnosť uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť, diskutovať a prezentovať svoje postoje na základe argumentácie a kritického myslenia. 
 4. Nadobudnúť praktické zručnosti a kompetencie súvisiace s pôsobením v rozličných organizáciách a inštitúciách štátnej a verejnej správy, neziskového sektora či iných spoločenských a humanitných oblastiach.  


Profil absolventa


Výstupy vzdelávania v kategóriách: 

 1. vedomosti: absolvent má rozsiahle a podrobné teoretické vedomosti o hlavných oblastiach študijného odboru filozofia. Vie podrobne vysvetliť pojmový, kategoriálny a metodologický aparát odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Rozumie poznatkom a problémom v jednotlivých filozofických disciplínach. Disponuje poznatkami o hlavných myšlienkových prúdoch v dejinách filozofie a pozná ich hlavných predstaviteľov. 
 2. zručnosti: absolvent disponuje širokými intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia. Dokáže detailne transformovať konkrétne teoretické a praktické problémy do širších súvislostí, analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie preberaných autorov a myšlienkových smerov, kriticky ich vyhodnocovať a svoje zistenia prezentovať. 
 3. profesijné kompetencie: absolvent má na pokročilej úrovni rozvinuté najmä kompetencie – identifikovať a samostatne riešiť filozofické problémy, – interdisciplinárne prepájať poznatky z filozofie s inými vedeckými disciplínami, – efektívne a kriticky pracovať s textovými informačnými zdrojmi, – uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť a prezentovať svoje postoje na základe správnej argumentácie a kritického myslenia. 
 4. prenositeľné kompetencie: absolvent má na pokročilej úrovni rozvinuté komunikačné schopnosti v ústnom a písomnom prejave, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitívne schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie, jazykové kompetencie v materinskom, ako aj v cudzom jazyku


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia

Absolvent  má rozsiahle a prehĺbené odborné a metodologické vedomosti o rozpracovanosti problémov z jednotlivých oblastí odboru, predovšetkým z oblasti, na ktorú je zameraný jeho študijný program, ako aj prehľad o relevantných postupoch a riešeniach teoretických, praktických a výskumných problémov. Vysvetľuje, usporadúva a inak formuluje vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre inovácie a originalitu vo vedeckom výskume a v reflexii umenia.

Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia teoretických, praktických a výskumných problémov z viacerých oblastí odboru, formuluje odporúčania pre rozvoj danej vednej oblasti. Kategorizuje filozofické, etické, logické a estetické javy. Stanovuje rôzne štandardy rozpracovania problémov z jednotlivých oblastí súčasného filozofického, estetického, etického a logického myslenia, vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov v týchto oblastiach. Na základe svojich analytických schopnosti a intelektuálnych zručností identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne odborné problémy a nachádza možnosti ich riešenia. Vie formulovať nové hypotézy a argumenty, navrhovať a aplikovať vlastné zistenia na rozvoj odboru. Zostavuje svoj ústny a písomný prejav kultivovane, na základe analýzy, interpretácie a komparácie a tvorby textov s dôrazom na kultúrne, sociálne a politické projekty.  Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení komplexných vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia z humánneho hľadiska.

Absolvent sa vyznačuje kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením, preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení známych i doposiaľ nepreskúmaných problémov v meniacich sa podmienkach  odborného výskumu a spoločenského života. Preukazuje schopnosť zodpovedne pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného tímu. Je schopný samostatne pracovať s filozofickými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy, štúdia a praxe pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Je schopný tieto vedomosti uplatňovať v jednotlivých oblastiach praxe s dôrazom na ich presadzovanie v živote organizácie alebo ich odovzdávať v pedagogickom procese.
Špecifikom nášho magisterského študijného programu je tesné skĺbenie teoretickej a praktickej dimenzie v odbore filozofia, s možnosťou špecializovania sa buď viac smerom k teórii alebo praxi. Povinné predmety zabezpečujú fundament pre obe alternatívy. Pomocou vhodného výberu z ponuky povinne voliteľných predmetov sa môžu študenti orientovať buď smerom k teoretickej filozofii, alebo k filozofii praktickej (aplikovanej). Našim programom tak reagujeme na nové výzvy XXI. storočia, ktoré do oblasti humanitných vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, vrátane génových manipulácií a biotechnológií.

Súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je preto aj jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku: Centrum pre bioetiku

Špecifikom nášho študijného programu je dôraz na rozvoj kritického myslenia. Študenti sa na viacerých povinných predmetoch (biomedicínska etika 1; biomedicínska etika 2; ľudská prirodzenosť; filozofia mysle) oboznamujú s rôznymi formami argumentácie a učia sa kriticky vyhodnocovať jednotlivé argumentačné prístupy. Študenti sa tak naučia argumentovať a diskutovať v ústnej či písomnej komunikácii.

Okrem toho dbáme tiež na jazykovú vybavenosť študentov, preto je množstvo odporúčanej literatúry k povinným, ako aj povinne voliteľným predmetom najmä anglickej či nemeckej jazykovej proveniencie.


Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia


Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatné analytické myslenie. Absolvent môže pôsobiť ako: 

 - pracovník/vedúci pracovník v širokom spektre spoločenských inštitúcií 
 - pracovník/projektový manažér v spoločenskovedne a projektovo orientovaných výskumných organizáciách a inštitúciách domáceho a medzinárodného charakteru 
 - pracovník/vedúci pracovník v organizáciách a inštitúciách „tretieho sektora“ 
 - pracovník/vedúci pracovník v kultúrnospoločenských zariadeniach 
 - pracovník v redakciách časopisov - pracovník vo vydavateľstvách 
 - pracovník v masmédiách 
 - pracovník/vedúci pracovník v štátnej a verejnej správe


Náš magisterský študijný program filozofie a aplikovanej filozofie je zostavený tak, aby študentom umožnil čo najlepšiu prípravu na výkon vyššie zadefinovaných povolaní. Z tohto dôvodu kladieme zvýšený dôraz na rozvoj analytického a kritického myslenia a na rozvoj schopnosti aktívneho porozumenia textu a rozvoj pisateľských zručností študentov.

Sme presvedčení, že štruktúrou nášho študijného programu ponúkame trhu práce rozhľadených a kriticky mysliacich mladých ľudí, ktorí sa dokážu orientovať v základných i špecifickejších spoločenských problémoch, sú schopní adekvátne vyjadrovať svoje postoje tak v ústnej ako aj písomnej forme, dokážu flexibilne reagovať na meniace sa potreby spoločenskej praxe a rozumejú nielen teoretickej stránke svojho odboru, ale chápu aj jeho praktický rozmer a dokážu ho aplikovať.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave

 • Podľa zverejneného prieskumu 42,9 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 21,4 % skôr súhlasilo s tým, že im štúdium v tomto odbore pomohlo v pripravenosti v zamestnaní.  
 • Podľa zverejneného prieskumu 64,3 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia úplne súhlasilo a 14,3 % skôr súhlasilo s tým, že ich zamestnávateľ bol spokojný s kvalitou pripravenosti, ktorú dosiahli vysokoškolským štúdiom.   
 • Podľa zverejneného prieskumu 50,0 % absolventov študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia si našlo prácu za menej ako 3. mesiace po ukončení štúdia a 28,6 % si ju našlo v rozmedzí 3. – 6. mesiacov po ukončení štúdia. 


Súbory na stiahnutie:
Infolisty pre denné magisterské štúdium
Infolisty pre externé magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium
Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je výchova k občianstvu – magisterské štúdiumRada pre študijný program:

predseda: prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha 

člen RŠP: doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. 

študent: Ľubomír Haršány (3. ročník Bc. ANVO) 

zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Kristián Valachovič (absolvent študijného programu HIVO) 

zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Mgr. Marta Vozárová (Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava)  


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu výchova k občianstvu 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

za učiteľský základ 

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu výchova k občianstvu 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.– funkčné miesto profesora 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD. - funkčné miesto docenta 

PhDr. Jozef Lenč, PhD.- funkčné miesto docenta 

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky 

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., funkčné miesto profesora 

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je výchova k občianstvu – magisterský stupeň štúdia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia výchova k občianstvu

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).

Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania: Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a  osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.


Profil absolventa


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

 1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať  poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
 2. Profesijné kompetencie v oblastiach: 
  Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť  adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
  Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou  jeho študijného programu,  bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
  Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
 3. Prenositeľné kompetencie – absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí    

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)  


Absolvent učiteľských študijných programov disponuje rozvinutými poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má komplexný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím a ďalším relevantným potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje rozsiahlymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje rozsiahlymi psychologickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná široký repertoár vyučovacích stratégií a metód. Absolvent sa orientuje v systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v právnych predpisoch a kurikulárnych kontextoch výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru profesie, profesijné zázemie odboru a princípy profesijnej etiky. Pozná metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách.

Absolvent učiteľských študijných programov samostatne identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže samostatne hodnotiť rôznorodé pedagogické situácie a procesy, flexibilne na ne reagovať a optimálne ich riešiť. Dokáže samostatne zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovnovzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Uskutočňuje samostatne a primeraným spôsobom pedagogické hodnotenie a evalváciu, je spôsobilý hodnotiť seba samého a zabezpečovať svoj ďalší profesijný rozvoj. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne). Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.

Vedomostný profil absolventa 2. stupňa štúdia programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je integráciou teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín študijného programu a pedagogicko-didaktických kompetencií. Absolvent 2.stupňa  študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)  je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a v jeho výstavbe, disponuje základným pojmovým a kategoriálnym aparátom z disciplín – hlavných zložiek občianskej náuky (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva, religionistiky), ovláda ich teóriu, metodológiu a epistemológiu, vie ich tvorivo aplikovať, využívať a rozvíjať na základe individuálnej práce s odbornými a vedeckými textami a je vybavený didakticko-pedagogickými kompetenciami. Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventi získavajú prostredníctvom povinne voliteľných predmetov, ktoré prehlbujú a rozširujú úroveň zvládnutia profilových disciplín.

Cieľom nášho magisterského študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je pripraviť absolventa tak, aby bol schopný:

- ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie a princípy jeho štruktúry,
- rozumieť metodológii produkcie obsahu odboru a jeho širším kultúrnym a sociálnym súvislostiam, - narábať s obsahom odboru ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho projektovať pre didaktické zámery a účely,
- poznať teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede,
- samostatne projektovať a realizovať výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,
- adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy,
- efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity, - byť si vedomý právnych, ekonomických a etických aspektov práce vo svojej oblasti.

Špecifikom nášho magisterského študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) je zvýšená pozornosť, ktorú venujeme aktuálnym problémom súčasného ľudstva. Zameriavame sa nielen na dejiny súčasného filozofického myslenia, ale aj na témy, ktoré akcentujú miesto moderného človeka vo svete a problémy jeho hodnotovej orientácie (ľudské práva, environmentálna etika, globálne výzvy súčasnosti, mediálna výchova, technika a spoločnosť, ekonómia a rozhodovanie), aktuálne sociálne a právne otázky (základy štátu) a problémy reflektované bioetikou (bioetika). Reagujeme tak na nové výzvy XXI. storočia, ktoré do oblasti humanitných vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, vrátane génových manipulácií a biotechnológií. Snažíme sa tak vychovať pedagógov, ktorí budú schopní flexibilne reagovať na aktuálne otázky a problémy súčasnej generácie žiakov.


Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia

Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania - učiteľ - podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona  č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Uplatnenie absolventov druhého stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) poskytuje plnohodnotne pripravených odborníkov pre výchovu a vzdelávanie v základných a stredných školách. Získaním úplného druhostupňového vysokoškolského vzdelania v predmetovej špecializácii Výchova k občianstvu v kombinácii  absolvent získava spôsobilosť pre výkon profesie učiteľa Občianskej náuky. Absolventi využijú poznámky zo štúdia v prvom stupni vzdelávania, čo znamená odbornosť, didaktiku, výchovu, či komunikáciu s obohatením poznatkov druhého stupňa štúdia. Na druhom stupni štúdia získajú študenti poznatky zo špeciálnej pedagogiky, metodológie pedagogického výskumu alebo pedagogických poznatkov z vyučovacích predmetov pedagogická a školská psychológia a psychológia v školskej praxi. Zároveň získajú aj významné skúsenosti z pedagogickej praxe, čim sa študenti i absolventi priblížia realite v škole. Školskú realitu si osvoja nielen všeobecným štúdiom, ale aj rozširovaním poznatkov zo špecializácií, ktorých vyučovanie je spojené aj s predmetovou didaktikou, lebo získavajú poznatky z metodiky vyučovania týchto predmetov. Na druhom stupni štúdia budú študenti učiteľstva obohatení aj o konkrétnu činnosť so žiakmi cez prácu triedneho učiteľa, riešenie krízových situácií v škole, poradenstvo a pod. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sú absolventi magisterského stupňa štúdia pripravení realizovať výchovnú a vzdelávaciu činnosť v školách, organizovať výchovno-vzdelávaciu prácu v škole, mimoškolské aktivity, ale aj aktivity mimo školy. Znamená to pripravenosť absolventov druhého stupňa učiteľstva pracovať v rozličných kultúrnych zariadeniach, vzdelávacích zariadeniach pre dospelých, masmediálnej komunikácii, redakciách, verejnej správe, ale aj v službách či finančnom sektore. Znamená to skutočnosť univerzálneho obsahu študijného programu, v ktorom má prioritnú úlohu proces výchovy a vzdelávania spojený s osobnosťou absolventa a jeho vzťahom k deťom a mládeže.

Indikované povolania:

 • učiteľ/ka výchovy k občianstvu na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
 • učiteľ/ka výchova k občianstvu  na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
 • odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých  školách,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
 • pracovník/čka školského úradu,
 • odborný/á referent/ka  vzdelávacích inštitúciách,
 • pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:

 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM  v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále  skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%  v inom ako študovanom odbore.
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,  53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.


Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon
povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.

Súbory na stiahnutie:
Infolisty pre denné magisterské štúdium
Infolisty pre externé magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium

Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221