Doktorandské štúdium

Systematická filozofia - doktorandské štúdiumRada pre študijný program:

predseda: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

členovia RŠP: prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
študenti: Mgr. Sára Špirková (študentka 4. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia); Mgr. Tomáš Gašpar (študent 3. ročníka študijného programu 3. stupňa systematická filozofia)
zástupca externého prostredia – absolvent: Mgr. Peter Bujňák, PhD. (Senior Technical Education Specialist at ESET)
zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Peter Nittnaus (Vedúci odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. 

doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. 

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu systematická filozofia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – systematická filozofia

V doktorandskom stupni vzdelávania je identifikovaných niekoľko cieľov vzdelávania: 

 1. Nadobudnúť rozsiahle a vyprofilované odborné a metodologické vedomosti o prioritách, ktoré sú potrebné pre rozvoj viacerých oblastí odboru filozofia a aplikovať ich na riešenie teoretických i praktických problémov. 
 2. Získať zručnosť tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovládať zvolené bádateľské metódy a používať ich pri hľadaní nových postupov, pri analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. 
 3. Osvojiť si schopnosť nezávislého, tvorivého, kritického a analytického myslenia, ktoré sa dá aplikovať v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach vedeckého výskumu a spoločenskej praxe. Samostatne prezentovať vlastné výsledky výskumu, vývoja a praxe pred odbornou komunitou doma aj v zahraničí. 
 4. Pripraviť sa na pôsobenie v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách alebo organizáciách tohto typu či iných spoločenskovedných inštitúciách.


Profil absolventa

Výstupy vzdelávania v kategóriách:   

 1. Vedomosti: absolvent má rozsiahle a vyprofilované odborné i metodologické vedomosti o prioritách, ktoré sú potrebné pre rozvoj viacerých oblastí odboru. Disponuje odbornými vedomosťami zo svojej vybranej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytvárania nových poznatkov a projektov.
 2. Zručnosti: absolvent bude disponovať intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia, ktoré je schopný aplikovať v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach vedeckého výskumu a spoločenskej praxe. Má prehĺbené zručnosti v oblasti vedenia vedeckej diskusie a polemiky, pri tvorbe vedeckého textu v oblasti filozofie a humanitných vied. Dokáže aplikovať kritické myslenie pri analýze textov iných autorov a pri tvorbe vlastných vedeckých textov.
 3. Profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté kompetencie – identifikovať a samostatne riešiť vedecké problémy, – interdisciplinárne prepájať poznatky z filozofie s inými vedeckými disciplínami, – efektívne a kriticky pracovať s textovými informačnými zdrojmi, – uvažovať v logických súvislostiach, samostatne myslieť a prezentovať  vlastné výsledky výskumu, vývoja a praxe pred odbornou komunitou a kriticky zhodnotiť výsledky iných vedcov.
 4. Prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti v ústnom a písomnom prejave, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitívne schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, bude schopný pracovať v tíme a s tímom, zvládať záťažové situácie, disponovať jazykovými kompetenciami v materinskom, ako aj v cudzom jazyku.


Uplatniteľnosť absolventov doktorandského stupňa štúdia


Absolventi 3. stupňa študijného programu systematická filozofia sú spôsobilí vykonávať povolania zodpovedajúce činnosti samostatného alebo tímového vedeckého, pedagogického a tvorivého pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:

 • spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie, 
 • vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu – vysokoškolský učiteľ / odborný asistent, 
 • vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu – výskumný pracovník, 
 • vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu, 
 • vládne a mimovládne expertné komisie, 
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, 
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora, 
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, 
 • redakcie vedeckých, odborných a spoločenských časopisov, 
 • vydavateľstvá vedeckej (odbornej, spoločenskovednej) literatúry, 
 • politické inštitúcie, 
 • štátna správa (oblasť ľudských zdrojov),
 •  masmédiá.

Náš doktorandský študijný program systematickej filozofie je zostavený tak, aby študentom umožnil čo najlepšiu prípravu na výkon vyššie zadefinovaných činností. Z tohto dôvodu kladieme zvýšený dôraz na rozvoj analytického a kritického myslenia a na rozvoj schopnosti aktívneho porozumenia textu a rozvoj pisateľských zručností študentov. Hlavná pozornosť je sústredená na rozvíjanie vedeckých a expertíznych zručností doktorandov, na ich publikačnú činnosť, zahraničné aktivity (stáže, štipendiá, účasť na konferenciách) a celkový akademický rast. Filozofia (systematická filozofia) je zväčša chápaná ako teoretická disciplína, no má aj svoj nenahraditeľný praktický, aplikačný rozmer. Vo svojich dizertačných prácach riešia doktorandi našej katedry vysoko odborné teoretické problémy súčasnej systematickej filozofie a taktiež témy, ktoré majú svoj praktický, aplikačný rozmer – samozrejme, nestrácajú ani tu zo zreteľa vedeckú striktnosť – a korešpondujú s aktuálnymi problémami modernej spoločnosti.

Súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je preto aj jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku: Centrum pre bioetiku

Sme presvedčení, že štruktúrou nášho študijného programu a jeho zameraním ponúkame trhu práce rozhľadených a kriticky mysliacich mladých ľudí – odborníkov a expertov, ktorí sa dobre orientujú v špecifických spoločenských problémoch, sú schopní doma aj v zahraničí adekvátne vyjadrovať svoje postoje tak v ústnej, ako aj v písomnej forme, dokážu flexibilne reagovať na meniace sa potreby spoločenskej praxe a rozumejú nielen teoretickej stránke svojho odboru, ale chápu aj jeho praktický rozmer a dokážu ho aplikovať.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: 
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na FF UCM v Trnave

 • Podľa zverejneného prieskumu 42,9 % absolventov štúdia na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie úplne súhlasilo a 21,4 % skôr súhlasilo s tým, že im štúdium v tomto odbore pomohlo v pripravenosti v zamestnaní.   
 • Podľa zverejneného prieskumu 64,3 % absolventov štúdia na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie úplne súhlasilo a 14,3 % skôr súhlasilo s tým, že ich zamestnávateľ bol spokojný s kvalitou pripravenosti, ktorú dosiahli vysokoškolským štúdiom.   
 • Podľa zverejneného prieskumu 50,0 % absolventov štúdia na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie si našlo prácu za menej ako 3 mesiace po ukončení štúdia a 28,6 % si ju našlo v rozmedzí 3 – 6 mesiacov po ukončení štúdia.

Súbory na stiahnutie:
Interný materiál FF UCM, prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.
Infolisty pre denné doktorandské štúdium
Infolisty pre externé doktorandské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné doktorandské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé doktorandské štúdium


Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221