BIOETHOS Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek


BIOETHOS - Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek

Vedecká revolúcia, ktorá naštartovala v biomedicínskych disciplínach v druhej polovici XX. storočia neustále akceleruje a prináša stále nové a zásadné objavy. Výsledky týchto výskumov a ich reálna aplikácia v medicíne vyvolávajú oprávnené obavy ako v laickej tak aj odbornej verejnosti. Nové horizonty, ktoré sa otvárajú v súvislosti s možným aplikovaním najnovších objavov biomedicíny, ako je napr. regeneratívna medicína založená na embryonálnych kmeňových bunkách (EKB) a predimplantačná genetická diagnostika (PGD) predbiehajú nielen súčasný stav legislatívy, ale poukazujú tiež na určitú nepripravenosť spoločensko-vedných disciplín.

Tieto objavy často prekračujú všetky doteraz vžité a zabehané kritéria etického posudzovania vedeckých objavov ako aj ich dopadov na spoločenskú prax. Podľa F. Fukuyamu reálna možnosť manipulácie s ľudským genómom môže mať hlboké a devastujúce konsekvencie pre politické usporiadanie demokratických spoločností. Podobne uvažuje v súvislosti s predimplantačnou genetickou diagnostkou (PGD) a následnou selekciou in vitro embryí aj známy nemecký filozof J. Habermas , keď hovorí, že „nesmieme embryo inštrumentalizovať ako nejakú vec pre ľubovoľné iné účely“ a M. Boehmerová dodáva, že „sotva existuje nejaká eticky a politicky natoľko relevantná oblasť, ktorá by prechádzala porovnateľnou dynamikou rozvoja ako je výskum embryonálnych buniek“. Z pozícií utilitaristických princípov argumentuje známy britský bioetik J. Harris, šéfredaktor jedného z najvýznamnejších medzinárodných bioetických časopisov The Journal of Medical Ethics, v prospech využitia PGD pre selekciu embryí in vitro.

Cieľom projektu je porovnať aplikovanie utilitaristického a deontologického etického systému na bioeticky kontraverznú oblasť výskumu a medicínskeho využitia embryonálnych buniek na pozadí vývoja anglosaskej a nemeckej tradície etiky vo vede.

Ako zdroj empirického materiálu pre komparáciu aplikovania oboch etických systémov v spoločenskej praxi sme si vybrali Veľkú Britániu, kde tradične dominuje vplyv utilitaristických etík a Spolkovú republiku Nemecko, kde dominuje vplyv deontologického etického systému vychádzajúceho z Kantovej teórie etiky.

Oba etické systémy - utilitaristický i Kantov deontologický predstavujú dnes v moderných liberálno-demokratických spoločnostiach dva póly sekulárneho bioetického diskurzu, medzi ktorými existuje celé spektrum roznych eticky „kompromisných“ riešení, tak ako ich môžeme nájsť v legislatívach členských krajín Európskej únie (napr. legislatíva upravujúca pokusy na ľudských embryách a embryonálnych bunkách).


O projekte

Úvodný text k problematike kmeňových buniek:

* Jitka a Václav Ouredník: Kmenové bunky pro obnovu mozku - Humbuk, nebo nadeje? Vesmír 87 (2007): 448 pdf 1, pdf2
* Slovensko: Revolúcia kmeňových buniek. Sľubujú revolúciu, nádej a život tam, kde sú doterajšie metódy liečby bezmocné. Obsahujú zárodok života, ktorým sa zacelí organizmus. Žurnál č. 29/2008, str. 76

Hlavné ciele

* Príprava podkladov pre napísanie monografie: krátkodobé výskumné pobyty na zahraničných akademických pracoviskách vo Veľkej Británii a Nemecku spojenené s odbornými konzultáciami a štúdiom vedeckej a odbornej literatúry.
* Komparatívna metóda. Analýza vedeckej a odbornej literatúry, porovnanie utilitaristického a deontologického etického systému na konceptuálnej teoretickej úrovni a v empirickej rovine aplikovania vo Veľkej Británii a Spolkovej republike Nemecko v oblasti výskumu a aplikácie embryonálnych kmeňových buniek (EKB) a predimplantačnej genetickej diagnostiky (PGD).
* Workshop - súčasny stav utilitaristickej a deontologickej bioetiky s dôrazom na bioetickú problematiku EKB a PGD. Medzinárodný seminar za účasti pozvaných prednášateľov zo zahraničia a zo Slovenska
* Vytvorenie web portálu projektu - aktuality, on-line diskusia s účastníkmi workshopov, informácie pre médiá.

Metódy

Z metodologického hľadiska v tomto projekte pôjde o porovnanie dvoch hlavných etických systémov uplatňujúcich sa v bioetike - utilitaristického a deontologického. Neexistuje jeden univerzálne akceptovaný etický systém, ktorý by sa v bioetike aplikoval, ale k dispozícii je celá plejáda normatívnych etických systémov - napr. utilitaristické etiky, kantistické deontologické etiky, komunitaristické etiky, kresťanské bioetiky, kazuistická etika, naratívna etika, etika bioetických princípov (tzv. principalizmus), kvantitatívna a kvalitatívna empirická etika. Napriek tomu sa ukazuje, že prakticky sa celý bioetický diskurz odohráva predovšetkým v rámci konfrontovania dvoch veľkých etických systémov : utilitarizmu (resp. viacerých moderných verzií utilitarizmu) ako najpopulárnejšej verzie konzekvencionalistických etík na jednej strane a nekonzekvencionalistickými, deontologickými etikami, vychádzajúcimi z princípov kresťanskej etiky, alebo vychádzajúcimi zo sekulárnych princípov Kantovej etiky. Pre úplnosť treba spomenúť, že existujú aj pokusy o vytvorenie neutilitaristického konzekvencializmu.
V rámci našej komparativnej štúdii etických systémov vo vede sa preto sústredime na porovnanie utilitarismu a kantistickej deontologickej etiky v dvoch rovinách:
* teoretickej - porovnáme princípy oboch etických systémov v širšom etickom, filozofickom a politologickom kontexte
* praktickej - porovnáme spôsoby, ako sú oba tieto etické systémy aplikované v praxi v súvislosti s bioetickými dilemami týkajúcimi sa výskumu a medicínskeho využitia embryonálnych kmeňových buniek a preimplantačnej genetickej diagnostiky.

Riešitelia

Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD., mim. prof.
Vzdelanie:
1981: RNDr. (biológia), Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1993: PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1997: Doc. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Pôsobenie v zahraničí:
1989 : Postdoctoral Researcher, Department of Genetics, University of Glasgow, Glasgow,
1990 Postdoctoral Research Associate, Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, USA
1993 - 1994 : Visiting Fellow, Department of Logic, Methodology, and Philosophy of Science, London School of Economics, London, UK
1994 : Research Associate, Biology Department, Emory University, Atlanta, USA
1995 : Visiting Professor, Department of Anthropology, Emory University, Atlanta, USA
Aktivity v bioetickej oblasti:
* Bioetická expertíza pre Ústavný súd SR v otázke interrupcií
* Člen Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
* Vice-prezident Bioetickej komisie Slovenskej sekcie UNESCO
Vybrané bioetické publikácie:
* Sýkora, P.: O potrebe globálnej bioetiky. Filozofia, roč. 62, č.3, 2007
* Sýkora, P. : Treba život každej ľudskej zygoty bezpodmienečne chrániť? Filozofia, roč.61, č.7, str. 562-568, 2006
* Sýkora,P.: Môže existovať globálna etika v multikultúrnom svete? In: F. Novosad, M. Muránsky, R. Karul (eds.) - Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col, str. 106-112, Bratislava 2006,
* Sýkora, P.: Bioethics in Liberal-Democratic Societies. In: Scepticism and Hope: Sixteen Contemporary Slovak Essays. M. Kollár (ed.), Kalligram, Bratislava, 1999, s. 255-273.
* Sýkora, P.: Koncepcia ľudskej dôstojnosti v Európskej únii. In: P. Sýkora, P. Kopecký a V. Kuhnová (eds.) Slovensko v priestore Európskej únie-výzva pre sociálne, ekonomické a právne vedy. FSEV UK - SAEŠ, Bratislava, 2004, str.25-30,


Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
odborná asistentka na Katedre filozofie FF UCM v Trnave
Vzdelanie:
* Mgr. - filozofia - nem. jazyk a literatúra, FF UK v Bratislave (1996)
* PhD. - dejiny filozofie (2000)
Vybrané publikácie
* Človek vo veku techniky. In: Filozofia, roč. 59, 2004/8. ISSN 0046-385 X.
* Zápas o identitu človeka. In: Šulavíková, B., Višňovský, E. (ed.): Ľudská prirodzenosťa kultúrna identita. Bratislava, Iris 2006. Str. 165 - 185. ISBN 80- 89238-04-1.
* Poznaniu predchádza porozumenie. Ostium, roč. 3, 2007/4. ISSN 1336- 6556.
* Človek vo veku techniky. In: Filozofia, roč. 59, 2004/8. ISSN 0046-385 X.
* Výzva techniky len pre Martina Heideggera? In: Filozofia, roč. 57, 2002/5. ISSN 0046-385 X.
* Prežije kultúra v masovej spoločnosti?. In: J. Krob, E. Višňovský(ed.): Človek, príroda, kultúra. Brno, Masarykova univerzita 2005. Str. 68 - 76. ISBN 80- 210-3757- 1. 


Centrum pre bioetiku

Aktuality
OZNAM PRE ŠTUDENTOV

Študenti, ktorí chcú ísť na opravné štátne skúšky v auguste, sa musia na štátne skúšky prihlásiť v AISe do 30. 06. 2023.
‼️Druhé kolo prijímacieho konania‼️
Študuj filozofiu a aplikovanú filozofiu alebo učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) na našej katedre: termín podania prihlášky...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221