Centrum pre bioetiku: Základné informácie

Centrum pre bioetiku bolo zriadené v júni 2008 pri Katedre filozofie FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike.


Web Centra pre bioetiku


Misia Centra pre bioetiku

Dynamický rozvoj v biologických a lekárskych vedách v druhej polovici XX. storočia postavil pred spoločnosť viacero kontroverzných otázok týkajúcich sa medicíny, etiky, legislatívy, ľudských práv, verejnej politiky, spoločenskej kontroly vedeckého poznania a vynútil si vytvorenie nového multidisciplinárneho vedeckého odboru - bioetiky. Od polovice 70-tych rokov minulého storočia vznikajú na univerzitách hlavne v USA a Západnej Európe vedecko- výskumné a pedagogické centrá lekárskej etiky a bioetiky. Súčasne vznikajú štátne i mimovládne bioetické výbory ako poradné orgány národných exekutív a parlamentov. Vytvárajú sa tiež bioetické orgány na nadnárodnej a medzinárodnej báze - napr. pri UNESCO, v Rade Európy, v Európskej únii a prijímajú sa záväzné medzinárodné dokumenty (záväzné aj pre Slovenskú republiku) s bioetickou problematikou, ako napr. Medzinárodný dohovor o ľudských právach a biomedicíne, Dodatkový protokol o zákaze klonovania človeka, Všeobecná deklarácia o ľudskom genóme a ľudských právach.

Centrum pre bioetiku je multidisciplinárne a názorovo pluralitné vedecko-pedagogické pracovisko venujúce sa výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa ako medicínsku tak aj environmentálnu etiku.


Ciele

* vybudovať sieť (network) odborníkov venujúcich sa bioetickej problematike z rôznych uhlov pohľadu (filozofického, teologického, právneho, lekárskeho, prírodovedného, politologického, sociálneho, občianskeho a pod.) pochádzajúcich z rôznych pracovísk UCM
* pripraviť a realizovať špecializované kurzy z bioetickej problematiky pre študentov filozofickej fakulty (napr. filozofov, politológov, náuku o spoločnosti), ako aj študentov ostatných fakúlt a pracovísk - prírodovedeckej (biotechnológie), masmediálnej (žurnalistov) a Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
* pripraviť a realizovať špecializované kurzy z bioetickej problematiky pre učiteľov stredných škôl (náuka o spoločnosti) v rámci vzdelávania dospelých
* pripraviť a realizovať špecializované kurzy z bioetickej problematiky pre pracovníkov zdravotníctva v rámci vzdelávania dospelých
* odborne sa zapojiť do riešenia bioetickej problematiky v slovenskej spoločnosti s ohľadom na európsku dimenziu a členstvo SR v EÚ
* zapojiť sa do riešenia domácich vedecko-výskumných a pedagogických projektov v rámci VEGA, príp. KEGA grantov
* zapojiť sa do riešenia medzinárodných vedecko-výskumných a pedagogických projektov s bioetickou problematikou, napr. v rámci rámcových projektov EÚ
* spolupracovať s Etickou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR, s Komisiou pre biologickú bezpečnosť Ministerstva životného prostredia UK a s UNESCO bioetickou komisiou pri ministerstve zahraničných vecí
* vytvoriť priestor pre dialóg medzi vedou a náboženstvom, dialóg medzi sekulárnymi a konfesionálnymi riešeniami bioetických dilem
* šíriť osvetu o bioetickej problematike vo verejnosti pomocou tlačených i elektronických médií, pomáhať kultivovať diskusiu vo verejnosti o niektorých kontroverzných bioetických témach


Projekty

Vedecko-výskumné granty z bioetickej problematiky riešené pracovníkmi Centra pre bioetiku:

* 2005-2007: 6TH FRAMEWORK PROGRAM: „Property Regulation in European Science, Ethics and Law Project,“ Partneri: Španielsko, Nemecko, Švédsko, Francúzsko, Bulharsko. Vedúci projektu - Prof. D. Dickenson, University of Birmingham, Veľká Británia, zodpovedný riešiteľ zo Slovenska-P.Sýkora
* 2006-2007: Grant MVTS Propeur MŠ SR: „Regulácia vlastníctva v európskej vede, etike a práve: ľudské tkanivá“ - zodpovedný riešiteľ P. Sýkora
* 2006-2008: VEGA č. 1/3603/06 - „Bioetika ako výzva pre filozofiu“, Katedra filozofie, FF UCM v Trnave - vedúci riešiteľ P. Sýkora, spoluriešiteľ J. Tomašovičová
* 2006-2009: APVV č. LPP-0017-06: „Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek“ - vedúci riešiteľ P. Sýkora, spoluriešiteľ J. Tomašovičová
* 2008-2010: VEGA č. 1/0290/08: „Environmentalizmus a slovenská filozofia,“ vedúci riešiteľ P. Jemelka 


Centrum pre bioetiku

Aktuality
Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v akademickom roku 2022/2023 nájdete na tomto odkaze 
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221