Konferencie:

V rámci projektu APVV-379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka Vás Centrum pre bioetiku Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV srdečne pozývajú na medzinárodné sympózium.                      

Prísľuby a nástrahy emergentných technológií pre život človeka 

Príjemca: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, FF UCM v Trnave

Spoluriešiteľské pracovisko: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave


Miesto konania: SAV, Štefánikova 3, Bratislava 

Dátum konania: 7. novembra 2016 (pondelok) 

Druh konferencie: Medzinárodné sympózium 

Zameranie konferencie: Sociálne, etické a filozofické dopady emergentných technológií 

Program konferencie: 

(45/30 min. príspevok + 10 min. diskusia) 

8:00 – 8:55       Registrácia (zdarma) 

9:00 – 9:05       Otvorenie sympózia 

9:05 – 10:00     Vplyv emergentných technológií na obranyschopnosť a život človeka / Marek Amanowicz  (Vojenská                              Technická Univerzita, Varšava) 

10:05 – 11:00    Habermas o biotechnologickom nebezpečenstve: Kritika / Tomáš Hříbek (Česká Akadémia Vied, Praha) 

11:05 – 12:00    Otázka bezpečnosti editovania ľudského genómu / Peter Sýkora (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 

                        Trnava) 

                        OBEDOVÁ PRESTÁVKA (12:00 – 13:00)

13:05 – 14:00    Fyzikalizmus a neustály technologický pokrok / James Tartaglia (Univerzita Keele, Staffordshire) 

14:00 – 14:40   Optimizmus a pesimizmus verejnej mienky o predlžovaní života: výsledky diskusie fokusových skupín /                          Miroslav Popper (Slovenská Akadémia Vied, Bratislava) 

14:40 – 15:35    Ako hodnotiť vylepšovanie človeka? / Ivars Neiders (Univerzita Riga Stradins, Riga) 

15:35 – 16:15   Teoretické kontexty diverzity postojov k progresívnym terapiám na Slovensku / Gabriel Bianchi 

                       (Slovenská Akadémia Vied, Bratislava)

V rámci projektu APVV-379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka Vás Centrum pre bioetiku Katedry filozofie Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV srdečne pozývajú na multidisciplinárnu konferenciu

Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia

Príjemca: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie, FF UCM v Trnave


Spoluriešiteľské pracovisko: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave


Miesto konania: Goetheho inštitút, Panenská 23, Bratislava. / Kapacita sály je obmedzená, prihláška slúži na rezervovanie miesta. Rezervácia miesta je bezplatná. 

Dátum konania: 27.11.2015

Druh konferencie: Multidisciplinárna konferencia

Zameranie konferencie: Technické, sociálne a etické dopady NBIC technológií

Cieľ konferencie: Analýza a propagovanie biomedicínskych, technických, sociálnych a humanitných aspektov vybraných emergentných technológií za pomoci využitia multidisciplinárneho prístupu. Konferencia si okrem oboznámenia slovenskej verejnosti o možnostiach NBIC technológií kladie za cieľ spájanie a prezentáciu výsledkov výskumov technických, spoločenských a humanitných vied. Dôraz konferencie je smerovaný na vytvorenie priestoru pre diskusiu medzi rôznymi odborníkmi a širokou verejnosťou.

Prihláška/Rezervácia miesta


Program konferencie:

08:00 - 08:50      Registrácia

09:00 – 9:15       APVV projekt o NBIC technológiách a vylepšovaní človeka / P. Sýkora (KF FF UCM)

09:15 – 9:45      Postoje Slovákov k najmodernejším technológiám – výskum na reprezentatívnej vzorke 
1400 respondentov / P. Sýkora (KF FF UCM), G. Bianchi (ÚVSK SAV), M. Popper (ÚVSK SAV), 
P. Baboš (KP FF UK)

09:45 – 10:15     Tlačová beseda

10:15 – 10:30     Prestávka

10:30 – 11:00     Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus / E. Višňovský (KFDF FF UK)

11:00 – 11:45     Molekulárna biomedicína: sci-fi v súčasnosti / P. Celec (ÚMB LF UK)

11:45 – 12:30     Etika manipulácií s ľudskou DNK / P. Sýkora (KF FF UCM)

12:30 – 13:00     Panelová diskusia

13:00 – 14:00     Prestávka

14:00 – 14:45     Nano a mikrosystémy pre medicínu / F. Rázga (ÚP SAV)

14:45 - 15:30      Kognitívne technológie dnes a zajtra / I. Farkaš (CKV FMFI UK)

15:30 – 15:45     Prestávka

15:45 – 16:00     Vylepšovanie človeka z pohľadu liminality / M. Popper (ÚVSK SAV)

16:00 – 16:15     Uploading osoby / J. Odorčák (KF FF UCM)

16:30 - 16:45      Filozoficko-etické aspekty moderných technológií / J. Tomašovičová (KF FF UCM)

16:45 - 17:15      Záverečná diskusia


Prednášajúci hostia konferencie:

Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. Koordinátor Centra pre kognitívnu vedu FMFI UK, Bratislava. Oblasť záujmu: Presah kognitívnych vied a umelej inteligencie.

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH. Prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava. Oblasť záujmu: Biomedicínsky výskum, molekulárna biológia.

Ing. Filip Rázga, PhD. Vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Biomateriály.

Mgr. Pavol Baboš, PhD. Výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Politológia.


Prednášajúci hostitelia konferencie (Riešiteľské pracovisko Centrum pre bioetiku KF FF UCM):

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. Zakladateľ a riaditeľ Centra pre bioetiku KF FF UCM, Trnava. Oblasť záujmu: Bioetika, filozofia.

Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. Odborný asistent Katedry filozofie FF UCM, Trnava.Oblasť záujmu: Bioetika, filozofia.

Mgr. Juraj Odorčák, PhD. Výskumný pracovník Katedry filozofie FF UCM, Trnava.Oblasť záujmu: Bioetika, filozofia.


Prednášajúci hostitelia konferencie (Spoluriešiteľské pracovisko Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava):

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. Samostatný vedecký pracovník Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Sociálna filozofia.

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Kvalitatívne metódy výskumu.

Mgr. Miroslav Popper, CSc. Samostatný vedecký pracovník Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Evolučná psychológia.

Aktuality
Po dlhej dvojročnej prestávke pozývame všetkých študentov a sympatizantov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie na tradičné predvianočné posedenie Víno a oštiepok, kto...
Oznam pre končiacich študentov FF UCM (po prekročení štandardnej dĺžky štúdia), ktorí idú na štátnice v januári

Nahratie záverečných prác do AIS (a CRZP)*......................
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221