Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia

V rámci projektu APVV-379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka Vás Centrum pre bioetiku Katedry filozofie Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV srdečne pozývajú na multidisciplinárnu konferenciu

Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia

Príjemca: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie, FF UCM v Trnave


Spoluriešiteľské pracovisko: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave


Miesto konania: Goetheho inštitút, Panenská 23, Bratislava. / Kapacita sály je obmedzená, prihláška slúži na rezervovanie miesta. Rezervácia miesta je bezplatná. 

Dátum konania: 27.11.2015

Druh konferencie: Multidisciplinárna konferencia

Zameranie konferencie: Technické, sociálne a etické dopady NBIC technológií

Cieľ konferencie: Analýza a propagovanie biomedicínskych, technických, sociálnych a humanitných aspektov vybraných emergentných technológií za pomoci využitia multidisciplinárneho prístupu. Konferencia si okrem oboznámenia slovenskej verejnosti o možnostiach NBIC technológií kladie za cieľ spájanie a prezentáciu výsledkov výskumov technických, spoločenských a humanitných vied. Dôraz konferencie je smerovaný na vytvorenie priestoru pre diskusiu medzi rôznymi odborníkmi a širokou verejnosťou.

Prihláška/Rezervácia miesta


Program konferencie:

08:00 - 08:50      Registrácia

09:00 – 9:15       APVV projekt o NBIC technológiách a vylepšovaní človeka / P. Sýkora (KF FF UCM)

09:15 – 9:45      Postoje Slovákov k najmodernejším technológiám – výskum na reprezentatívnej vzorke 
1400 respondentov / P. Sýkora (KF FF UCM), G. Bianchi (ÚVSK SAV), M. Popper (ÚVSK SAV), 
P. Baboš (KP FF UK)

09:45 – 10:15     Tlačová beseda

10:15 – 10:30     Prestávka

10:30 – 11:00     Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus / E. Višňovský (KFDF FF UK)

11:00 – 11:45     Molekulárna biomedicína: sci-fi v súčasnosti / P. Celec (ÚMB LF UK)

11:45 – 12:30     Etika manipulácií s ľudskou DNK / P. Sýkora (KF FF UCM)

12:30 – 13:00     Panelová diskusia

13:00 – 14:00     Prestávka

14:00 – 14:45     Nano a mikrosystémy pre medicínu / F. Rázga (ÚP SAV)

14:45 - 15:30      Kognitívne technológie dnes a zajtra / I. Farkaš (CKV FMFI UK)

15:30 – 15:45     Prestávka

15:45 – 16:00     Vylepšovanie človeka z pohľadu liminality / M. Popper (ÚVSK SAV)

16:00 – 16:15     Uploading osoby / J. Odorčák (KF FF UCM)

16:30 - 16:45      Filozoficko-etické aspekty moderných technológií / J. Tomašovičová (KF FF UCM)

16:45 - 17:15      Záverečná diskusia


Prednášajúci hostia konferencie:

Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. Koordinátor Centra pre kognitívnu vedu FMFI UK, Bratislava. Oblasť záujmu: Presah kognitívnych vied a umelej inteligencie.

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH. Prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava. Oblasť záujmu: Biomedicínsky výskum, molekulárna biológia.

Ing. Filip Rázga, PhD. Vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Biomateriály.

Mgr. Pavol Baboš, PhD. Výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Politológia.


Prednášajúci hostitelia konferencie (Riešiteľské pracovisko Centrum pre bioetiku KF FF UCM):

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. Zakladateľ a riaditeľ Centra pre bioetiku KF FF UCM, Trnava. Oblasť záujmu: Bioetika, filozofia.

Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. Odborný asistent Katedry filozofie FF UCM, Trnava.Oblasť záujmu: Bioetika, filozofia.

Mgr. Juraj Odorčák, PhD. Výskumný pracovník Katedry filozofie FF UCM, Trnava.Oblasť záujmu: Bioetika, filozofia.


Prednášajúci hostitelia konferencie (Spoluriešiteľské pracovisko Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava):

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. Samostatný vedecký pracovník Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Sociálna filozofia.

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Kvalitatívne metódy výskumu.

Mgr. Miroslav Popper, CSc. Samostatný vedecký pracovník Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava. Oblasť záujmu: Evolučná psychológia.

Aktuality
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v štúdijnom odbore Systematická filozofiazákladné informáci...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
  • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221