Profil a uplatnenie absolventa

Štúdijný program: filozofia a aplikovaná filozofia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia (bc.) 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia 

Absolvent špecifického študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia odboru filozofia má všeobecné teoretické vedomosti v základných oblastiach študijného odboru, ktoré klasifikuje, vyvodzuje z nich závery a nachádza súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém odboru. Vie vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Vie urobiť rozbor východísk a záverov jednotlivých problémov z uvedených oblastí odboru. Absolvent disponuje intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia a navrhuje riešenia odborných problémov. Používa metódy a techniky filozofie, filozofickej logiky, etiky a estetiky, špecifikuje, usporadúva, modifikuje a prepája všeobecný teoretický alebo praktický problém odboru s konkrétnym problémom a uvádza jeho typické základné argumenty. Vie analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a kriticky vyhodnocovať ich argumenty. Interdisciplinárne prepojenia tvoria súčasť týchto praktických aplikácií.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, metódy logickej a metodologickej analýzy, metódy základného empirického zisťovania a deskripcie pri riešení teoretických a praktických problémov študovaného programu v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých  dejinných predstaviteľov odboru. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) prejave. Má osvojené základné návyky samostatnej práce a rozširovania svojho odborného poznania. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym  aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou viacerých hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru.  

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa na rozdiel od iných slovenských katedier filozofie zameriava na praktický rozmer filozofie. Svojim študentom odovzdáva zručnosti, ktoré využívajú pri riešení konkrétnych etických, sociálnych či politických problémov. Samozrejme, nechýba ani odovzdanie vedomostí z dejín filozofie, logiky, ontológie či epistemológie, ako aj kurzy približujúce iné kultúry a iný spôsob myslenia, akými sú židovská a arabská filozofia či filozofia starej Indie a Číny. Fakultatívne, v rámci povinne voliteľných predmetov, ponúkame študentom možnosť oboznámiť sa aj so základmi iných humanitných disciplín – sociológie, ekonómie a religionistiky či antropológie.   Túto teoretickú výbavu však nechápeme ako cieľ o sebe, ale ako nevyhnutný nástroj na poctivú analýzu náročných otázok plynúcich z praxe a identifikáciu rôznych možností ich riešenia. Súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je preto aj jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku.

Špecifikom nášho študijného programu je dôraz kladený na prácu s filozofickým textom. Preto je súčasťou každého z profilových povinných predmetov systematickej filozofie a dejín filozofie príslušný (textový) seminár. Študenti si vďaka nim zdokonalia svoju zručnosť porozumieť a kriticky posúdiť text, ktorú môžu využiť jednak vo svojom odbore, jednak v aplikačnej praxi, ale aj v bežnom živote, v ktorom texty rôzneho typu zohrávajú kľúčovú úlohu.   

Ďalším špecifikom nášho študijného programu je dôraz na rozvoj kritického myslenia. Študenti sa preto počas štúdia oboznámia so základmi logiky, argumentácie, akademického písania a svoje praktické argumentačné zručnosti si preveria na predmete s názvom Oxfordská debata. Takýmto spôsobom sa snažíme u študentov rozvíjať tímovú prácu, diskusiu a argumentáciu v ústnom či písomnom prejave.

Okrem toho dbáme tiež na jazykovú vybavenosť študentov, preto v oboch semestroch prvého ročníka študenti absolvujú povinný predmet Angličtina pre filozofov a špeciálny seminár s názvom Filozofická terminológia v cudzom jazyku. Na viacerých povinných, ako aj povinne voliteľných predmetoch sa okrem toho používajú texty či študijná literatúra v cudzom jazyku.

Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú kultivovaný ústny a písomný prejav. Absolvent sa môže uplatniť v:

 • školských a mimoškolských zariadeniach 
 • v organizáciách a inštitúciách „tretieho sektora“ 
 • v kultúrnospoločenských zariadeniach 
 • v redakciách časopisov 
 • vo vydavateľstvách 
 • v masmédiách 
 • v štátnej a verejnej správe


Náš bakalársky študijný program filozofie a aplikovanej filozofie je zostavený tak, aby študentom umožnil čo najlepšiu prípravu na výkon vyššie zadefinovaných povolaní. Z tohto dôvodu kladieme zvýšený dôraz na rozvoj analytického a kritického myslenia a na rozvoj schopnosti aktívneho porozumenia textu – kompetencie, ktoré sú rozvíjané v rámci textových seminárov viažucich sa ku kľúčovým profilovým predmetom. Dôraz tiež kladieme na rozvoj pisateľských zručností študentov (predovšetkým na predmetoch Kritické myslenie 3: akademické písanie, Seminár k záverečnej práci I a II). Študentom tiež ponúkame možnosť rozvoja ich jazykových kompetencií (Angličtina pre filozofov 1 a 2; Filozofická terminológia v cudzom jazyku). Obligatórne tiež môžu získať prehľad v ďalších humanitných disciplínach – sociológii, ekonómii, religionistike, antropológii alebo sa oboznámiť s neeurópskym filozofickým myslením (India, Čína, židovská a arabská filozofia). Sme presvedčení, že zložením nášho študijného programu ponúkame trhu práce rozhľadených a kriticky mysliacich mladých ľudí, ktorí sa dokážu orientovať v základných spoločenských problémoch, sú schopní adekvátne vyjadrovať svoje postoje tak v ústnej ako aj písomnej forme, a dokážu flexibilne reagovať na meniace sa potreby spoločenskej praxe.


Štúdijný program: filozofia a aplikovaná filozofia
Stupeň štúdia: 2. stupeň štúdia (mgr.) 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia

Absolvent  má rozsiahle a prehĺbené odborné a metodologické vedomosti o rozpracovanosti problémov z jednotlivých oblastí odboru, predovšetkým z oblasti, na ktorú je zameraný jeho študijný program, ako aj prehľad o relevantných postupoch a riešeniach teoretických, praktických a výskumných problémov. Vysvetľuje, usporadúva a inak formuluje vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre inovácie a originalitu vo vedeckom výskume a v reflexii umenia.    

Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia teoretických, praktických a výskumných problémov z viacerých oblastí odboru, formuluje odporúčania pre rozvoj danej vednej oblasti. Kategorizuje filozofické, etické, logické a estetické javy. Stanovuje rôzne štandardy rozpracovania problémov z jednotlivých oblastí súčasného filozofického, estetického, etického a logického myslenia, vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov v týchto oblastiach. Na základe svojich analytických schopnosti a intelektuálnych zručností identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne odborné problémy a nachádza možnosti ich riešenia. Vie formulovať nové hypotézy a argumenty, navrhovať a aplikovať vlastné zistenia na rozvoj odboru. Zostavuje svoj ústny a písomný prejav kultivovane, na základe analýzy, interpretácie a komparácie a tvorby textov s dôrazom na kultúrne, sociálne a politické projekty.  Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení komplexných vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia z humánneho hľadiska.   

Absolvent sa vyznačuje kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením, preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení známych i doposiaľ nepreskúmaných problémov v meniacich sa podmienkach  odborného výskumu a spoločenského života. Preukazuje schopnosť zodpovedne pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného tímu. Je schopný samostatne pracovať s filozofickými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy, štúdia a praxe pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Je schopný tieto vedomosti uplatňovať v jednotlivých oblastiach praxe s dôrazom na ich presadzovanie v živote organizácie alebo ich odovzdávať v pedagogickom procese.   

Špecifikom nášho magisterského študijného programu je tesné skĺbenie teoretickej a praktickej dimenzie v odbore filozofia, s možnosťou špecializovania sa buď viac smerom k teórii alebo praxi. Povinné predmety zabezpečujú fundament pre obe alternatívy. Pomocou vhodného výberu z ponuky povinne voliteľných predmetov sa môžu študenti orientovať buď smerom k teoretickej filozofii, alebo k filozofii praktickej (aplikovanej). Našim programom tak reagujeme na nové výzvy XXI. storočia, ktoré do oblasti humanitných vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, vrátane génových manipulácií a biotechnológií.   Súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie je preto aj jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré bolo zriadené v júni 2008 prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Centrum pre bioetiku sa venuje výskumu a výučbe bioetiky v jej širšom chápaní, ktoré zahŕňa tak medicínsku, ako aj environmentálnu etiku.   

Špecifikom nášho študijného programu je dôraz na rozvoj kritického myslenia. Študenti sa na viacerých povinných predmetoch (biomedicínska etika 1; biomedicínska etika 2; ľudská prirodzenosť; filozofia mysle) oboznamujú s rôznymi formami argumentácie a učia sa kriticky vyhodnocovať jednotlivé argumentačné prístupy. Študenti sa tak naučia argumentovať a diskutovať v ústnej či písomnej komunikácii.   

Okrem toho dbáme tiež na jazykovú vybavenosť študentov, preto je množstvo odporúčanej literatúry k povinným, ako aj povinne voliteľným predmetom najmä anglickej či nemeckej jazykovej proveniencie.   

Cieľom nášho magisterského študijného programu filozofie a aplikovanej filozofie je, aby jeho absolventi: 

 • nadobudli vyššie teoretické a praktické poznatky v špeciálnych oblastiach filozofie, ktoré absolventom umožnia riadiť a zúčastňovať sa na riešení komplexných projektov 
 • mali hlboko osvojené kľúčové poznatky z dejín filozofie, systematickej a aplikovanej filozofie 
 • sa vyznačovali schopnosťou tvorivého filozofického myslenia a jeho aplikácie na riešenie teoretických i praktických problémov na báze vedeckej metodológie.


Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatné analytické myslenie. Absolvent môže pôsobiť v: 

 • širokom spektre spoločenských inštitúcií, školských a mimoškolských zariadení 
 • v spoločenskovedne a projektovo orientovaných  výskumných organizáciách a inštitúciách domáceho a medzinárodného charakteru 
 • organizáciách a inštitúciách „tretieho sektora“ 
 • v kultúrnospoločenských zariadeniach 
 • v redakciách časopisov 
 • vo vydavateľstvách 
 • v masmédiách 
 • v štátnej a verejnej správe    

Náš magisterský študijný program filozofie a aplikovanej filozofie je zostavený tak, aby študentom umožnil čo najlepšiu prípravu na výkon vyššie zadefinovaných povolaní. Z tohto dôvodu kladieme zvýšený dôraz na rozvoj analytického a kritického myslenia a na rozvoj schopnosti aktívneho porozumenia textu a rozvoj pisateľských zručností študentov. Napriek tomu, že filozofia je zväčša chápaná ako teoretická disciplína má aj svoj praktický, aplikačný rozmer. Práve on je špecifikom nášho magisterského študijného programu, ktorého cieľom je tesné skĺbenie teoretickej a praktickej dimenzie v odbore filozofia, s možnosťou špecializovania sa buď viac smerom k teórii alebo praxi. Naše povinné predmety zabezpečujú fundament pre obe alternatívy, podporené širokou ponukou povinne voliteľných predmetov, ktoré umožňujú študentom orientovať sa buď smerom k teoretickej filozofii, alebo k filozofii praktickej (aplikovanej). V praktickej filozofii kladieme dôraz na súčasnú sociálnu, environmentálnu a bioetickú problematiku. Reagujeme tak na nové výzvy XXI. storočia, ktoré do oblasti humanitných vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, vrátane génových manipulácií a biotechnológií.   


Sme presvedčení, že štruktúrou nášho študijného programu ponúkame trhu práce rozhľadených a kriticky mysliacich mladých ľudí, ktorí sa dokážu orientovať v základných i špecifickejších spoločenských problémoch, sú schopní adekvátne vyjadrovať svoje postoje tak v ústnej ako aj písomnej forme, dokážu flexibilne reagovať na meniace sa potreby spoločenskej praxe a rozumejú nielen teoretickej stránke svojho odboru, ale chápu aj jeho praktický rozmer a dokážu ho aplikovať.


Štúdijný program: systematická filozofia
Stupeň štúdia: 3. stupeň štúdia (PhD.) 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu systematická filozofia

Absolvent  má rozsiahle a vyprofilované odborné a metodologické vedomosti o prioritách, ktoré sú potrebné pre rozvoj viacerých oblastí odboru. Má všetky potrebné odborné vedomosti zo svojej vybranej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytvárania nových poznatkov a projektov v oblasti odboru.   

Absolvent vie vytvárať, formulovať, overovať a implementovať nové hypotézy, argumenty a stratégie pre ďalší výskum a zásadný rozvoj študijného odboru. Vie aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda  zvolené bádateľské  metódy a používa ich pri hľadaní  nových postupov, analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb.   

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom nezávislého, tvorivého, kritického a analytického myslenia, ktoré aplikuje v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach vedeckého výskumu a spoločenskej praxe. Samostatne prezentuje vlastné výsledky výskumu, vývoja a praxe pred odbornou komunitou doma aj v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri smerovaní odborného výskumu a vývoja spoločnosti. Vyznačuje sa plánovaním vlastného výskumu, stanovovaním zamerania výskumu, preberaním zodpovednosti za riadenie a koordinovanie pracovného tímu v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách alebo organizáciách tohto typu.

Absolventi 3. stupňa študijného programu systematická filozofia sú spôsobilí vykonávať povolania zodpovedajúce činnosti samostatného alebo tímového vedeckého, pedagogického a tvorivého pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach: 

 • spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie, 
 • vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu 
 • vysokoškolský učiteľ (odborný asistent), 
 • vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu – výskumný pracovník, 
 • vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu, 
 • vládne a mimovládne expertné komisie, 
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, 
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora, 
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky), 
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, 
 • redakcie vedeckých, odborných a spoločenských časopisov, 
 • vydavateľstvá vedeckej (odbornej, spoločenskovednej) literatúry, 
 • politické inštitúcie, 
 • štátna správa (oblasť „ľudských zdrojov“), 
 • masmédiá.


Náš doktorandský študijný program systematickej filozofie je zostavený tak, aby študentom umožnil čo najlepšiu prípravu na výkon vyššie zadefinovaných činností. Z tohto dôvodu kladieme zvýšený dôraz na rozvoj analytického a kritického myslenia a na rozvoj schopnosti aktívneho porozumenia textu a rozvoj pisateľských zručností študentov. Hlavná pozornosť je sústredená na rozvíjanie vedeckých a expertíznych zručností doktorandov, na ich publikačnú činnosť, zahraničné aktivity (stáže, štipendiá, účasť na konferenciách) a celkový akademický rast. Filozofia (systematická filozofia) je zväčša chápaná ako teoretická disciplína, no má aj svoj nenahraditeľný praktický, aplikačný rozmer. Vo svojich dizertačných prácach riešia doktorandi našej katedry vysoko odborné teoretické problémy súčasnej systematickej filozofie, no nevyhýbajú sa ani témam, ktoré majú svoj praktický, aplikačný rozmer – samozrejme, nestrácajú ani tu zo zreteľa vedeckú striktnosť – a korešpondujú s aktuálnymi problémami modernej spoločnosti.   

Sme presvedčení, že štruktúrou nášho študijného programu a jeho zameraním ponúkame trhu práce rozhľadených a kriticky mysliacich mladých ľudí – odborníkov a expertov, ktorí sa dobre orientujú v špecifických spoločenských problémoch, sú schopní doma aj v zahraničí adekvátne vyjadrovať svoje postoje tak v ústnej ako aj písomnej forme, dokážu flexibilne reagovať na meniace sa potreby spoločenskej praxe a rozumejú nielen teoretickej stránke svojho odboru, ale chápu aj jeho praktický rozmer a dokážu ho aplikovať. 


Štúdijný program: učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia (Bc.) 

V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania: 

 • Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
 • Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.   

Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:
 Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 


Výstupy vzdelávania v kategóriách: 

1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo  skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. 

2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese. 

3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie -  identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka,  implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou. 

4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti,  organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom,  schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.   

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)     

Absolvent učiteľských študijných programov disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.   

Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).   

Vedomostný profil absolventa 1. stupňa štúdia programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii) je integráciou poznatkov zo sociálno-vedného a pedagogicko-psychologického základu a teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva). Prioritnou úlohou  je pripraviť absolventa tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu programu Výchova k občianstvu v kombinácii na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania.   

Cieľom nášho bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii) je pripraviť absolventa tak, aby bol schopný:

 • chápať predmetový kontext odboru, t. j. poznať jeho základné štrukturálne odvetvia a oblasti, 
 • orientovať sa vo vedeckých textoch, 
 • rozumieť špecializovaným poznatkom v disciplíne predmetovej špecializácie, 
 • asistovať pri riešení odborných úloh v disciplíne svojej predmetovej špecializácie, 
 • uplatniť sa v rámci svojho odboru, alebo pokračovať v ďalšom stupni vzdelávania v svojom, alebo príbuznom študijnom odbore.     

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.  

Absolventi sú dobre zorientovaní v odboroch svojich predmetových špecializácií (výchovy k občianstvu), poznajú pedagogicko-psychologické súvislosti výchovy a vzdelávania, informačnú gramotnosť, sociálno-filozofické súvislosti školstva a disponujú osobnostnými predpokladmi pre pedagogickú prácu.   

Uplatnenie absolventov prvého stupňa štúdia študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii) nie je možné, v zmysle zákona o verejnej službe, vo výchovno-vzdelávacom procese v pozícii učiteľov. Ich uplatnenie je možné v pozíciách asistentov učiteľov, pokiaľ škola má takúto možnosť, alebo vedúcich záujmových krúžkov v škole či mimo nej podľa špecializácie absolvovaného štúdia. Absolvent prvého stupňa študijného programu učiteľstvo akademických predmetov, podľa špecializácie, môže takisto pokračovať v štúdiu v druhom stupni štúdia. V prípade výchovy k občianstvu ide buď o študijný program učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), alebo o programy odboru filozofia.   

Zároveň môže absolvent tohto študijného programu pôsobiť v kultúrnej oblasti, verejnej správe alebo iných oblastiach spoločenských aktivít. Uplatnenie absolventov prvého stupňa je priamo viazané na vyučovacie predmety pedagogiky a psychológie, čo znamená získavané vedomosti pre prácu s deťmi a mládežou, prenikajúce do podstaty učiteľského povolania prostredníctvom dejín pedagogiky, dôslednej komunikácie výchovného pôsobenia i správneho metodického postupu prostredníctvom poznatkov z teórie výchovy, pedagogickej komunikácie a všeobecnej didaktiky. Pri využití psychologických disciplín sú absolventi schopní pracovať s deťmi, mládežou i dospelými s pripravenosťou práce s ľuďmi i mimo školy. Ak sa uplatní poznanie špecializácií, potom majú absolventi priestor uplatňovať sa aj v kultúre, vzdelávacích inštitúciách pre dospelých a ďalších oblastiach ako je bankový sektor, podnikanie, medzinárodné vzťahy či verejná správa.  


Štúdijný program: učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)
Stupeň štúdia: 2. stupeň štúdia (Mgr.) 

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy). 

Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania: Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a  osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. 

Výstupy vzdelávania v kategóriách: 

1. Vedomosti – absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať  poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety. 

2. Profesijné kompetencie v oblastiach: 

 • Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť  adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
 • Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou  jeho študijného programu,  bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
 • Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou. 

3. Prenositeľné kompetencie:
– absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí.    


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)     

Absolvent učiteľských študijných programov disponuje rozvinutými poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má komplexný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím a ďalším relevantným potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje rozsiahlymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje rozsiahlymi psychologickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná široký repertoár vyučovacích stratégií a metód. Absolvent sa orientuje v systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v právnych predpisoch a kurikulárnych kontextoch výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru profesie, profesijné zázemie odboru a princípy profesijnej etiky. Pozná metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách.   

Absolvent učiteľských študijných programov samostatne identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže samostatne hodnotiť rôznorodé pedagogické situácie a procesy, flexibilne na ne reagovať a optimálne ich riešiť. Dokáže samostatne zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovnovzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Uskutočňuje samostatne a primeraným spôsobom pedagogické hodnotenie a evalváciu, je spôsobilý hodnotiť seba samého a zabezpečovať svoj ďalší profesijný rozvoj. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne). Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.   

Vedomostný profil absolventa 2. stupňa štúdia programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)   je integráciou teoretických poznatkov z profilujúcich disciplín študijného programu a pedagogicko-didaktických kompetencií. Absolvent 2.stupňa  študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)  je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a v jeho výstavbe, disponuje základným pojmovým a kategoriálnym aparátom z disciplín – hlavných zložiek občianskej náuky (filozofie, ekonómie, sociológie, politológie, práva, religionistiky), ovláda ich teóriu, metodológiu a epistemológiu, vie ich tvorivo aplikovať, využívať a rozvíjať na základe individuálnej práce s odbornými a vedeckými textami a je vybavený didakticko-pedagogickými kompetenciami. Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventi získavajú prostredníctvom povinne voliteľných predmetov, ktoré prehlbujú a rozširujú úroveň zvládnutia profilových disciplín.   

Cieľom nášho magisterského študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (výchova k občianstvu v kombinácii)   je pripraviť absolventa tak, aby bol schopný:  

 • ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie a princípy jeho štruktúry, 
 • rozumieť metodológii produkcie obsahu odboru a jeho širším kultúrnym a sociálnym súvislostiam, 
 • narábať s obsahom odboru ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho projektovať pre didaktické zámery a účely, 
 • poznať teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, 
 • samostatne projektovať a realizovať výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, 
 • adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, 
 • efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity, 
 • byť si vedomý právnych, ekonomických a etických aspektov práce vo svojej oblasti.   

Špecifikom nášho magisterského študijného programu učiteľstva výchovy k občianstvu je zvýšená pozornosť, ktorú venujeme aktuálnym problémom súčasného ľudstva. Zameriavame sa nielen na dejiny súčasného filozofického myslenia, ale aj na témy, ktoré akcentujú miesto moderného človeka vo svete a problémy jeho hodnotovej orientácie (ľudské práva, environmentálna etika, globálne výzvy súčasnosti, mediálna výchova, technika a spoločnosť, ekonómia a rozhodovanie), aktuálne sociálne a právne otázky (základy štátu) a problémy reflektované bioetikou (bioetika). Reagujeme tak na nové výzvy XXI. storočia, ktoré do oblasti humanitných vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, vrátane génových manipulácií a biotechnológií. Snažíme sa tak vychovať pedagógov, ktorí budú schopní flexibilne reagovať na aktuálne otázky a problémy súčasnej generácie žiakov.
Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221