Študijné programy

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave zabezpečuje tri študijné programy v dennej aj externej forme štúdia:

 • Filozofia a aplikovaná filozofia (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (Bc., Mgr.)
 • Systematická filozofia (PhD.)


Študijný program: FILOZOFIA A APLIKOVANÁ FILOZOFIA (Bc., Mgr.)


Ako vyzerá štúdium filozofie? 

Štúdium pozostáva  z prednášok a textových seminárov, ktoré u nás plnia úlohu „cvičení“. 

V bakalárskom štúdiu sa študent okrem dejín filozofie oboznámi so základnými filozofickými disciplínami: logikou, ontológiou a teóriou poznania. Veľký dôraz kladieme na prácu s textom, pri ktorej sa rozvíja analytické a kritické myslenie. Jazykové zručnosti študenti získavajú na predmetoch anglický jazyk a grécka filozofická terminológia. Ako výberové predmety si môžu zvoliť aj iné cudzie jazyky z ponuky fakulty. 

Hlavnou črtou magisterského štúdia je široká ponuka povinne voliteľných predmetov, ktorá študentovi umožňuje zvoliť si svoje vlastné zameranie. Špecifikom našej katedry sú predmety s bioetickou a environmentálnu problematikou. Týmto náš študijný program reaguje na nové výzvy 21. storočia, ktoré do oblasti humanitných vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, predovšetkým génových manipulácií a biotechnológií. 


Prečo študovať filozofiu? 

Filozofia vedie človeka ku kritickému mysleniu, rozumnému konaniu a dobrému životu. Filozof sa vyznačuje schopnosťou analyzovať procesy spoločenského i prírodného diania, odhaľovať vzťahy medzi nimi, zasadzovať ich do širších súvislostí, navrhovať alternatívne stratégie riešenia závažných problémov a ponúkať ľudskému spoločenstvu nové vízie.  

Filozofia je najstaršia akademická disciplína a ako taká nemá žiadne prirodzené hranice. Zručnosti nadobudnuté štúdiom filozofie môžu byť aplikované na akúkoľvek inú disciplínu a pomôžu ti vidieť súvislosti medzi týmito disciplínami. 

Štúdiom filozofie si osvojíš vedomosti o základných filozofických problémoch a teóriách spojených s disciplínami ako sú politológia, sociológia, psychológia, veda a náboženstvo. 

Štúdiom filozofie sa naučíš myslieť analyticky, písať a hovoriť jasne a presvedčivo, tvoriť a vyslovovať presvedčivé argumenty a rozpoznávať chyby v protichodných argumentoch. 


Aké sú možnosti uplatnenia študentov filozofie? 

Štúdium filozofie je užitočné všade tam, kde sa vyžaduje tvorivé, kritické a analytické myslenie, schopnosť pozrieť sa na problém z rôznych uhlov pohľadu a nájsť jeho riešenie. 

Štúdium filozofie je mimoriadne dobrou voľbou pre záujemcov pre prácu v médiách: okrem argumentačných schopností študent filozofie získa veľmi dobrý všeobecný rozhľad. 

Medzi ďalšie časté možnosti uplatnenia patria vládne humanitne orientované inštitúcie, organizácie tretieho sektora či reklama a marketing.Čo o štúdiu filozofie hovoria naši absolventi?

   
 


 • Mgr. Klaudia Karáseková – absolventka ŠP filozofia, redaktora Rozhlasu a televízie Slovenska
  „Štúdium na FF UCM určite ovplyvnilo moju kariéru. Bez vysokej školy by som moju prácu robiť nemohla a štúdium filozofie mi vydláždilo cestu do pyramídy Slovenského rozhlasu. V mojom profesionálnom živote som sa už mnohokrát stretla u respondentov s argumentačnými chybami – nie je to jednoduché, keď sa niečo snažíte „vyargumentovať“. V tejto súvislosti bol pre mňa obzvlášť zaujímavý predmet filozofia jazyka."   

 • Mgr. Miloš Ondrášik - projektový manažér v organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, koordinátor dobrovoľníkov v OZ PROVIDA - projekt BUDDY tvoj kamoš, školiteľ neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky
  „Za úspešným uplatnením sa v praxi sa skrývajú kompetencie, ktoré môžeme vnímať v troch rovinách. Prvou sú informácie – tých je dnes všade dostatok. Potom je tu rovina praktických skúseností – tých je už pomenej a treba ich zbierať popri štúdiu. A napokon sú to postoje, ktorých nositeľmi sú pedagógovia. Štúdium filozofie na FF UCM ma obohatilo vo všetkých týchto troch rovinách.“   

 • Mgr. Dušan Mäsiar – vedúci reklamačného a servisného oddelenia, Shark Computers, a.s.
  „Vďaka štúdiu filozofie som získal zručnosti v komunikácii a v riešení takmer nevyriešiteľných úloh. Logické myslenie a schopnosť argumentácie mi každodenne uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi. Hoci som sa neuplatnil v odbore filozofia, neľutujem ani jednu prednášku či seminár, ktoré som počas štúdia absolvoval.“ 
    
 • Mgr. Mária Sačková, PhD. – odborná asistentka, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Po absolvovaní štúdia filozofie na FF UCM sa Mária rozhodla pokračovať na doktorandskom štúdiu na Slovenskej akadémii vied a ďalej profesijne venovať filozofii.
  „Filozofia je pre mňa oblasťou, v ktorej sa môžem realizovať vo viacerých smeroch. V prvom rade je to pre mňa sféra, v ktorej sa môžem „právom“ pýtať na otázky týkajúce sa ľudského poznania, bytia, jazyka, praktických, logických i duchovných rozmerov života.“

 Zahraničná spolupráca Katedry filozofie a aplikovanej filozofie v rámci programu LLP/Erasmus  
Študijný program: UČITEĽSTVO VÝCHOVY K OBČIANSTVU V KOMBINÁCII (Bc., Mgr.)


Študijný program učiteľstvo predmetov – náuka o spoločnosti je štruktúrovaný spôsobom, ktorý poslucháčovi umožňuje nadobudnúť znalosti z všeobecného učiteľského základu a z oblastí jednotlivých predmetových špecializácií. V prípade predmetovej špecializácie náuka o spoločnosti sa dôraz kladie na celkovú orientáciu v humanitných vedách, ďalej na dejiny filozofie, vybrané okruhy systematickej filozofie, etiku, estetiku a sociálnu filozofiu.Študijný program: SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA (PhD.)


Študijný odbor: 2.1.2 Systematická filozofia
Študijný program: systematická filozofia
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandské štúdium)
Forma štúdia: denné/externé
Dĺžka štúdia: 4 roky – 8 semestrov /
5 rokov – 10 semestrov
Akademický titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Garant študijného programu: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Spolugaranti študijného programu:
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.


Základná charakteristika a ciele

Tradične sa príprava odborníkov vo filozofii sústreďuje na teóriu. Špecifikom doktorandského štúdia v odbore Systematická filozofia na Filozofickej fakulte UCM je rovnocenné rozvíjanie ako teoretickej, tak aj praktickej dimenzie systematickej filozofie, ako sú napr. bioetika, environmentálna etika a metodologické otázky moderných vied.

Cieľom študijného programu tretieho stupňa v odbore systematická filozofia je zabezpečiť vzdelávanie a prípravu vysoko kvalifikovaných expertov v rozsiahlej oblasti systematickej filozofie s dôrazom na modernú ontológiu, epistemológiu, metodológiu vedeckých disciplín, analytickú filozofiu a morálnu filozofiu.

Jednotlivé povinné a povinne voliteľné predmety sú zostavené tak, aby umožnili doktorandovi získavať a následne ďalej rozvíjať poznatky v rôznych disciplínách systematickej filozofie na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania. Naším cieľom je, aby absolventi tretieho stupňa v programe Systematická filozofia boli schopní zapájať sa ako lídri a experti do multidisciplinárnych tímov, riešiacich viaceré teoretické a praktické problémy, s ktorými sú konfrontované moderné spoločnosti 21. storočia (napr. etické dilemy modernej vedy) a ktoré si vyžadujú poznanie hlbších konceptuálnych súvislostí. S tým súvisí aj rozvíjanie adekvátnych zručností doktoranda systematickej filozofie, ako je analyticko-kritické myslenie, schopnosť viesť a koordinovať interdisciplinárny dialóg, a v neposlednom rozvíjanie jazykových zručností v niektorom zo svetových jazykov (angličtina, nemčina, francúzština).


Profil absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu vo filozofii, dokáže sledovať súčasný stav bádania vo filozofii, produktívne na neho nadväzovať a verejne prezentovať vo vedeckom jazyku nové poznatky. Základná oblasť, na ktorú sa jeho vedecká práca predovšetkým zameriava, je systematická filozofia.

Rozsah a hĺbka absolventových vedomostí a praktických, najmä pedagogických a vedeckých schopností, ho oprávňuje po určitej pedagogickej praxi v odbore a po ďalšom vedeckom výskume a prezentácii poznatkov vo vedeckých publikáciách dosiahnuť vedecko-pedagogickú hodnosť „docent“ (doc.) alebo aj „profesor“ (prof.), prípadne vedeckú hodnosť „doktor vied“ (DrSc.). Získané vzdelanie rozširuje možnosti uplatnenia absolventa samostatne pracovať vo výskume v humanitných vedách, ale aj v interdisciplinárnych vedeckovýskumných tímoch. Na vysokých školách, osobitne na fakultách spoločenskovedného a humanitného charakteru, môže pôsobiť ako odborný asistent v odbore filozofia alebo v niektorom inom príbuznom odbore (etika, estetika, učiteľstvo akademických predmetov).


Uplatnenie absolventa

Absolvent tretieho stupňa štúdia programu ovláda vedecké metódy filozofického bádania, je schopný v plnej šírke riešiť škálu sociálnych a kultúrnych problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne inštitúcie (ako napr. bioetické komisie), prednášať na vysokých školách filozofiu, školiť tímy v oblasti vedeckej metodológie a analytického a kritického myslenia.

Ďalej sa dokáže uplatniť:
 • v akademickej oblasti prípravy, koordinovania a vedenia domácich a medzinárodných vedeckých tímov
 • v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz,
 • pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík, 
 • ako autor publikácií v karentovaných domácich a zahraničných odborných periodikách,
 • ako aktívny reprezentant akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch,
 • v pedagogickom procese, ako kvalitný vedecko-pedagogický pracovník na pozícii odborného asistenta vo filozofických disciplínach na domácich a zahraničných univerzitách.


Aktuality
Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 nájdete na tomto odkaze 
Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221