APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka
Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka.

Projekt APVV-0379-12

Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD

Príjemca: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie, FF UCM v Trnave

Mgr. Jana Tomašovičová, PhD , Mgr. Juraj Odorčák, PhD, Mgr. Peter Hutta – interný doktorand, Mgr. Jana Raganová, Mgr. Lucia Gráfová -  interný doktorand

Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav sociálnej komunikácie SAV v Bratislave

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. , Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Miroslav Popper, CSc. , Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. ,

Trvanie projektu: 10/2013-09/2017

Schválené financie: 146 966  EUR

Cieľom projektu je skúmanie filozoficko – etických dimenzií vplyvu NBIC-technológií a ich konkrétnych aplikácií na vylepšovanie človeka (human enhancement). Vplyv moderných technológii na každodenný ľudský život neustále rastie. V našom projekte sme sa rozhodli vyhnúť všeobecným filozofickým analýzam technológie/techniky ako takej a namiesto toho sme sa rozhodli detailnejšie preskúmať jeden z najkľúčovejších technologických trendov  súčasnosti, ktorý je označovaný ako NBIC-technológie. Viaceré z týchto technológií proklamujú, že smerujú k zásadnému vylepšeniu ľudí, dokonca ľudského druhu ako takého.

NBIC-technológie

NBIC-technológie (známe tiež ako  „nano-bio-info-cogno technologies“) sú výsledkom najmodernejších vedecko-výskumných trendov snažiacich sa previesť revolučné poznatky do aplikačnej praxe, pričom už dnes je jasné, že zásadným spôsobom ovplyvnia život ľudí už v najbližšej budúcnosti. Zaužívaný akronym NBIC bol vytvorený z   počiatočných písmen anglických názvov štyroch revolučných vedecko-technologických trendov – nanotechnológie, biotechnológie, informačných technológií a kognitívnych vied (cognitive science).

Označenie NBIC je nielen označením pre vybranú štvoricu moderných technológií, ale chce tiež podčiarknuť nový synergický efekt, ktorý od začiatku XXI. storočia vzniká vďaka vzájomnému zbližovaniu týchto technológií. Tento fenomén je v odbornej literatúre označovaný ako technologická konvergencia, a spomínané technológie sa označujú termínom konvergentné technológie (convergent technologies),  v odbornom diskurze často tento termín vystupuje ako synonymum pre NBIC-technológie.  Dochádza k fúzovaniu týchto vedecko-výskumných a technologických trendov do podoby jednej megatechnológie smerujúcej k revolučným vylepšeniam ľudských daností a k celkovému zlepšeniu kvality ľudského života (pozri napr. Roco and Bainbridge 2003).

Publikácie

Publikácie v domácich karentovaných časopisoch:

 • [ADD] Peter Sýkora: Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 329-342. 
 • [ADD] Jana Tomašovičová: Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 356-366.
 • [ADD] Juraj Odorčák: Kopírovanie zabíja identitu osoby. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 367-377.
 • [ADD] Emil Višňovský: Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 343-355. 
 • [ADD]P. Sýkora: OD BIOLOGICKEHO KYBERTEXTU KU GENETICKEJ POÉZII. World Literature Studies
 •  vol. 5(22), No. 3, str. 39-53, 2013
 • [ADD] Jana Tomašovičová: Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme.
 • Filozofia roč.69, 2014, č.6, s.461-471
 • [ADD] Juraj Odorčák: Mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus. Filozofia roč.69,
 • 2014, č.6, s. 472-481
 • [ADD] Peter Sýkora: Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti
 • ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu. Filozofia roč. 69, 2014, č.6, s. 514-525

Publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch: 1

 • [ADC1] Peter Sýkora:  Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických
  argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek.
  Filosofický časopis
  roč. 62, 2014, č.6, s. 819-830

Abstrakty v zahraničných vedeckých zborníkoch: 2

 • [AFG] Peter Sýkora: Inconsistent Biopolicy of Embryonic Stem Cell Research in Slovakia (abstract)

In: Bioethics and Biopolitics. B. Gordijn, P. Kakuk, A. Banfalvi (eds.). Proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, 27-30 August 2014, Debrecen, Hungary

 • [AFG] Lucia Gráfová: Different Approaches to Converging Technologies in US and Europe

In: Bioethics and Biopolitics. B. Gordijn, P. Kakuk, A. Banfalvi (eds.). Proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, 27-30 August 2014, Debrecen, Hungary

Knižné publikácie

[AAB1]Emil Višňovský: Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2014, ISBN 978-80-224-1401-2

K tématike grantu sa vzťahujú tieto kapitoly:

 • Kap. 7. Pragmatizmus je environmentalizmus (s.67-80)
 • Kap. 8. Neuropragmatizmus: mozog a kultúra (s.81-91)
 • Kap. 9. Pragmatistický naturalizmus (s. 92-101)
 • Kap. 17. Etika pragmatizmu (s. 191-216)

Popularizácia

Blogy riešiteľov grantu na  http://bioetika.blog.sme.sk/

Zriadenie facebookovej skupiny TRANSHUMANIZMUS - etické problémy súvisiace s vylepšovaním človeka

https://www.facebook.com/centrum.pre.bioetiku

Organizované podujatia

Multidisciplinárna konferencia:

Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia


APVV-0379-12 Publikácie, prednášky na konferenciách


2013

Sýkora, P. (2013). Od biologického kybertextu ku genetickej poézii. World Literature Studies roč. 5(22), č.5, s. 39-53, 2013.

2014

Odorčák, J. (2014). Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus. Filozofia roč.69, 2014, č.6, s. 472-481.

Sýkora, P. (2014a). Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu. Filozofia roč. 69, 2014, č.6, s. 514-525.

Sýkora, P. (2014b). Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Filosofický časopis roč. 62, 2014, č.6, s. 819-830.

Tomašovičová, J.(2014). Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme. Filozofia roč.69, 2014, č.6, s.461-471.

Višňovský, E. (2014). Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2014, ISBN 978-80-224-1401-2.

2015

Odorčák, J. (2015a). Kopírovanie zabíja identitu osoby. Filozofia roč.70, č.5, str.367-377.

Odorčák, J. (2015b). Uploading osoby. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Petrjánošová, M. (2015). Human enhancement and transhuman technologies in Slovak media discourses. In Communication Today, vol. 6, no. 2, p. 50-61.

Popper, M. (2015). Vylepšovanie človeka z pohľadu liminality. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015,Goetheho inštitút, Bratislava.

Sýkora, P. (2015a). Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti. Filozofia roč.70, č.5, str. 329-342.

Sýkora, P. (2015b).. Ethics of  human germ-line modifications in the era of precise genome editing technologies. Enhancing Understanding of Enhancement. INTERNATIONAL CONFERENCE organized by the Center for the Study of Bioethics and The Hastings Center, Belgrade, Serbia, 27– 28 October 2015.

Sýkora, P.(2015c). Revisiting A. Buchanan´s criticism of The Extreme Connectedness Argument. 29th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Ghent, Belgium, August 19 – 22, 2015.

Sýkora, P., (2015d). Etika manipulácií s ľudskou DNK. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Sýkora, P., Bianchi, G., Popper, M., Baboš, P., (2015). Postoje Slovákov k najmodernejším technológiám – výskum na reprezentatívnej vzorke 1400 respondentov. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Tomašovičová, J. (2015a). Filozoficko-etické aspekty moderných technológií. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Tomašovičová, J.(2015b). Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania. Filozofia roč.70, č.5, str. 356-366

Višňovský E. (2015a). Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus. Multidisciplinárna konferencia Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI storočia, 27.11.2015, Goetheho inštitút, Bratislava.

Višňovský E. (2015b). Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu. Filozofia roč.70, č.5, str. 343-355.

2016

Bianchi, G. (2016). Theoretical contexts of the diversity of attitudes to progressive therapies in Slovakia. Oral presentation at: Promises and Perils of Emerging Technologiesfor Human Condition, International Symposium, Bratislava,November 7th, 2016.

Gráfová, L. (2016). The Critique of taking smart pills by students within academia from the perspective of MacIntyre´s virtue ethics. Poster. 13th World Congress of Bioethics IAB 2016, 14-17 June,  Edinburgh.

Odorčák, J. (2016). Čo je transhumanizmus? Konferencia „Budúcnosť filozofie“, 25.8.2016, Poprad.

Popper, M. (2016a). Human Enhancement and the Concept of liminality. Human Affairs vol. 26, no. 2, p. 128-139. 

Popper, M. (2016b). Optimism and Pesimism in Public Attitudes towards Strong Life Extension: Results from Focus Group Discussions.Oral presentation at: Promises and Perils of Emerging Technologiesfor Human Condition, International Symposium, Bratislava,November 7th, 2016.

Sýkora, P. (2016a). The safety issue of human germ-line modifications in the era of precise genome editing.Oral presentation. 13th World Congress of Bioethics IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Sýkora. P. (2016b). Safety Issues in Human Genome Editing. Oral presentation at: Promises and Perils of Emerging Technologiesfor Human Condition, International Symposium, Bratislava,November 7th, 2016.

Tomašovičová, J. (2016). Relevantnosť antropologických konceptov vo veku biovedeckého výskumu. Konferencia „Filozofická antropológia namiesto metafyziky konania", 13.-15. 4. 2016, Modra – Harmónia.

2017

Bianchi, G. (2017). Attitudes to progressive gene therapies in Slovakia in the light of the ethical dimensions of human enhancement. In: Promises and Perils of Emerging Technologies for Human Condition. P. Sýkora (ed). Peter Lang GmbH, Bern with cooperation Vyd. VEDA, Bratislava (v tlači).

Gráfová, L. (2017). Etika užívania chytroliekov v kontexte MacIntyrovej etiky cností. Filozofia, Roč. 72, 2017, č. 1, 24-30.

Odorčák, J. (2017a). Prezentizmus a prítomný moment. Ostium: internetový časopis pre humanitné odbory. ISSN 1336-6556, roč. 13, č. 1 (2017).

Odorčák, J. (2017b). Transhumanism and immortality. In: Promises and Perils of Emerging Technologies for Human Condition. P. Sýkora (ed). Peter Lang GmbH, Bern with cooperation Vyd. VEDA, Bratislava (v tlači).

Popper, M (2017). Liminal hotspots, transhumanism, and posthumanism. In: Promises and Perils of Emerging Technologies for Human Condition. P. Sýkora (ed). Peter Lang GmbH, Bern with cooperation Vyd. VEDA, Bratislava (v tlači).

Sýkora. P. (2017). Germline Gene Therapy in the Era of Precise Genome Editing: How Far Should We Go? In: Marta Soniewicka (Editor): The Ethics of Reproductive Genetics: Between Utility, Principles, and Virtues (Philosophy and Medicine) Vyd. Springer.Aktuality
Po dlhej dvojročnej prestávke pozývame všetkých študentov a sympatizantov Katedry filozofie a aplikovanej filozofie na tradičné predvianočné posedenie Víno a oštiepok, kto...
Oznam pre končiacich študentov FF UCM (po prekročení štandardnej dĺžky štúdia), ktorí idú na štátnice v januári

Nahratie záverečných prác do AIS (a CRZP)*......................
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221