APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka.

Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka.

Projekt APVV-0379-12

Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD

Príjemca: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie, FF UCM v Trnave

Mgr. Jana Tomašovičová, PhD , Mgr. Juraj Odorčák, PhD, Mgr. Peter Hutta – interný doktorand, Mgr. Jana Raganová, Mgr. Lucia Gráfová -  interný doktorand

Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav sociálnej komunikácie SAV v Bratislave

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. , Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Miroslav Popper, CSc. , Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. ,

Trvanie projektu: 10/2013-09/2017

Schválené financie: 146 966  EUR

Cieľom projektu je skúmanie filozoficko – etických dimenzií vplyvu NBIC-technológií a ich konkrétnych aplikácií na vylepšovanie človeka (human enhancement). Vplyv moderných technológii na každodenný ľudský život neustále rastie. V našom projekte sme sa rozhodli vyhnúť všeobecným filozofickým analýzam technológie/techniky ako takej a namiesto toho sme sa rozhodli detailnejšie preskúmať jeden z najkľúčovejších technologických trendov  súčasnosti, ktorý je označovaný ako NBIC-technológie. Viaceré z týchto technológií proklamujú, že smerujú k zásadnému vylepšeniu ľudí, dokonca ľudského druhu ako takého.

NBIC-technológie

NBIC-technológie (známe tiež ako  „nano-bio-info-cogno technologies“) sú výsledkom najmodernejších vedecko-výskumných trendov snažiacich sa previesť revolučné poznatky do aplikačnej praxe, pričom už dnes je jasné, že zásadným spôsobom ovplyvnia život ľudí už v najbližšej budúcnosti. Zaužívaný akronym NBIC bol vytvorený z   počiatočných písmen anglických názvov štyroch revolučných vedecko-technologických trendov – nanotechnológie, biotechnológie, informačných technológií a kognitívnych vied (cognitive science).

Označenie NBIC je nielen označením pre vybranú štvoricu moderných technológií, ale chce tiež podčiarknuť nový synergický efekt, ktorý od začiatku XXI. storočia vzniká vďaka vzájomnému zbližovaniu týchto technológií. Tento fenomén je v odbornej literatúre označovaný ako technologická konvergencia, a spomínané technológie sa označujú termínom konvergentné technológie (convergent technologies),  v odbornom diskurze často tento termín vystupuje ako synonymum pre NBIC-technológie.  Dochádza k fúzovaniu týchto vedecko-výskumných a technologických trendov do podoby jednej megatechnológie smerujúcej k revolučným vylepšeniam ľudských daností a k celkovému zlepšeniu kvality ľudského života (pozri napr. Roco and Bainbridge 2003).

Publikácie

Publikácie v domácich karentovaných časopisoch:

 • [ADD] Peter Sýkora: Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 329-342. 
 • [ADD] Jana Tomašovičová: Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 356-366.
 • [ADD] Juraj Odorčák: Kopírovanie zabíja identitu osoby. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 367-377.
 • [ADD] Emil Višňovský: Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 343-355. 
 • [ADD]P. Sýkora: OD BIOLOGICKEHO KYBERTEXTU KU GENETICKEJ POÉZII. World Literature Studies
 •  vol. 5(22), No. 3, str. 39-53, 2013
 • [ADD] Jana Tomašovičová: Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme.
 • Filozofia roč.69, 2014, č.6, s.461-471
 • [ADD] Juraj Odorčák: Mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus. Filozofia roč.69,
 • 2014, č.6, s. 472-481
 • [ADD] Peter Sýkora: Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti
 • ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu. Filozofia roč. 69, 2014, č.6, s. 514-525

Publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch: 1

 • [ADC1] Peter Sýkora:  Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických
  argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek.
  Filosofický časopis
  roč. 62, 2014, č.6, s. 819-830

Abstrakty v zahraničných vedeckých zborníkoch: 2

 • [AFG] Peter Sýkora: Inconsistent Biopolicy of Embryonic Stem Cell Research in Slovakia (abstract)

In: Bioethics and Biopolitics. B. Gordijn, P. Kakuk, A. Banfalvi (eds.). Proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, 27-30 August 2014, Debrecen, Hungary

 • [AFG] Lucia Gráfová: Different Approaches to Converging Technologies in US and Europe

In: Bioethics and Biopolitics. B. Gordijn, P. Kakuk, A. Banfalvi (eds.). Proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, 27-30 August 2014, Debrecen, Hungary

Knižné publikácie

[AAB1]Emil Višňovský: Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2014, ISBN 978-80-224-1401-2

K tématike grantu sa vzťahujú tieto kapitoly:

 • Kap. 7. Pragmatizmus je environmentalizmus (s.67-80)
 • Kap. 8. Neuropragmatizmus: mozog a kultúra (s.81-91)
 • Kap. 9. Pragmatistický naturalizmus (s. 92-101)
 • Kap. 17. Etika pragmatizmu (s. 191-216)

Popularizácia

Blogy riešiteľov grantu na  http://bioetika.blog.sme.sk/

Zriadenie facebookovej skupiny TRANSHUMANIZMUS - etické problémy súvisiace s vylepšovaním človeka

https://www.facebook.com/centrum.pre.bioetiku

Organizované podujatia

Multidisciplinárna konferencia:

Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia

Aktuality
Výzva na zaslanie prihlášky na ERASMUS+ študentské mobility uskutočňované v akademickom roku 2020/2021 na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave:

Výzva na z...
Nové dokumenty k uskutočňovaniu študentských a učiteľských mobilít v akademickom roku 2020/2021:

Ako sa stanem Erasmus študentom 2020/2021 Pokyny k mobilite zamestnancov
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kontakt
 • Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: kfaaf.ff(zav.)ucm.sk
 • email sekretariát: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221